Quyết định 2859/QĐ-UBND

Quyết định 2859/QĐ-UBND năm 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí của thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 2859/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công ngân sách nhà nước truyền thông báo chí Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2859/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG VÀ BÁO CHÍ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định 2504/QĐ-TTg ngày 23/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của liên Sở: Tài chính - Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 2606/TTrLS :TC-TTTT ngày 28/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí của thành phố Hà Nội, gồm 13 dịch vụ. (Chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ động tham mưu xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí của thành phố Hà Nội.

- Xây dựng, gửi Sở Tài chính thẩm tra, báo cáo UBND Thành phố xem xét, phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí của thành phố Hà Nội trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí được cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

- Quyết định lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo phân cấp của Thành phố và các quy định hiện hành, sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.

- Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố có hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Sở Tài chính:

- Tổ chức thẩm định giá dịch vụ đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí của thành phố Hà Nội theo phương án do Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất.

- Tham gia ý kiến về hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí theo phân cấp của Thành phố và các quy định hiện hành.

3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

Quyết định lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo phân cấp của Thành phố và các quy định hiện hành, sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.

4. Trường hợp các văn bản của Trung ương có liên quan đến các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí của thành phố Hà Nội được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các quy định mới. Trường hợp cần thiết, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát, tổng hợp, tham mưu trình UBND Thành phố quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí của thành phố Hà Nội phù hợp với thực tế và theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố:
Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản;
- VPUB: CVP, các PCVP: TV.Dũng, NN.Kỳ,
TKBT KT(Chiến, Hạnh), KGVX;
- Lưu: VT, KTQ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

Biểu số 1

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG VÀ BÁO CHÍ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trong phạm vi Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định 2504/QĐ-TTg ngày 23/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Tên dịch vụ sự nghiệp công

NSNN đảm bảo toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ

NSNN đảm bảo một phần chi phí thực hiện dịch vụ chưa tính vào giá theo lộ trình tính giá

I

Lĩnh vực Báo chí, Xuất bản và Thông tin cơ sở

 

 

1

Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị.

 

x

2

Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng.

 

x

3

Thông tin tuyên truyền đối ngoại và phục vụ hội nhập quốc tế.

 

x

4

Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Phát triển nông nghiệp - nông thôn; phòng chống thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khác.

 

x

II

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 

 

1

Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn mạng và an toàn thông tin mạng.

x

 

2

Thu thập, phân tích, cảnh báo nguy cơ, sự cố, tấn công mạng.

x

 

3

Ứng cứu, ngăn chặn, xử lý, khắc phục và diễn tập phòng chống tấn công mạng.

x

 

4

Giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ thông tin thuộc hệ thống Chính phủ điện tử.

x

 

 

Biểu số 2

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG VÀ BÁO CHÍ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngoài phạm vi Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định 2504/QĐ-TTg ngày 23/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Tên dịch vụ sự nghiệp công

NSNN đảm bảo toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ

NSNN đảm bảo một phần chi phí thực hiện dịch vụ chưa tính vào giá theo lộ trình tính giá

I

Lĩnh vực Báo chí- Xuất bản và Thông tin cơ sở

 

 

1

Đào tạo, bồi dưỡng về TT-BC-XB cho cán bộ, công chức, viên chức.

x

 

2

Chỉ dẫn, trao đổi - hỏi đáp thông tin; Tiếp nhận và giải đáp thông tin phục vụ công dân, doanh nghiệp.

x

 

II

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 

 

1

Triển khai các hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước của Thành phố.

x

 

2

Đào tạo, bồi dưỡng về CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức.

x

 

III

Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

 

 

1

Đào tạo, bồi dưỡng về Bưu chính viễn thông cho cán bộ, công chức, viên chức.

x

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2859/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2859/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2017
Ngày hiệu lực18/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2859/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2859/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công ngân sách nhà nước truyền thông báo chí Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2859/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công ngân sách nhà nước truyền thông báo chí Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2859/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Doãn Toản
        Ngày ban hành18/05/2017
        Ngày hiệu lực18/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2859/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công ngân sách nhà nước truyền thông báo chí Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2859/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công ngân sách nhà nước truyền thông báo chí Hà Nội

            • 18/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực