Quyết định 2862/QĐ-UBND

Quyết định 2862/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2862/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Thái Bình 2017 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2862/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017 TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017;

Căn cứ Công văn số 7509/BKHĐT-TCTK ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017;

Xét đề nghị của Cục Thống kê tỉnh tại Tờ trình số 14/TTr-CTK 14/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Thái Bình (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh), gồm các thành viên sau:

1. Ông Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Bình, Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Đặng Phương Bắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, y viên;

4. Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, y viên;

5. Ông Phạm Ngọc Kế, Phó Giám đốc Sở Công thương, y viên;

6. Ông Phan Hồng Việt, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, y viên;

7. Ông Trần Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, y viên;

8. Ông Trần Quang Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế, y viên;

9. Bà Nguyễn Thị Hải, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, y viên;

10. Ông Đàm Anh Tuấn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, y viên;

11. Ông Bùi Công Nhan, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, y viên;

12. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, y viên;

13. Ông Nguyễn Phúc Điền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, y viên;

14. Ông Lê Văn Thế, Phó Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, y viên;

15. Ông Vũ Tuấn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, y viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng phương án và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Cục Thống kê tỉnh cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

Điều 3. Ban Chỉ đạo tỉnh sử dụng con dấu của Cục Thống kê tỉnh trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra. Ban Chỉ đạo tỉnh tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Cục trưởng Cục Thống tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ Tổng điều tra kinh tế Trung ương;
- Như Điều 4;
- Tổng cục Thống kê;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cục Thống kê Thái Bình;
- Lưu: VT, BCĐ,
TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ
T
ỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2862/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2862/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2016
Ngày hiệu lực17/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2862/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2862/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Thái Bình 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2862/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Thái Bình 2017 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2862/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hồng Diên
        Ngày ban hành17/10/2016
        Ngày hiệu lực17/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2862/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Thái Bình 2017 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2862/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Thái Bình 2017 2016

            • 17/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực