Quyết định 2857/QĐ-UBND

Quyết định 2857/QĐ-UBND năm 2015 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyềt của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh An Giang

Quyết định 2857/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch An Giang 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 46/QĐ-UBND 2018 công bố Bộ thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch An Giang và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2857/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch An Giang 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2857/QĐ-UBND

An Giang, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYỀT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn, công bố niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tại Tờ trình số 1073/TTr-SVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính trong thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời gian cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- VP. Chính phủ (b/c);
- Cục kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
(qua Website tỉnh)
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
(qua Website tỉnh)
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh;
- UBND cấp huyện;
-
Trung tâm Công báo Tin học - VP. UBND tỉnh (Đăng công báo);
- Lưu: VT, PC.

CHỦ TỊCH

Vương Bình Thạnh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH AN GIANG

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I. Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

11

1                    

Thủ tục Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

11

2                    

Thủ tục Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

16

3                    

Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

21

4                    

Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại trụ sở của tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

27

5                    

Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không bán vé thu tiền tại các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát.

33

6                    

Thủ tục Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

39

7                    

Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

43

8                    

Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương.

49

9                    

Thủ tục Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương.

54

II. Lĩnh vực Điện ảnh

58

1                    

Thủ tục Cấp giấy phép phổ biến phim cho các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương.

58

2                    

Thủ tục Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim đối với phim do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu.

63

III. Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm

67

1                    

Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam.

67

2                    

Thủ tục Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm.

72

3                    

Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam.

77

4                    

Thủ tục Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan.

80

5                    

Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật.

84

6                    

Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại địa phương.

87

7                    

Thủ tục Cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật Việt Nam ra nước ngoài triển lãm không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam.

90

8                    

Thủ tục Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ.

93

9                    

Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc.

96

10                 

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng.

100

IV. Lĩnh vực Quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật

104

1                    

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

104

2                    

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

109

3                    

Thủ tục cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

114

4                    

Thủ tục cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

119

V. Lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

124

1                    

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

124

2                    

Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương.

128

VI. Lĩnh vực Quảng cáo

132

1                    

Thủ tục tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo.

132

2                    

Thủ tục tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn quảng cáo

142

3                    

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

149

4                    

Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

155

5                    

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

159

6                    

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

163

VII. Lĩnh vực văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động

167

1                    

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức Lễ hội.

167

2                    

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường đối với nhà văn hoá, trung tâm văn hoá, khách sạn (đạt từ 01 sao trở lên).

171

VIII. Lĩnh vực Di sản văn hóa

175

1                    

Thủ tục thành lập bảo tàng cấp tỉnh.

175

2                    

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (Thủ tục thành lập Bảo tàng tư nhân).

177

3                    

Thủ tục cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương.

183

4                    

Thủ tục Cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân.

188

5                    

Thủ tục Xếp hạng di tích cấp tỉnh.

190

6                    

Thủ tục Cấp phép khai quật khảo cổ khẩn cấp.

200

7                    

Thủ tục Phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt.

210

8                    

Thủ tục Phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cấp tỉnh.

213

9                    

Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

216

10                 

Thủ tục Xếp hạng bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, thành phố.

219

11                 

Thủ tục Xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, thành phố.

221

12                 

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

223

13                 

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đ điều kiện hoạt động giám định cổ vật.

226

14                 

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đ điều kiện hoạt động giám định cổ vật.

230

15                 

Thủ tục Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích.

233

16                 

Thủ tục Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật.

239

17                 

Thủ tục thẩm định thiết kế tu bổ di tích cấp tỉnh.

245

18                 

Thủ tục thẩm định thiết kế tu bổ di tích cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt.

247

IX. Lĩnh vực Thư viện

249

1                    

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện.

249

2                    

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên.

252

X. Thể dục, thể thao cho mọi người

256

1                    

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình.

256

2                    

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ.

262

3                    

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao.

268

4                    

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí.

274

5                    

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt.

280

6                    

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn.

286

7                    

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Billards và Snooker.

295

8                    

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay có động cơ.

301

9                    

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môtô nước trên biển

308

10                 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo.

315

11                 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh.

322

12                 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn Võ cổ truyền và Võ Vovinam.

328

13                 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng đá.

335

14                 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo.

341

15                 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng.

347

16                 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn.

353

17                 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động cầu lông.

359

18                 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động patin.

365

19                 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đ điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Karatedo.

371

20                 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao.

377

21                 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

384

22                 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

389

23

Thủ tục cấp Quyết định công nhận ban vận động thành lập hiệp hội thể thao ở địa phương

394

24

Thủ tục cho phép thành lập các đơn vị sự nghiệp thể thao (Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao).

396

25

Thủ tục cấp phép đăng cai Tổ chức giải thi đấu thể thao thành tích cao.

398

XI. Lĩnh vực kinh doanh du lịch

401

1                    

Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam.

401

2                    

Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài.

407

3                    

Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

413

4                    

Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn.

419

5                    

Thủ tục thẩm định lại cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn.

425

6                    

Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.

431

7                    

Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.

437

8                    

Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 3 sao cho khách sạn

443

9                    

Thủ tục thẩm định lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 3 sao cho khách sạn.

449

10                 

Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn.

455

11                 

Thủ tục thẩm định lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn.

461

12                 

Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

467

13                 

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

472

14                 

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp.

a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác;

b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;

c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài.

d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập.

476

15                 

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ.

482

16                 

Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

487

XII. Lĩnh vực Hướng dẫn du lịch

493

1

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch Quốc tế.

493

2

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.

497

3

Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.

501

4

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch.

504

5

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

508

XIII. Lĩnh vực vận chuyển khách du lịch

514

1                    

Thủ tục cấp giấy xác nhận xe ôtô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch.

514

XIV. Lĩnh vực khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch

520

1                    

Thủ tục xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch.

520

2                    

Thủ tục xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch.

534

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2857/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2857/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2015
Ngày hiệu lực22/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2857/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2857/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch An Giang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2857/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch An Giang 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2857/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýVương Bình Thạnh
       Ngày ban hành22/12/2015
       Ngày hiệu lực22/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2857/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch An Giang 2015

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2857/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch An Giang 2015