Quyết định 2875/QĐ-UBND

Quyết định 2875/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 2875/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2875/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 448/TTr-STTTT ngày 21 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông (có quy trình kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- CT, các PCT UBND tnh;
- Vũ, V2, XD6, KSTT2;
- Lưu: VT, KSTT2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Kèm theo Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh)

STT

CÁC BƯỚC

TRÌNH TỰ, NỘI DUNG THỰC HIỆN

BỘ PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
(Căn cứ Quyết định số 3762/QĐ-UBND ngy 20/9/2019)

I

LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

1

Cấp giấy phép bưu chính

12 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết qucho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (HCC) tỉnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Phòng Bưu chính - Viễn thông của Sở TT&TT

10 ngày làm việc

 

Bước 3

Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

1 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức và thu phí/lệ phí

Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tnh

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

5 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Phòng Bưu chính - Viễn thông của Sở TT&TT

3 ngày làm việc

 

Bước 3

Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

1 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức và thu phí/lệ phí

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tnh

3

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

5 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức ca Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tnh phối hợp với Phòng Bưu chính - Viễn thông của Sở TT&TT

3 ngày làm việc

 

Bước 3

Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT y quyền ký phê duyệt

1 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức và thu phí/lệ phí

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

4

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

5 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Phòng Bưu chính - Viễn thông của Sở TT&TT

3 ngày làm việc

 

Bước 3

Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

1 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức và thu phí/lệ phí

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tnh

5

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

5 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức ca Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, dự tho kết quả giải quyết

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tnh phối hợp với Phòng Bưu chính - Viễn thông của Sở TT&TT

3 ngày làm việc

 

Bước 3

Phê duyệt, đng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức ca Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

1 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức và thu phí/lệ phí

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

6

Cấp lại xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

5 ngày lm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tnh phối hợp với Phòng Bưu chính - Viễn thông của Sở TT&TT

3 ngày làm việc

 

Bước 3

Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tnh được Giám đốc Sở TT&TT y quyền ký phê duyệt

1 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức và thu phí/lệ phí

Bộ phận chuyên trách ca Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

II

LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

8 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức ca Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

7 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

8 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

7 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

3

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

7 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức ca Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết qucho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

6 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách ca Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

 

4

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

7 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức ca Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

6 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

 

5

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

7 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

6 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

6

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

7 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyn ký phê duyệt

6 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

7

Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

5 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết qucho Trung tâm Phục vụ HCC tnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

4 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

 

8

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ schính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

3 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0,5 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tnh phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin của Sở TT&TT

2 ngày làm việc

 

Bước 3

Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

0,5 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tnh

9

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

3 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0,5 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết

Công chức ca Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin của Sở TT&TT

2 ngày làm việc

 

Bước 3

Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

0,5 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách ca Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

10

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

3 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0,5 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin của Sở TT&TT

2 ngày làm việc

 

Bước 3

Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc S TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

0,5 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

11

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

3 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0,5 ngày làm việc

Sở Thông tin vTruyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin ca Sở TT&TT

2 ngày làm việc

 

Bước 3

Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung m Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

0,5 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách ca Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

12

Thông báo thay đổi cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

3 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0,5 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, dự tho kết quả giải quyết

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin ca Sở TT&TT

2 ngày làm việc

 

Bước 3

Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký pduyệt

0,5 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

III

LĨNH VỰC BÁO CHÍ

1

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

8 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT y quyền ký phê duyệt

7 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách ca Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

2

Cho phép họp báo (trong nước)

2 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0,5 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

1,5 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách ca Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

3

Cho phép họp báo (nước ngoài)

2 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0,5 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

1,5 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

4

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

7 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức ca Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

6 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chc

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

5

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

5 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

4 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách ca Trung tâm Phục vụ HCC tnh

III

LĨNH VỰC XUẤT BẢN

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

10 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức ca Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT y quyền ký phê duyệt

9 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức và thu phí/lệ phí

Bộ phận chuyên trách ca Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

2

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

10 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT y quyền ký phê duyệt

9 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức và thu phí/lệ phí

Bộ phận chuyên trách ca Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

3

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

7 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

6 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

4

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

5 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

4 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

5

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

5 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

4 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

6

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

7 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

6 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

7

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

7 ngày lm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

6 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách ca Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

8

Đăng khoạt động phát hành xuất bản phẩm

5 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết qucho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Gim đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

4 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tnh

9

Cấp giấy phép hoạt động in

7 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết qucho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT y quyền ký phê duyệt

6 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tnh

10

Cấp lại giấy phép hoạt động in

5 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

1 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức ca Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

4 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

11

Đăng ký hoạt động cơ sở in

3 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tnh

0,5 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức ca Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

2,5 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tnh

12

Thay đổi thông tin đăng khoạt động cơ sở in

2 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0,5 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

1,5 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tnh

13

Đăng ksử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

3 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0,5 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức ca Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Giám đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

2,5 ngày làm việc

 

Bước 3

Tr kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách ca Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

14

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

3 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Sở TT&TT được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

0,5 ngày làm việc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Bước 2

Thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Công chức của Sở TT&TT làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh được Gim đốc Sở TT&TT ủy quyền ký phê duyệt

2,5 ngày làm việc

 

Bước 3

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
(Căn cứ Quyết định số 3762/QĐ-UBND ngy 20/9/2019)

1

LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

5 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin (VH&TT) cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cp huyện

0,5 ngày làm việc

UBND cấp huyện

 

Bước 2

Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết

Công chức của Phòng VH&TT cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cấp huyện

3,5 ngày làm việc

 

Bước 3

Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Lãnh đạo UBND cấp huyện (hoặc công chức được ủy quyền) và bộ phận chuyên trách

1 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC cấp huyện

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức ca Phòng Văn hóa và Thông tin (VH&TT) cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cấp huyện

0,5 ngày làm việc

UBND cấp huyện

 

Bước 2

Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết

Công chức của Phòng VH&TT cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cấp huyện

1,5 ngày làm việc

 

Bước 3

Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Lãnh đạo UBND cấp huyện (hoặc công chức được ủy quyền) và bộ phận chuyên trách

1 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC cấp huyện

3

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin (VH&TT) cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cấp huyện

0,5 ngày làm việc

UBND cấp huyện

 

Bước 2

Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết

Công chức ca Phòng VH&TT cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cấp huyện

1,5 ngày làm việc

 

Bước 3

Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Lãnh đạo UBND cấp huyện (hoặc công chức được y quyền) và bộ phận chuyên trách

1 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả cho cnhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC cấp huyện

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin (VH&TT) cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cấp huyện

0,5 ngày làm việc

UBND cấp huyện

 

Bước 2

Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết

Công chức của Phòng VH&TT cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cấp huyện

1,5 ngày làm việc

 

Bước 3

Phê duyệt, đng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tnh

Lãnh đạo UBND cấp huyện (hoặc công chức được ủy quyền) và bộ phận chuyên trách

1 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC cấp huyện

II

LĨNH VỰC XUẤT BẢN

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

3 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin (VH&TT) cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cấp huyện

0,5 ngày làm việc

UBND cấp huyện

 

Bước 2

Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết

Công chức ca Phòng VH&TT cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cấp huyện

1,5 ngày làm việc

 

Bước 3

Phê duyệt, đng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tnh

Lãnh đạo UBND cấp huyện (hoặc công chức được ủy quyền) và bộ phận chuyên trách

1 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC cấp huyện

2

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

3 ngày làm việc

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin (VH&TT) cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cấp huyện

0,5 ngày làm việc

UBND cấp huyện

 

Bước 2

Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết

Công chức của Phòng VH&TT cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cấp huyện

1,5 ngày làm việc

 

Bước 3

Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Lãnh đạo UBND cấp huyện (hoặc công chức được ủy quyền) và bộ phận chuyên trách

1 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC cấp huyện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2875/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2875/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2019
Ngày hiệu lực16/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2875/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2875/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2875/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2875/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýĐặng Huy Hậu
        Ngày ban hành16/07/2019
        Ngày hiệu lực16/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2875/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2875/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin Quảng Ninh

            • 16/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực