Quyết định 2875/QĐ-UBND

Quyết định 2875/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Trị năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 2875/QĐ-UBND kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Quảng Trị 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2875/QĐ-UBND

Qung Trị, ngày 24 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính ph về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận Kim soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại T trình số 411/TTr-STP ngày 14 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Trị năm 2016.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chtịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp (b/c);
- C
ác PCT UBND tnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Qu
ng Trị;
- TT Tin học t
nh;
- Lưu V
T, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHN
guyễn Đức Chính

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2875/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính; phòng ngừa và hạn chế tham nhũng, tiêu cực.

- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vng các quy định về thủ tục hành chính, thông qua đó thực hiện quyn giám sát của mình đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước; bảo đảm minh bạch, khách quan, công bng, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà.

2. Yêu cầu:

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong quá trình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các cá nhân tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính với việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua khen thưởng; xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực trong quá trình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

II. Nội dung:

Theo phụ lục đính kèm.

III. Kinh phí:

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của tỉnh Quảng Trị do ngân sách nhà nước đảm bảo và được cấp qua Sở Tư pháp.

IV. T chức thực hiện:

1. Thủ trưởng các Cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trn và các đơn vị có liên quan chủ động thực hiện Kế hoạch này và xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tại của đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện hoặc báo cáo đột xuất hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng quy định.

2. S Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai; phối hợp với Sở Nội vụ cho ý kiến về xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua khen thưởng việc thực hiện nhiệm vụ kim soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch này./.

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2875/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vthực hiện hoặc phi hợp

1

Công tác chỉ đạo, điều hành:

 

Xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh,

Trong năm

II

Đánh giá tác động của quy định về TTHC trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tnh đối với trường hợp văn bản QPPL có quy định về TTHC:

1

Xây dựng dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC; Đánh giá tác động TTHC, tính toán chi phí tuân thủ TTHC

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Thường xuyên

2

Tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản QPPL quy định về TTHC

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Thường xuyên

3

Tổ chức thẩm định các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh

Thường xuyên

III

Công bố, công khai thủ tục hành chính:

1

Rà soát, thng kê các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bbãi bỏ... lp hồ sơ trình UBND tỉnh công bố các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh

UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Thường xuyên

2

Thẩm định, kiểm tra chất lượng hồ sơ trình công bố, trình Chủ tịch UBND tnh ban hành

Sở Tư pháp

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cp xã

Thường xuyên

3

Cập nhật hồ sơ lên Cơ sở dữ liu Quốc gia về TTHC

S Tư pháp

Cục Kiểm soát TTHC

Thường xuyên

4

Niêm yết, công khai TTHC

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

S Tư pháp

Thường xuyên

IV

Rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính:

1

Lập Kế hoạch rà soát quy đnh, TTHC năm 2016

Sở Tư pháp

 

Tháng 12/2015

2

Triển khai, thực hiện rà soát quy định, TTHC

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Sở Tư pháp

Theo Kế hoạch

3

Thẩm định, tổng hợp kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị.

S Tư pháp

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Theo Kế hoạch

V

Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính:

1

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm các nội dung:

- Công tác chỉ đạo, điều hành về hoạt động kiểm soát TTHC;

- Công khai, tổ chức, hướng dẫn thực hiện TTHC đã được Chtịch UBND tnh công bố;

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính;

- Công tác thông tin tuyên truyền;

- Kết quả hoạt động, cơ chế phối hợp hoạt động của cán bộ đu mối các cấp;

- Thực hiện quy định một cửa, một cửa liên thông;

- ng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC

Sở Tư pháp

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Trong năm

VI

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:

1

Công khai địa chtiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

S Tư pháp

Thường xuyên

2

Tiếp nhận, nghiên cứu, phân loại, tham mưu, đxuất cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng hình thức, biện pháp xử lý đối với việc không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc vi phạm quy định về kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Thường xuyên

3

Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Sở Tư pháp

Thường xuyên

VII

Công tác thông tin, tuyên truyền v hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

1

Xây dựng hệ thống liên kết trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về TTHC

Trung tâm Tin học tỉnh

Sở Tư pháp

Trong năm

2

Thực hiện chuyên mục cải cách TTHC

- Sở Thông tin Truyền thông;

- Đài Phát thanh - Truyền hình;

- Báo Quảng Trị

Sở Tư pháp

Trong năm

3

Lng ghép công tác truyn thông trong quá trình kiểm tra, hướng dẫn thực hiện kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Trong năm

4

Lng ghép trong công tác tuyên truyn và phbiến giáo dục pháp luật để tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm soát TTHC; quyền được phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện TTHC

Sở Tư pháp

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Trong năm

5

Tuyên truyền in tờ gấp, tờ rơi, sổ tay nghiệp vụ kiểm soát TTHC

S Tư pháp

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Trong năm

VIII

Công tác tập huấn, hội nghị, hội thảo:

1

Tham gia tập huấn nghiệp vụ do Cục Kiểm soát TTHC tổ chức

Sở Tư pháp

Các đơn vị có liên quan

Theo Kế hoạch của Cục Kiểm soát TTHC

2

Tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát TTHC và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức vquy định hành chính

Sở Tư pháp

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyn; UBND cấp

Quý II, III/2016

3

Tổ chức hội nghị, hội thảo, tham vấn các cá nhân, tổ chức có liên quan phục vụ cho việc lấy ý kiến đối với các bộ TTHC

Sở Tư pháp

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Trong năm

IX

Công tác khác:

 

 

 

1

Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát TTHC theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thtướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tnh

S Tư pháp

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Định kỳ và đột xuất

2

Tham gia góp ý kiến về xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức liên quan trong thực hiện kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV/2016 hoặc đột xuất

3

Khảo sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm về kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

Cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý III-IV/2016

4

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm soát TTHC năm 2017

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh

Tháng 12/2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2875/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2875/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2015
Ngày hiệu lực24/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2875/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2875/QĐ-UBND kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Quảng Trị 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2875/QĐ-UBND kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Quảng Trị 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2875/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành24/12/2015
        Ngày hiệu lực24/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2875/QĐ-UBND kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Quảng Trị 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2875/QĐ-UBND kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Quảng Trị 2016

            • 24/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực