Quyết định 2858/QĐ-UBND

Quyết định 2858/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Quyết định 2858/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 3194/QĐ-UBND 2018 thủ tục tiếp nhận hồ sơ qua bưu chính Ủy ban huyện Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 20/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2858/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2858/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN CÓ THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này danh mục 193 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc bưu điện tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN CÓ THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh)

1. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở kế hoạch và đầu tư

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (24)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động hợp tác xã

 

 

1

Đăng ký hợp tác xã

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

3

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

4

Đăng ký khi hợp tác xã chia

5

Đăng ký khi hợp tác xã tách

6

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

7

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

8

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

11

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

12

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

13

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

14

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

15

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

16

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

17

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

18

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

19

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

II

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh cá thể

 

 

20

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

22

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

23

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

24

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

2. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (6)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực Đất đai

 

 

1

Thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

2

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

3

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

4

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

5

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

II

Lĩnh vực Môi trường

 

 

6

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

3. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (10)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực Xây dựng

 

 

1

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do UbNd cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư

2

Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UbNd cấp huyện

3

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UbNd cấp huyện

II

Lĩnh vực quy hoạch

 

 

4

Chấp thuận địa điểm xây dựng

5

Thẩm định, cấp giấy phép quy hoạch

6

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch theo phân cấp: Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng

7

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch/điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp: Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng

8

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch theo phân cấp

9

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế) theo phân cấp

10

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến theo phân cấp

4. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (28)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực Tôn giáo

 

 

1

Thủ tục Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

2

Thủ tục Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

3

Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

4

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

5

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của nhà chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

6

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

7

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

8

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

9

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

II

Lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ

 

 

10

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

11

Thủ tục thành lập hội

12

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

13

Thủ tục chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội

14

Thủ tục đổi tên hội

15

Thủ tục hội tự giải thể

16

Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường

17

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

18

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lỹ quỹ

19

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lỹ quỹ

20

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

21

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

22

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

23

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, quỹ

24

Thủ tục đổi tên quỹ

25

Thủ tục quỹ tự giải thể

III

lĩnh vực Tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

26

Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

27

Thủ tục tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

28

Thủ tục giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

5. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (36)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực Thủy lợi

 

 

1

Thủ tục cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều (đối với đê cấp 4, cấp 5)

2

Thủ tục gia hạn giấy phép cho các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực bảo vệ đê điều, bảo vệ hành lang thoát lũ (đối với đê cấp 4, cấp 5)

3

Thủ tục cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Công trình cấp 4, cấp 5)

4

Thủ tục điều chỉnh, gia hạn nội dung cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Công trình cấp 4, cấp 5)

5

Thủ tục Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Công trình cấp 4, cấp 5)

6

Điều chỉnh, gia hạn nội dung cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Công trình cấp 4, cấp 5)

II

Lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

 

 

7

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (trong sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển độc lập nông, lâm, thủy sản và muối)

8

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển độc lập nông, lâm, thuỷ sản và muối đối với trường hợp giấy chứng nhận sắp hết hạn.

9

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển độc lập nông, lâm, thuỷ sản và muối đối với trường hợp giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận an toàn thực phẩm.

10

Thủ tục Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (trong sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển độc lập nông, lâm, thủy sản và muối).

Không

III

Lĩnh vực kiểm lâm

 

 

11

Thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

12

Thủ tục giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

13

Thủ tục cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân

14

Thủ tục cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

15

Thủ tục cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

16

Thủ tục Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

17

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

18

Thủ tục Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm, nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UbNd cấp huyện

19

Thủ tục cải tạo rừng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

20

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển gấu

21

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

22

Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

23

Thủ tục cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

24

Thủ tục đóng dấu búa kiểm lâm

25

Thủ tục xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường

26

Thủ tục xác nhận của hạt Kiểm lâm đối với: Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước; bộ phận, dẫn xuất của chúng.

27

Thủ tục Xác nhận của hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu.

IV

Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 

28

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

29

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

30

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

V

Lĩnh vực Thủy sản

 

 

31

Đăng ký tàu cá trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu đối với tàu cá dưới 20CV

32

Đăng ký danh sách thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá cho tàu dưới 20CV

33

Gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20CV

34

Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20CV

35

Cấp mới giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20CV

36

Cấp lại giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá dưới 20CV

6. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương

STT

TÊN THỦ TụC HÀNH CHÍNH (17)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

 

 

1

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

3

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

4

Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

II

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

 

 

5

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

6

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

7

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

8

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

9

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

10

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

III

Lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng

 

 

11

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

12

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

13

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

14

Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

IV

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

 

 

15

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

16

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

17

Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định, cơ sở buôn bán hàng rong, các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ

7. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (23)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

 

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 

 

1

Thành lập nhà trường, nhà trẻ

2

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

3

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

4

Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ

5

Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học

6

Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

7

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

8

Giải thể trường tiểu học

9

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

10

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở

11

Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

12

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

13

Giải thể trường trung học cơ sở

14

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

15

Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

16

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

17

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

18

Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

19

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

20

Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục

21

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

22

Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

23

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

8. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (6)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực Viễn thông và Internet

 

 

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

2

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

II

Lĩnh vực Xuất bản

 

 

5

Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.

6

Thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.

9. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (15)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực Hộ tịch

 

 

1

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Không

2

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Không

3

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Không

4

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Không

5

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Không

6

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

7

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

8

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

9

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

10

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

II

Lĩnh vực Hòa giải cơ sở

 

 

11

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

III

Lĩnh vực bồi thường Nhà nước

 

 

12

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

13

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

14

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

15

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

10. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở lao động - Thương binh và Xã hội

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (16)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

 

 

1

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

Không

2

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội

Không

3

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Không

4

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Không

5

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Không

6

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bTXh, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Không

7

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)

Không

8

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Không

9

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

Không

10

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện

Không

11

Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện

Không

II

Lĩnh vực người có công

 

 

12

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

13

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

Không

III

Lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động

 

 

14

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Không

15

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Không

IV

Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

 

 

16

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Không

11. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở y tế

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (6)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

 

 

1

Thủ tục Cấp, cấp lại và cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành y tế

2

Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

3

Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

II

Lĩnh vực y tế dự phòng

 

 

4

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

5

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động của điểm, trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

6

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng

12. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (1)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

 

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

 

 

1

Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Không

13. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (5)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

 

1

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

3

Thủ tục giải quyết tố cáo

II

Lĩnh vực Tiếp công dân

 

 

4

Thủ tục tiếp công dân

Không

III

Lĩnh vực Xử lý đơn thư

 

 

5

Thủ tục xử lý đơn thư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2858/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2858/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2017
Ngày hiệu lực24/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2858/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2858/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2858/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2858/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýĐặng Huy Hậu
        Ngày ban hành24/07/2017
        Ngày hiệu lực24/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2858/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2858/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân Quảng Ninh