Quyết định 2855/QĐ-UBND

Quyết định 2855/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 2855/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ Kế hoạch Đầu tư Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2855/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1018/SKH-VP ngày 17/7/2015 và Sở Tư pháp tại Văn bàn số 1109/STP-KSTT ngày 10/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 (hai) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

(Có danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; bãi bỏ Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
-  Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-  Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TH1.
- Gửi:
+ Bản giấy: TP không nhận bản ĐT;
+ Bản ĐT: Các TP khác.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN BỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2855/QĐ- UBND ngày 23 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Số hồ sơ thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

 

Lĩnh vực đầu tư trong nước

 

1

T-HTI-207202-TT

Thẩm định dự án đầu tư do UBND cấp xã làm chủ đầu tư

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

2

T-HTI-072031 -TT

Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án sử dụng vốn ngân sách xã, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp xã quyết định đầu tư

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2855/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2855/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2015
Ngày hiệu lực23/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2855/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2855/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ Kế hoạch Đầu tư Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2855/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ Kế hoạch Đầu tư Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2855/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýNguyễn Thiện
       Ngày ban hành23/07/2015
       Ngày hiệu lực23/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2855/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ Kế hoạch Đầu tư Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2855/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ Kế hoạch Đầu tư Hà Tĩnh

           • 23/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực