Quyết định 2871/2004/QĐ-UB

Quyết định 2871/2004/QĐ-UB ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nhân tài do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Quyết định 2871/2004/QĐ-UB chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thu hút nhân tài đã được thay thế bởi Quyết định 2239/2012/QĐ-UBND Quy định chính sách khuyến khích đào tạo bồi dưỡng và được áp dụng kể từ ngày 14/09/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 2871/2004/QĐ-UB chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thu hút nhân tài


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2871/2004/QĐ-UB

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ THU HÚT NHÂN TÀI" 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2004/NQ-HĐ ngày 19/7/2004 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XI - Kỳ họp thứ 2 "Về quy định một số chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nhân tài";
- Xét đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nhân tài của tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2: Giao cho Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc tổ chức thực hiện.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Những Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc yêu cầu Thủ trưởng các ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp huyện báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh để bổ sung, sửa đổi. 

Điều 4: Các ông, bà: Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4 (thực hiện);
- VP Tỉnh uỷ và các Ban của TU;
- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- V3, VX1, VX2, VX3, TM2, TH1;
- Lưu: TH1, VP/UB.
 bản, H-QĐ360

T/M UBND TỈNH QUẢNG NINH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quynh

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ THU HÚT NHÂN TÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2871/2004/QĐ-UB ngày 19/8/2004 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh) 

Điều 1: Đối tượng áp dụng chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nhân tài: 

1. Cán bộ, công chức đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

2. Cán bộ, công chức cấp xã thuộc các chức danh quy định tại Nghị định 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. 

3. Cán bộ, viên chức sự nghiệp của tỉnh. 

4. Những người có trình độ sau đại học trong độ tuổi không quá 50 tuổi đối với nam và không quá 45 tuổi đối với nữ thuộc một số lĩnh vực tỉnh cần (hàng năm Uỷ ban Nhân dân tỉnh có quy định riêng), bao gồm: Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ và Dược sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ và Dược sĩ chuyên khoa cấp I tình nguyện về Quảng Ninh công tác.

5. Những người đạt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú; huấn luyện viên cấp quốc gia, vận động viên xuất sắc tình nguyện về Quảng Ninh công tác lâu dài.

6. Sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy tình nguyện về công tác lâu dài tại các xã miền núi, vùng cao, hải đảo có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Nhà nước. 

7. Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh học các trường đại học của nhà nước hệ chính quy có thành tích xuất sắc trong học tập.

Điều 2: Bậc, lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng được khuyến khích: 

1. Đào tạo chuyên môn ở các trình độ:

- Sau đại học.

- Đại học (đại học trong nước chỉ áp dụng cho các đối tượng là cán bộ, công chức cấp xã ở các xã miền núi, vùng cao, hải đảo, nơi có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn).

2. Đào tạo (bằng 2) về lý luận chính trị, hành chính nhà nước ở các trình độ: trung cấp (đối với cán bộ, công chức cấp xã), cao cấp, đại học, sau đại học. 

3. Đào tạo đại học ngoại ngữ (bằng 2). 

4. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học từ 3 tháng trở lên. 

Điều 3: Chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức:

1. Điều kiện được hưởng chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức, viên chức quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 1 của Quy định này được cử đi học phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1.1 Cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 3 năm liên tục trở lên (hàng năm đạt danh hiệu lao động tiến tiến). 

1.2 Khoảng cách thời gian giữa các lớp cử đi đào tạo là 3 năm đối với bậc đào tạo từ đại học trở lên. Trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức học Thạc sĩ được chuyển tiếp nghiên cứu sinh thì tiếp tục hưởng các chế độ của chính sách này. 

1.3 Được Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được uỷ quyền là Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, Thường vụ cấp uỷ hoặc UBND cấp huyện quyết định cử đi học. 

2. Đối tượng được cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại mục 1.3 khoản 1 Điều này cử đi học trong nước được hưởng các chế độ sau: 

2.1 Được hưởng nguyên lương cơ bản và các khoản phụ cấp lương theo chế độ hiện hành; 

2.2 Được thanh toán tiền vé tàu xe đi về theo các kỳ học từ cơ quan đến nơi học tập theo quy định (kể cả nghỉ tết, nghỉ hè); 

2.3 Được thanh toán tiền học phí của khoá học; 

2.4 Được hỗ trợ tiền ở đối với các học viên ở xa theo thực tế nhưng không quá 600.000 đồng/tháng, không quá 20.000 đồng/ngày; 

2.5 Được thanh toán tiền mua tài liệu, giáo trình phục vụ học tập trong chương trình chính khoá theo thực tế nhưng không quá 500.000 đồng/năm; 

2.6 Được thanh toán tiền đi thực tập theo quy định của nhà trường theo thực tế nhưng không quá 1.500.000 đồng/khoá học; 

2.7 Được trợ cấp đi học theo các mức sau: 

a) - Các lớp đào tạo: 

+ Học trong tỉnh: Mỗi tháng học được trợ cấp bằng 1 tháng lương tối thiểu. 

+ Học ngoài tỉnh: Mỗi tháng học được trợ cấp bằng 1,5 lần tháng lương tối thiểu.

- Các lớp bồi dưỡng: 

+ Học trong tỉnh: Mỗi tháng học được trợ cấp 150.000 đồng. 

+ Học ngoài tỉnh: Mỗi tháng học được trợ cấp 200.000 đồng. 

b) Cán bộ, công chức (kể cả cán bộ, công chức xã) công tác tại các xã vùng cao, miền núi, hải đảo được quy định là những xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng mức trợ cấp bằng 1,5 lần so với mức quy định tại tiết a mục 2.7 khoản 2 Điều này. 

c) Cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số công tác tại các xã vùng cao, miền núi, hải đảo được quy định là những xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng mức trợ cấp bằng 2 lần so với mức quy định tại tiết a mục 2.7 khoản 2 Điều này.

d) Cán bộ, công chức là nữ được hưởng mức trợ cấp bằng 1,5 lần so với nam giới. 

đ) Cán bộ, công chức là nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được trợ cấp thêm 100.000 đồng/tháng học. 

2.8 Được trợ cấp một lần sau khi nhận văn bằng học hàm, học vị theo các mức sau: 

- Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học, TIến sĩ, Bác sĩ và Dược sĩ chuyên khoa cấp II: bằng 2 lần mức lương tối thiểu x 40 tháng. 

- Thạc sĩ, Bác sĩ và Dược sĩ chuyên khoa cấp I: bằng 2 lần mức lương tối thiểu x 20 tháng. Những người học chuyển đổi bằng từ Thạc sĩ y học, Thạc sĩ dược học sang bằng Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Dược sĩ chuyên khoa cấp I; từ Tiến sĩ y học, Tiến sĩ dược học sang bằng Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Dược sĩ chuyên khoa cấp II hoặc ngược lại thì không thuộc diện hưởng chế độ theo Quy định này. 

3. Đối tượng được cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại mục 1.3 khoản 1 Điều này cử đi học ở nước ngoài được hưởng các chế độ theo quy định của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Ngoại giao về hướng dẫn quản lý và cấp phát nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước dành cho Đề án "Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật ở các cơ sở đào tạo nước ngoài". Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp về nước, đối tượng được cử đi học ở nước ngoài được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại mục 2.8 khoản 2 Điều này. 

Điều 4: Chính sách khuyến khích bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức: 

Các đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 1 của Quy định này, ngoài bằng cấp chuyên môn đã có (có bằng đại học trở lên), tự học ngoài giờ hành chính để có thêm các bằng cấp khác (không kể học chuyển đổi bằng của cùng một cấp học của cùng một trường) phù hợp với công việc đảm nhiệm mà chưa được hưởng chế độ trợ cấp đi học thì cứ mỗi bằng cấp khác được trợ cấp một lần theo các mức sau: 

- Tiến sĩ, Bác sĩ và Dược sĩ chuyên khoa cấp II: bằng 2 lần mức lương tối thiểu x 40 tháng. - Thạc sĩ, Bác sĩ và Dược sĩ chuyên khoa cấp I: bằng 2 lần mức lương tối thiểu x 20 tháng.

- Đại học: bằng 2 lần mức lương tối thiểu x 5 tháng. 

Điều 5: Chính sách thu hút nhân tài về công tác tại tỉnh Quảng Ninh: 

1. Những người thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, 5 Điều 1 của Quy định này được tuyển dụng vào công chức của tỉnh Quảng Ninh không phải qua thi tuyển công chức; hoặc đã là cán bộ, công chức ở tỉnh khác được tiếp nhận về làm việc tại Quảng Ninh ở ngạch cán bộ, công chức phù hợp, cam kết công tác lâu dài tại tỉnh (ít nhất 5 năm) được hưởng trợ cấp một lần như sau: 

- Giáo sư, Tiến sĩ khoa học: 50.000.000 đồng

- Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ và Dược sĩ chuyên khoa cấp II, Nghệ sĩ nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân: 40.000.000 đồng. 

- Thạc sĩ, Bác sĩ và Dược sĩ chuyên khoa cấp I, Nghệ sĩ ưu tú, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú: 15.000.000 đồng. 

- Ở một số môn thể thao tỉnh xét thấy cần thu hút: 

+ Huấn luyện viên cấp quốc gia: 40.000.000 đồng 

+ Vận động viên xuất sắc các môn thể thao tập thể: 25.000.000 đồng; Vận động viên xuất sắc các môn thể thao cá nhân đạt đẳng cấp: Vận động viên cấp 1, kiện tướng đã thi đấu ở các giải quốc gia, quốc tế có huy chương: 25.000.000 đồng. 

2. Sinh viên thuộc đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 1 của Quy định này có chuyên môn phù hợp tình nguyện về công tác lâu dài (từ 5 năm trở lên) tại các xã miền núi, vùng cao, hải đảo có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của tỉnh thì được tuyển dụng vào công chức xã không phải qua thi tuyển công chức và được trợ cấp 5.000.000 đồng. Riêng đối với Bác sĩ, từ nay đến năm 2010, thực hiện chính sách khuyến khích như sau: 

+ Tình nguyện về công tác tại trạm y tế xã với thời gian từ 5 năm trở lên thì không phải thi tuyển công chức và được trợ cấp 3.000.000 đồng. 

+ Tình nguyện về công tác lâu dài (từ 5 năm trở lên) tại các xã đặc biệt khó khăn theo quy định thì được trợ cấp 8.000.000 đồng. 

3. Sinh viên thuộc đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 1 của Quy định này có kết quả học tập của năm học đạt loại giỏi, xuất sắc được khen thưởng 300.000 đồng/năm học. Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc thuộc một số chuyên ngành tỉnh cần nếu trúng tuyển vào công chức của tỉnh thì trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương chuẩn của ngạch bổ nhiệm. 

Điều 6: Nghĩa vụ của những đối tượng được hưởng chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nhân tài: 

Các đối tượng được hưởng chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nhân tài theo Quy định này phải thực hiện các nghĩa vụ sau, nếu vi phạm phải hoàn trả toàn bộ kinh phí đã được hưởng: 

1. Phải hoàn thành nhiệm vụ học tập; phải trở về Quảng Ninh công tác tại địa phương, đơn vị cử đi học trong thời gian ít nhất 5 năm (đối với đối tượng được hưởng chính sách quy định tại Điều 3 của Quy định này);

2. Phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian công tác;

3. Phải chấp hành sự phân công, điều động của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 7: Nguồn kinh phí và tổ chức thực hiện chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nhân tài:

1. Kinh phí thực hiện chính sách quy định tại khoản 2 (trừ mục 2.8) Điều 3 do các cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức tự bố trí trong nguồn kinh phí chi thường xuyên được giao hàng năm để chi trả. 

2. Kinh phí thực hiện chính sách quy định tại mục 2.8 khoản 2, khoản 3 (phần trợ cấp sau tốt nghiệp) Điều 3, Điều 4 và Điều 5 do ngân sách tỉnh bố trí chi trả. Việc chi trả được tiến hành như sau:

- Các cơ quan, đơn vị có đối tượng được hưởng chính sách theo Quy định như trên (mục 2.8, khoản 2, khoản 3 - điều 3; điều 4; điều 5) tổng hợp hồ sơ gửi Sở Nội vụ (đối với cán bộ, công chức khu vực nhà nước), hoặc gửi Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (đối với cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn thể).

Sau khi thẩm tra, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh hoặc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trình Thường trực Tỉnh uỷ quyết định. Sở Tài chính cấp kinh phí để các cơ quan, đơn vị thanh toán cho các đối tượng được hưởng. 

- Sở Nội vụ quyết định việc khen thưởng và chi trả cho sinh viên theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Quy định này.

3. Các đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ được vận dụng mức chi theo Quy định này hoặc thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị./. 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2871/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2871/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2004
Ngày hiệu lực19/08/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/09/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2871/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 2871/2004/QĐ-UB chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thu hút nhân tài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2871/2004/QĐ-UB chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thu hút nhân tài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2871/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Quynh
        Ngày ban hành19/08/2004
        Ngày hiệu lực19/08/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/09/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 2871/2004/QĐ-UB chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thu hút nhân tài

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2871/2004/QĐ-UB chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thu hút nhân tài