Quyết định 2870/QĐ-UBND

Quyết định 2870/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 2870/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ quy trình thủ tục hành chính Sở Tài chính Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2870/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 3678/TTr-STC ngày 04/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 04 quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

- Quy trình số 8, thủ tục: Chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Quy trình số 9, thủ tục: Chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước;

- Quy trình số 10, thủ tục: Quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư;

- Quy trình 11, thủ tục: Thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương.

Lý do: Ngày 04/9/2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 2546/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và bãi bỏ một số thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 850/QĐ-BTC ngày 21/5/2019 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Trung tâm phục vụ hành chính công;
- Lưu: V
T

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Nghiệp

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2870/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2870/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực08/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(21/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2870/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2870/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ quy trình thủ tục hành chính Sở Tài chính Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2870/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ quy trình thủ tục hành chính Sở Tài chính Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2870/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýLâm Hoàng Nghiệp
       Ngày ban hành08/10/2019
       Ngày hiệu lực08/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtTháng trước
       (21/12/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 2870/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ quy trình thủ tục hành chính Sở Tài chính Sóc Trăng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2870/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ quy trình thủ tục hành chính Sở Tài chính Sóc Trăng

        • 08/10/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 08/10/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực