Quyết định 2855/QĐ-UBND

Quyết định 2855/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 2855/QĐ-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2855/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 69/TTr-STP ngày 27 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục TGPL);
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Lưu: VT, NC. N

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2855 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý. UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch triển khai với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng các nội dung công việc, thời gian thực hiện, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành để triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý một cách hiệu quả, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý phù hợp với tính chất và nội dung công việc. Tạo điều kiện cho đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí từ phía Nhà nước khi có yêu cầu.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, liên tục giữa Sở Tư pháp với các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong công tác tuyên truyền và triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, giải quyết mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

Sau khi UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tiếp tục việc triển khai tại ngành và đơn vị mình.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

UBND tỉnh Bình Thuận ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp triển khai một số công việc cụ thể sau đây:

- Chủ trì phối hợp cùng với các cơ quan chuyên môn thuộc thành viên Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh tiếp tục triển khai các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý tới các Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán để tạo mọi điều kiện cho người được trợ giúp pháp lý thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí từ phía Nhà nước.

- Phối hợp với các cơ quan, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận xây dựng các tiểu phẩm, chuyên trang về trợ giúp pháp lý để thực hiện việc truyền thông rộng rãi đến quần chúng nhân dân.

- Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện việc truyền thông về công tác trợ giúp pháp lý rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động về cơ sở để tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ

Sở Tư pháp chịu trách nhiệm lập dự trù kinh phí cho công tác tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai thi hành các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý và các hoạt động khác có liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu trong việc bố trí kinh phí phục vụ cho việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý để UBND tỉnh phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai đầy đủ nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật có liên quan.

Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh quán triệt đầy đủ nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và phối hợp hiệu quả trong công tác trợ giúp pháp lý.

Trong quá trình triển khai kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, hướng dẫn kịp thời./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2855/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2855/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2017
Ngày hiệu lực05/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2855/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2855/QĐ-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2855/QĐ-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2855/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành05/10/2017
        Ngày hiệu lực05/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2855/QĐ-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2855/QĐ-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Bình Thuận

            • 05/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực