Quyết định 287/QĐ-UBND

Quyết định 287/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và An toàn vệ sinh lao động bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 287/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính an toàn lao động Sở Lao động Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC: HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG BỊ BÃI BỎ THUC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ về lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 40/TTr-SLĐTBXH ngày 13 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; An toàn vệ sinh lao động bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể:

Danh mục gồm 06 (sáu) TTHC bị bãi bỏ tại các Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 18/4/2018, Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 13/02/2017, Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng TT điện tử tnh;
- Bưu điện tỉnh;
- VP UBND tỉnh: Ph. KGVX;
- Lưu: VT, KSTTHC (Thúy-009)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC: HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG; AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG BỊ BÃI BỎ THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Số TT

Số hồ sơ TTHC (trên CSDLQG)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực: Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động

1

BLĐ-TBVXH-BLI-286288

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị đnh liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

BLĐ-TBVXH-BLI-286289

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do đa phương quản lý).

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3

BLĐ-TBVXH-BLI-286290

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4

BLĐ-TBVXH-BLI-286291

Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do đa phương quản lý).

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. Lĩnh vực: An toàn vệ sinh lao động

1

T-BLI-288634-TT

Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

- Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; thủ tục này không quy định về thời hạn và kết quả giải quyết, do đó không đầy đủ bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính.

- Quyết định số 1380/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ về lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

T-BLI-288404-TT

Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc.

- Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; thủ tục này không quy định về thời hạn và kết quả giải quyết, do đó không đầy đủ bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính.

- Quyết định số 1380/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố các th tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ về lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Tng số: 06 TTHC./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 287/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu287/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2019
Ngày hiệu lực20/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 287/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 287/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính an toàn lao động Sở Lao động Bạc Liêu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 287/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính an toàn lao động Sở Lao động Bạc Liêu
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu287/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
      Người kýVương Phương Nam
      Ngày ban hành20/02/2019
      Ngày hiệu lực20/02/2019
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật2 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 287/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính an toàn lao động Sở Lao động Bạc Liêu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 287/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính an toàn lao động Sở Lao động Bạc Liêu

          • 20/02/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/02/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực