Quyết định 286/QĐ-UBND

Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2014 công bố bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành hết hiệu lực định kỳ năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung Danh mục văn bản pháp luật Cà Mau hết hiệu lực 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 286/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BỔ SUNG DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC ĐỊNH KỲ NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống văn hóa văn bản QPPL và Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 45/TTr-STP ngày 25 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Cà Mau ban hành hết hiệu lực định kỳ năm 2013 gồm 03 văn bản: 01 Nghị quyết và 02 Quyết định (có Danh mục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC; Cục công tác phía Nam);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Các phòng khối tổng hợp;
- NC (A);
- Lưu: VT, Ktr40/02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Dũng

 

DANH MỤC

RÀ SOÁT BỔ SUNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU HẾT HIỆU LỰC ĐỊNH KỲ NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT

01

Nghị quyết

Số 14/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về việc Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Cà Mau năm 2013.

Hết hiệu lực theo thời gian.

31/12/2013

II. QUYẾT ĐỊNH

01

Quyết định

Số 43/2005/QĐ-UBND ngày 26/7/2005

Về việc ban hành Quy chế thi tuyển công chức cấp xã.

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế)

02/8/2013

02

Quyết định

Số 04/2008/QĐ-UBND ngày 04/02/2008

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau (thay thế)

22/11/2010

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 286/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 286/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/02/2014
Ngày hiệu lực 27/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 286/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung Danh mục văn bản pháp luật Cà Mau hết hiệu lực 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung Danh mục văn bản pháp luật Cà Mau hết hiệu lực 2013
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 286/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Người ký Lê Dũng
Ngày ban hành 27/02/2014
Ngày hiệu lực 27/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung Danh mục văn bản pháp luật Cà Mau hết hiệu lực 2013

Lịch sử hiệu lực Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung Danh mục văn bản pháp luật Cà Mau hết hiệu lực 2013

  • 27/02/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/02/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực