Quyết định 2863/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 2863/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án “Quản lý an toàn tài nguyên di truyền lúa cạn ở Việt Nam” do Mạng lưới Sáng kiến hợp tác Nông nghiệp và Lương thực Châu Á (AFACI) tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2863/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án Quản lý an toàn tài nguyên


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2863/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “QUẢN LÝ AN TOÀN TÀI NGUYÊN DI TRUYỀN LÚA CẠN Ở VIỆT NAM” DO MẠNG LƯỚI SÁNG KIẾN HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP VÀ LƯƠNG THỰC CHÂU Á (AFACI) TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài và Thông tư số 93/2009/NĐ-CP Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài">07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định trên;

Xét đề nghị của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tại Văn bản số 1292/KHNN-HTQT ngày 01 tháng 8 năm 2012 về việc xin phép thực hiện dự án “Quản lý an toàn tài nguyên di truyền lúa cạn ở Việt Nam” hợp tác với Mạng lưới Sáng kiến hợp tác Nông nghiệp và Lương thực Châu Á thuộc Tổng cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc tài trợ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án “Quản lý an toàn tài nguyên di truyền lúa cạn ở Việt Nam” với một số nội dung như sau:

1. Tên dự án: Quản lý an toàn tài nguyên di truyền lúa cạn ở Việt Nam

2. Tên nhà tài trợ: Mạng lưới Sáng kiến hợp tác Nông nghiệp và Lương thực Châu Á (AFACI)

3. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Chủ Dự án: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Trung tâm tài nguyên Thực vật)

5. Thời gian dự kiến thực hiện: 3 năm (2012 - 2014)

6. Địa điểm thực hiện:

- Trung tâm tài nguyên Thực vật, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

- Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI), Phú Thọ;

- Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), Đắc Lắc;

- Sở Nông nghiệp các tỉnh mà dự án tiến hành điều tra thu thập.

7. Tổng số vốn: 75.000 USD (Bảy mươi lăm ngàn Đô la Mỹ)

Không có vốn đối ứng

8. Mục tiêu:

a) Mục tiêu tổng quát

- Nhằm bảo tồn an toàn và khuyến khích sử dụng bền vững nguồn gen lúa cạn góp phần đảm bảo an ninh lương thực ở Việt Nam.

b) Mục tiêu cụ thể

- Hạn chế mất mát nguồn gen lúa cạn do suy giảm diện tích trong những năm gần đây;

- Cải thiện số lượng và chất lượng nguồn gen lúa cạn đang được lưu giữ tại ngân hàng gen cây trồng quốc gia;

- Khuyến khích khai thác và sử dụng bền vững nguồn gen lúa cạn phục vụ lai tạo, nghiên cứu và sản xuất.

c) Các kết quả dự kiến:

- Khoảng 200 nguồn gen lúa cạn được thu thập mới, được đăng ký lai lịch và lưu giữ tại Ngân hàng gen Cây trồng quốc gia, Trung tâm Tài nguyên thực vật, VAAS;

- Khoảng 800 nguồn gen lúa cạn (bao gồm cả nguồn gen mới thu thập trong dự án) sẽ được nhân giống, mô tả đánh giá và lưu giữ an toàn trong Ngân hàng gen Cây trồng quốc gia;

- Dữ liệu của 800 nguồn gen sau khi nhân giống đánh giá sẽ được thiết lập (các đặc điểm hình thái, nông học và hàm lượng amylose);

- Cuối hàng năm kết quả hoạt động của dự án sẽ được tổng hợp thành báo cáo gửi AFACI;

- Khoảng 30-40 cán bộ khoa học của Trung tâm TNTV và cơ quan màng lưới được tập huấn về thu thập và nhân giống đánh giá nguồn gen tại Việt Nam.

Điều 2. Giao Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Trung tâm tài nguyên Thực vật) chủ trì tiếp nhận, quản lý và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện dự án có hiệu quả theo nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này và tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của Nhà nước về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ TC, KHĐT;
- PACCOM;
- Lưu: VT, HTQT (TTC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2863/QĐ-BNN-HTQT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2863/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/11/2012
Ngày hiệu lực 12/11/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2863/QĐ-BNN-HTQT

Lược đồ Quyết định 2863/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án Quản lý an toàn tài nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2863/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án Quản lý an toàn tài nguyên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2863/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành 12/11/2012
Ngày hiệu lực 12/11/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2863/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án Quản lý an toàn tài nguyên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2863/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án Quản lý an toàn tài nguyên

  • 12/11/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/11/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực