Quyết định 2878/QĐ-UBND

Quyết định 2878/QĐ-UBND năm 2018 quy định về chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 2878/QĐ-UBND 2018 chế độ đối với giáo viên Trường trung học Nguyễn Trãi Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2878/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 10 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học chuyên; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ;

Thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 6 về việc Quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 954/TTr-SGDĐT ngày 09/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- TT Công nghệ thông tin, VP. UBND tỉnh;
- Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi;
- Lưu: VT, KGVX(01), Hiển (36)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI, TỈNH HẢI DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2878/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định một số chế độ, chính sách của tỉnh đối với giáo viên và học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi.

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ

Việc thực hiện các chế độ chính sách theo Quy định này phải đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, dân chủ.

Các đối tượng được thụ hưởng các chế độ, chính sách tại quy định này thì không được hưởng các chế độ, chính sách tương tự được quy định trong các văn bản khác.

Điều 3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 9 năm 2018

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi do Ngân sách Nhà nước đảm bảo.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Điều 5. Đối với giáo viên

a) Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh giỏi:

- Giảng dạy cho các đội tuyển thi Quốc gia:

+ Dạy lý thuyết và thực hành: 180.000 đồng/tiết;

+ Trợ lý thí nghiệm, thực hành: 120.000 đồng/tiết.

- Giảng dạy, tập huấn cho học sinh đạt giải Quốc gia tham dự kì thi chọn học sinh giỏi Quốc tế:

+ Dạy lý thuyết và thực hành: 240.000 đồng/tiết;

+ Trợ lý thí nghiệm, thực hành: 180.000 đồng/tiết.

b) Hỗ trợ kinh phí cho giáo viên Trường trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Trãi đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, tham gia làm quan sát viên:

- Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với giáo viên được cử đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và bồi dưỡng ngắn hạn chuyên ngành các môn chuyên tại nước ngoài;

- Hỗ trợ kinh phí đối với giáo viên được cử làm quan sát viên với đoàn học sinh dự thi khu vực, quốc tế.

c) Thưởng cho giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia, khu vực, quốc tế: mỗi học sinh đạt giải, giáo viên được tính định mức thưởng bằng 0,8 định mức thưởng của học sinh và được tính cho tổng số giải.

Điều 6. Đối với công tác tuyển dụng giáo viên:

Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi được tuyển thẳng các sinh viên đã tốt nghiệp về trường công tác (nếu thiếu chỉ tiêu và có nhu cầu tuyển dụng) khi đảm bảo các yêu cầu sau:

- Là học sinh các trường THPT chuyên thuộc tỉnh, trường THPT chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học đạt từ giải Ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12;

- Học đại học đúng với chuyên ngành môn học học sinh đã đạt giải học sinh giỏi Quốc gia;

- Tốt nghiệp loại giỏi của một trong hai trường: Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 7. Đối với học sinh các lớp chuyên

a) Học bổng:

- Đối tượng: Học sinh có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong học kỳ xét cấp học bổng, môn chuyên đạt 8,5 trở lên hoặc đạt được một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế của năm học đó.

- Số học sinh được cấp học bổng: 30% số học sinh toàn trường.

- Mức học bổng: Bằng 3 lần mức học phí hiện hành (khu vực thành thị)/học sinh/tháng.

b) Trợ cấp sinh hoạt phí (thực hiện trong 9 tháng/năm học):

- Đối với học sinh có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Dương: Bằng 40% mức lương cơ sở/học sinh/tháng (do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả trợ cấp);

- Đối với học sinh có hộ khẩu thường trú tại các huyện, thị xã có địa giới hành chính giáp với thành phố Hải Dương: Bằng 60% mức lương cơ sở/học sinh/tháng (do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả trợ cấp);

- Đối với học sinh có hộ khẩu thường trú tại các huyện, thị xã còn lại: Bằng 80% mức lương cơ sở/học sinh/tháng (do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả trợ cấp).

c) Hỗ trợ cho học sinh trong thời gian tham gia tập huấn để dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, chọn đội tuyển Olympic Quốc tế:

- Học sinh dự thi cấp quốc gia: 60.000 đồng/học sinh/ngày;

- Học sinh dự thi chọn đội tuyển Olympic Quốc tế: 180.000 đồng/học sinh/ngày;

- Thời gian hưởng: số ngày tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, nhưng tối đa không quá 90 ngày đối với đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và 50 ngày đối với học sinh dự thi chọn đội tuyển Olympic Quốc tế;

- Nếu đi tập huấn tại Hà Nội hoặc các tỉnh khác được hỗ trợ tiền ở không quá 100.000 đ/học sinh/ngày;

- Số học sinh giỏi dự thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Mức thưởng học sinh giỏi đạt giải Quốc gia, Quốc tế các môn văn hóa:

- Huy chương Vàng Quốc tế: 200 triệu đồng.

- Huy chương Bạc Quốc tế: 50 triệu đồng.

- Huy chương Đồng Quốc tế: 30 triệu đồng.

- Bằng khen của kỳ thi Quốc tế: 25 triệu đồng.

- Huy chương Vàng khu vực: 30 triệu đồng.

- Huy chương Bạc khu vực: 25 triệu đồng.

- Huy chương Đồng khu vực: 20 triệu đồng.

- Bằng khen của kỳ thi khu vực: 15 triệu đồng.

- Giải nhất Quốc gia: 20 triệu đồng

- Giải nhì Quốc gia: 10 triệu đồng.

- Giải ba Quốc gia: 6 triệu đồng.

- Giải khuyến khích Quốc gia: 3,5 triệu đồng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Giao Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thi hành Quy định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động trao đổi, thống nhất với Sở Tài chính kịp thời tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2878/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2878/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2018
Ngày hiệu lực10/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2878/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2878/QĐ-UBND 2018 chế độ đối với giáo viên Trường trung học Nguyễn Trãi Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2878/QĐ-UBND 2018 chế độ đối với giáo viên Trường trung học Nguyễn Trãi Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2878/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành10/08/2018
        Ngày hiệu lực10/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2878/QĐ-UBND 2018 chế độ đối với giáo viên Trường trung học Nguyễn Trãi Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2878/QĐ-UBND 2018 chế độ đối với giáo viên Trường trung học Nguyễn Trãi Hải Dương

           • 10/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực