Quyết định 2857/QĐ-UBND

Quyết định 2857/QĐ-UBND năm 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội của thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 2857/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước lao động xã hội Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2857/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của liên ngành: Sở Tài chính - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2595/TTr-LS:TC-LĐTBXH ngày 28/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội của thành phố Hà Nội, gồm 18 dịch vụ (Chi tiết theo biểu số 01,02 đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ động tham mưu xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật, định mức chi phí đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội của thành phố Hà Nội.

- Xây dựng, gửi Sở Tài chính thẩm tra, báo cáo UBND Thành phố xem xét, phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội của thành phố Hà Nội trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí được cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

- Quyết định lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực lao động thương binh và xã hội theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo phân cấp của Thành phố và các quy định hiện hành, sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.

- Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố có hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực lao động thương binh và xã hội tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Sở Tài chính:

- Tổ chức thẩm định giá dịch vụ đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội của thành phố Hà Nội theo phương án do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất.

- Tham gia ý kiến về hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực lao động thương binh và xã hội theo phân cấp của Thành phố và các quy định hiện hành.

3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

Quyết định lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực lao động thương binh và xã hội theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo phân cấp của Thành phố và các quy định hiện hành, sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.

4. Trường hợp các văn bản của Trung ương có liên quan đến các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động thương binh và xã hội của thành phố Hà Nội được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các quy định mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản;
- VPUB: PCVPT.V.Dũng, N.N.Kỳ,
các phòng: KT, KGVX, TKBT;
- Lưu; VT, K.T(Quang, Hạnh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

Phụ biểu 01

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trong phạm vi danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

(Kèm theo Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Tên dịch vụ sự nghiệp công

NSNN đảm bảo toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ

NSNN đảm bảo phần chi phí thực hiện dịch vụ chưa tính vào giá theo lộ trình tính giá

I

Nhóm dịch vụ chăm sóc người có công

 

 

1

Dịch vụ điều dưỡng luân phiên người có công.

x

 

2

Dịch vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh, người có công.

x

 

II

Nhóm dịch vụ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

 

 

1

Dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đối với ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu; các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh (Danh mục ngành nghề do cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp trung ương quy định).

x

 

2

Dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 3 tháng cho phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội.

x

 

3

Dịch vụ đào tạo nghề trình độ cao đẳng nghề, trung cấp các nghề còn lại ngoài các nghề quy định tại Điểm 1 Mục II nêu trên.

 

x

III

Nhóm dịch vụ về việc làm

 

 

1

Dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho người lao động.

x

 

2

Dịch vụ thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động gồm: Thu thập, cung cấp thông tin thị trường lao động, phân tích, dự báo thị trường lao động, kết nối thị trường lao động.

x

 

3

Dịch vụ cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, trừ đối tượng thuộc bảo hiểm thất nghiệp chi trả.

 

x

IV

Nhóm dịch vụ trợ giúp xã hội và bảo vệ trẻ em

 

 

1

Dịch vụ chăm sóc đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp theo Điều 5, Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội, gồm: Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu; Cung cấp chỗ ở tạm thời; cung cấp thực phẩm, thức ăn; Cung cấp quần áo và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu; Hỗ trợ tâm lý; trị liệu; phục hồi thể chất; các dịch vụ cần thiết khác.

x

 

2

Dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Sàng lọc và tiếp nhận đối tượng; Đánh giá nhu cầu chăm sóc trung hạn hoặc dài hạn; kiểm tra và chăm sóc sức khỏe ban đầu; xây dựng kế hoạch chăm sóc; Tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc; cung cấp chỗ ở, thức ăn, quần áo và các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt; quản lý đối tượng; xác minh, tiếp xúc với gia đình của đối tượng; hỗ trợ đối tượng trở về gia đình, cộng đồng; Tổ chức giáo dục; dạy nghề; dạy kỹ năng sống; vật lý trị liệu; lao động trị liệu; trị liệu tâm lý; phục hồi chức năng; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí; chăm sóc y tế; tư vấn, trợ giúp đối tượng trở về gia đình, cộng đồng.

x

 

3

Dịch vụ công tác xã hội và chăm sóc bán trú cho đối tượng theo quy định tại Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không còn nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm hoạ dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020; đối tượng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020. Gồm: (i) dịch vụ công tác xã hội; dịch vụ tư vấn, tham vấn; trị liệu; phục hồi chức năng và dựa vào cộng đồng; trợ giúp pháp lý; hòa giải; vận động nguồn lực; kết nối; chuyển tuyến; phòng ngừa, ngăn chặn đối tượng bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn khác; hoạt động can thiệp; hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng; quản lý đối tượng; Giáo dục xã hội và nâng cao năng lực; Phát triển cộng đồng; tư vấn, truyền thông. (ii) Dịch vụ chăm sóc, nhận nuôi: Dịch vụ tuyển chọn, tư vấn, nâng cao năng lực và phát triển mạng lưới gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội có thời hạn; đánh giá nhu cầu, lập hồ sơ đối tượng bảo trợ xã hội cần tìm kiếm gia đình, cá nhân nhận chăm sóc nuôi dưỡng; lập hồ sơ đăng ký nhận chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội có thời hạn của gia đình, cá nhân; Đánh giá, chứng nhận điều kiện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng của gia đình, cá nhân đăng ký

Tập huấn, nâng cao năng lực gia đình, cá nhân nhận chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng đủ điều kiện; Hỗ trợ tâm lý cho đối tượng; Đưa đối tượng về gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; kiểm tra, theo dõi việc nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, (iii) Dịch vụ chăm sóc bán trú: - Dịch vụ được cung cấp tại Trung tâm: Đánh giá tình trạng ban đầu và nhu cầu của đối tượng; chăm sóc sức khỏe; phục hồi thể chất; dạy kỹ năng sinh hoạt hàng ngày; chuẩn bị các kỹ năng học đường; dạy kỹ năng sống; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí; phục hồi chức năng; dạy nghề; trị liệu tâm lý; vật lý trị liệu; - Dịch vụ được cung cấp tại gia đình: Thăm, khám sức khỏe và đánh giá nhu cầu của đối tượng theo yêu cầu; phục hồi chức năng; trị liệu; tư vấn; tham vấn; chăm sóc

x

 

V

Nhóm dịch vụ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

 

 

1

Dịch vụ tư vấn dự phòng nghiện ma túy; tư vấn điều trị, cai nghiện ma túy, cai nghiện phục hồi; đào tạo nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện công lập.

x

 

2

Dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng và Trung tâm công tác xã hội.

x

 

3

Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi và hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán.

x

 

VI

Nhóm dịch vụ lĩnh vực xã hội trong cơ sở bảo trợ xã hội

 

 

1

Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng dài hạn cho đối tượng tự nguyện sống.

 

x

2

Dịch vụ công tác xã hội và chăm sóc bán trú cho đối tượng tự nguyện.

 

x

VII

Nhóm dịch vụ về an toàn vệ sinh lao động

 

 

-

Dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

 

x

 

Phụ biểu 02

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngoài phạm vi danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

(Kèm theo Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Tên dịch vụ sự nghiệp công

NSNN đảm bảo toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ

NSNN đảm bảo phần chi phí thực hiện dịch vụ chưa tính vào giá theo lộ trình tính giá

 

Nhóm dịch vụ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

 

 

 

Dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 3 tháng cho đối tượng khác ngoài các đối tượng đã quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 1 Mục I Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ

 

x

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2857/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2857/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2017
Ngày hiệu lực18/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2857/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2857/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước lao động xã hội Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2857/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước lao động xã hội Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2857/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Doãn Toản
        Ngày ban hành18/05/2017
        Ngày hiệu lực18/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2857/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước lao động xã hội Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2857/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước lao động xã hội Hà Nội

         • 18/05/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/05/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực