Quyết định 2858/QĐ-UBND

Quyết định 2858/QĐ-UBND năm 2015 về thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Nội dung toàn văn Quyết định 2858/QĐ-UBND thành lập văn phòng đăng ký đất đai Bình Định


 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2858/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH BÌNH ĐỊNH TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC TỔ CHỨC CHI NHÁNH
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 215/TTr-STNMT ngày 09/3/2015 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 469/TTr-SNV ngày 01/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Văn phòng Đăng ký đất đai) trên cơ sở hợp nhất và chuyển giao nguyên trạng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và 11 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường của 11 huyện, thị xã, thành phố.

- Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoạt động theo phương thức tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

- Trụ sở làm việc: Đặt tại nhà số 518 - 520, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Văn phòng Đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai:

1. Bộ máy Lãnh đạo: Giám đốc và không quá 02 (hai) Phó Giám đốc.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận;

- Phòng Thông tin - Lưu trữ;

- Phòng Kỹ thuật địa chính;

3. Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đặt tại các huyện, thị xã, thành phố:

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thành phố Quy Nhơn;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thị xã An Nhơn;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Tuy Phước;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Phù Cát;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Phù Mỹ;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Hoài Nhơn;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Hoài Ân;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện An Lão;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Tây Sơn;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vân Canh;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vĩnh Thạnh.

Điều 4. Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị hạch toán phụ thuộc; có trụ sở, con dấu riêng; chịu sự quản lý, chỉ đạo và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai.

Mỗi Chi nhánh có Giám đốc, không quá 02 (hai) Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn.

Điều 5. Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm:

1. Triển khai thực hiện việc tiếp nhận, bàn giao nguyên trạng tổ chức, nhiệm vụ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và 11 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường về Văn phòng Đăng ký đất đai đảm bảo đúng thời gian, quy định của Đề án thành lập đã được UBND tỉnh phê duyệt, sớm ổn định tổ chức đi vào hoạt động.

2. Xây dựng, đề xuất Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai; Quy chế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

3. Căn cứ phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh và quy định hiện hành của Nhà nước về tiêu chuẩn chức danh, thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức, người lao động phù hợp với cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm, đảm bảo nguyên tắc tinh gọn, không tăng biên chế.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2858/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2858/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2015
Ngày hiệu lực14/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2858/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2858/QĐ-UBND thành lập văn phòng đăng ký đất đai Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2858/QĐ-UBND thành lập văn phòng đăng ký đất đai Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2858/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành14/08/2015
        Ngày hiệu lực14/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2858/QĐ-UBND thành lập văn phòng đăng ký đất đai Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2858/QĐ-UBND thành lập văn phòng đăng ký đất đai Bình Định

            • 14/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực