Quyết định 2853/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2853/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức tập huấn kỹ năng công tác pháp chế cho công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nội dung toàn văn Quyết định 2853/QĐ-BVHTTDL 2020 tập huấn kỹ năng công tác pháp chế cho công chức


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2853/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG CÔNG TÁC PHÁP CHẾ CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Pháp chế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn kỹ năng công tác pháp chế cho công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Ban Tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí tổ chức tập huấn trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Vụ Pháp chế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Lưu: VT, PC, VN(15).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG CÔNG TÁC PHÁP CHẾ CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ
(Kèm theo Quyết định số 2853/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng công tác pháp chế cho công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Gắn việc phổ biến với thi hành pháp luật, đảm bảo phù hợp với thực tiễn để từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

2. Nâng cao trình độ, nghiệp vụ về xây dựng, góp ý, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ.

3. Việc tổ chức tập huấn phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng Kế hoạch đề ra. Báo cáo viên và đại biểu tham gia đúng thành phần, thực hiện nghiêm túc theo Chương trình Hội nghị tập huấn.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC

1. Nội dung tập huấn

a) Quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, các văn bản có liên quan đến ngành.

b) Quy định pháp luật và các kỹ năng xây dựng, góp ý, rà soát, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

c) Thực tiễn hoạt động xây dựng, thi hành văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

b) Trao đổi, giải đáp nghiệp vụ.

2. Thành phần tham dự

a) Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

b) Đơn vị tổ chức: Vụ Pháp chế

c) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính

d) Thành phần tham gia:

- Lãnh đạo, công chức các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

- Lãnh đạo, viên chức, người lao động tham gia trực tiếp tham gia soạn thảo văn bản của các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Số lượng người dự kiến tham gia tập huấn: khoảng 150 người.

3. Thời gian, địa điểm

a) Thời gian: 01 ngày (dự kiến từ 02/11/2020 đến 10/11/2020)

b) Địa điểm: Tại Hà Nội

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế là đơn vị chủ trì tổ chức tập huấn, chủ động triển khai công tác chuẩn bị về chương trình, tài liệu tập huấn, địa điểm, mời Báo cáo viên và đại biểu.

2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm phối hợp bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức tập huấn, phối hợp với Vụ Pháp chế trong công tác chuẩn bị, phục vụ tập huấn theo yêu cầu đề ra.

3. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm triệu tập và cử người tham dự tập huấn đầy đủ và đúng thành phần.

 

DANH SÁCH

BAN TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG CÔNG TÁC PHÁP CHẾ CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ
(Kèm theo Quyết định số 2853/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Ông Lê Thanh Liêm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng ban tổ chức;

2. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thành viên;

3. Bà Lê Thị Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế, Thành viên;

6. Bà Lê Thị Thu Oanh, Trưởng phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế, Thành viên;

7. Ông Vũ Đức Lợi, chuyên viên Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế, Thành viên;

8. Bà Vũ Thị Ngân, chuyên viên Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế, Thành viên;

9. Bà Nguyễn Diệp Quỳnh Chi, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Pháp chế, Thành viên;

10. Ông Dương Trần Minh, chuyên viên Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế, Thành viên./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2853/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2853/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2020
Ngày hiệu lực07/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(09/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2853/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 2853/QĐ-BVHTTDL 2020 tập huấn kỹ năng công tác pháp chế cho công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2853/QĐ-BVHTTDL 2020 tập huấn kỹ năng công tác pháp chế cho công chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2853/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Trịnh Thị Thủy
        Ngày ban hành07/10/2020
        Ngày hiệu lực07/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (09/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2853/QĐ-BVHTTDL 2020 tập huấn kỹ năng công tác pháp chế cho công chức

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2853/QĐ-BVHTTDL 2020 tập huấn kỹ năng công tác pháp chế cho công chức

              • 07/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực