Quyết định 2864/QĐ-BTP

Quyết định 2864/QĐ-BTP năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Nội dung toàn văn Quyết định 2864/QĐ-BTP 2019 trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2864/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG BỊ XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 04/2019/NĐ-CP định mức sử dụng xe ô tô">24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 13328/BTC-QLCS ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các đơn vị được trang bị xe ô tô theo quy định tại Quyết định này thực hiện việc quản lý, sử dụng xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự, Giám đốc Học viện Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Bộ Tài chính (để biết);
- Kho bạc nhà nước (để p/h);
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2864/QĐ-BTP

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2864/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/11/2019
Ngày hiệu lực 13/11/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 tháng trước
(29/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2864/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 2864/QĐ-BTP 2019 trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2864/QĐ-BTP 2019 trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2864/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Người ký Lê Thành Long
Ngày ban hành 13/11/2019
Ngày hiệu lực 13/11/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 tháng trước
(29/11/2019)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2864/QĐ-BTP 2019 trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2864/QĐ-BTP 2019 trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp

  • 13/11/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/11/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực