Quyết định 2859/QĐ-UBND

Quyết định 2859/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Quyết định 2859/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 3195/QĐ-UBND 2018 thủ tục tiếp nhận hồ sơ qua bưu chính Ủy ban cấp xã Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 20/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2859/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2859/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ CÓ THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này danh mục 40 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc trung tâm hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc bưu điện tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ CÓ THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh)

1. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (7)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

 

Lĩnh vực Tôn giáo

 

 

1

Thủ tục tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

2

Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo

4

Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

5

Thủ tục đăng ký người vào tu

6

Thủ tục tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

7

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

2. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (3)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

 

Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 

1

Thủ tục xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

2

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên:

Không

3

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân

Không

3. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (4)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

 

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

 

 

1

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

2

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

3

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

4

Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp

4. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (18)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực Hộ tịch

 

 

1

Thủ tục đăng ký khai sinh

Không

2

Thủ tục đăng ký khai tử

Không

3

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Không

4

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Không

5

Thủ tục đăng ký giám hộ

Không

6

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

Không

7

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Không

8

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Không

9

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Không

10

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Không

11

Thủ tục đăng ký lại khai tử

Không

12

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

II

Lĩnh vực Hòa giải cơ sở

 

 

13

Thủ tục bầu hòa giải viên

14

Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải

15

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

16

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

III

Lĩnh vực bồi thường Nhà nước

 

 

17

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

18

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

5. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở lao động - Thương binh và Xã hội

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (3)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

 

 

1

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Không

2

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Không

II

Lĩnh vực Người có công

 

 

3

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

6. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (1)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

 

Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

 

 

1

Thủ tục Đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số theo nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ.

7. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (4)

Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả

I

Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

 

1

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

2

Thủ tục giải quyết tố cáo

II

Lĩnh vực Tiếp công dân

 

 

3

Thủ tục tiếp công dân

Không

III

Lĩnh vực Xử lý đơn thư

 

 

4

Thủ tục xử lý đơn thư

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2859/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2859/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2017
Ngày hiệu lực24/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2859/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2859/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2859/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2859/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýĐặng Huy Hậu
        Ngày ban hành24/07/2017
        Ngày hiệu lực24/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2859/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2859/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã Quảng Ninh