Quyết định 2879/2000/QĐ-UB

Quyết định 2879/2000/QĐ-UB về việc thu tiền sử dụng đất ở và thủ tục xét hợp thức, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

Quyết định 2879/2000/QĐ-UB thu tiền sử dụng đất ở thủ tục xét hợp thức, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được thay thế bởi Quyết định 3245/2008/QĐ-UBND quản lý, sử dụng đất ở đất dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và được áp dụng kể từ ngày 22/11/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 2879/2000/QĐ-UB thu tiền sử dụng đất ở thủ tục xét hợp thức, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2879/2000/QĐ-UB

Phú Thọ, ngày 13 tháng 10 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VÀ THỦ TỤC XÉT HỢP THỨC, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994.
Căn cứ Luật đất đai ngày 14/7/1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 02/12/1998.
Căn cứ Nghị định số 38/2000 NĐ - CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định về việc thu tiền sử dụng đất ở và thủ tục xét hợp thức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho các trường hợp sau đây:

1. Trường hợp chủ sử dụng đất có điện tích ở đạng sư dụng lớn hơn diện tích đất hợp pháp (diện tích đất ghi trong quyết định giao đất, biên bản giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), nếu phù hợp quy hoạch, không có tranh chấp, khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét hợp thức, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chủ sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất như sau:

a. Nếu diện tích đang sử dụng lớn hơn diện tích đất hợp pháp, mà diện tích lớn hơn này nằm trong hạn sai cho phép thì chủ sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất ở phần diện tích sử dụng lớn hơn đó. Chủ sử dụng đất chỉ phải làm thủ tục để được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b. Nếu diện tích đất đang sử dụng lớn hơn diện tích đất hợp pháp, mà diện tích lớn hơn này vượt quá hạn sai cho phép thì chủ sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất ở phần diện tích lớn hơn đó. Mức thu theo quy định của Nghị định 38/2000/ NĐ-CP ngày 23/8/2000 của chính phủ tại thời điểm hợp thức.

Nếu diện tích đất sử dụng lớn hơn diện tích đất hợp pháp, mà nằm ở phía sau thì tiền sử dụng đất phải nộp được tính theo mức giá đất ở băng liền kề (kích thước băng được xác định theo quy hoạch được duyệt hoặc bằng 15m). Trường hợp không có băng liền kề được tính theo giá đất ở vị trí tương đương.

c. Về thủ tục xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Nếu chủ sử dụng đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi làm thủ tục xét hợp thức quyền sử dụng phần diện tích đất tăng thì đồng thời chủ sử dụng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Nếu chủ sử dụng đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi làm thủ tục xét hợp thức quyền sử dụng phần diện tích đất tăng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thì đồng thời làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng.

2. Trường hợp chuyển đổi vị trí giao đất mà không có quyết định của cấp có thẩm quyền, nếu vị trí mới này phù hợp quy hoạch và không tranh chấp, thì chủ sử dụng đất được xét để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đã được UBND huyện, thành, thị xác nhận do điều kiện thiếu qũy đất phải chuyển đổi vị trí giao đất mới.

3. Trường hợp chủ sử dụng đất đang ở trên diện tích đất trước đây chưa có quy hoạch dân cư được duyệt, nay xét thấy không ảnh hưởng đến quy hoạch chung thì phải lập quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trước khi xét hợp thức, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sử dụng.

4. Các trường hợp khác thực hiện theo quy định tại Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 2: Giao Sở Địa chính quy định cụ thể mức hạn sai cho phép nói ở mục a và b, khoản 1 điều 1 của quyết định này và phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá, Cục thuế hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Địa chính, Sở Tài chính - Vật giá, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. UBND TỈNH PHÚ THỌ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2879/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2879/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2000
Ngày hiệu lực13/10/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/11/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2879/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 2879/2000/QĐ-UB thu tiền sử dụng đất ở thủ tục xét hợp thức, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2879/2000/QĐ-UB thu tiền sử dụng đất ở thủ tục xét hợp thức, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2879/2000/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNgô Đức Vượng
        Ngày ban hành13/10/2000
        Ngày hiệu lực13/10/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/11/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2879/2000/QĐ-UB thu tiền sử dụng đất ở thủ tục xét hợp thức, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2879/2000/QĐ-UB thu tiền sử dụng đất ở thủ tục xét hợp thức, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất