Quyết định 288/QĐ-UBND

Quyết định 288/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chuyên môn do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 288/QĐ-UBND nhà thầu gói thầu dự toán mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chuyên môn Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 288/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU DỰ TOÁN MUA SẮM XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 290/TTr-STC ngày 02 tháng 02 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chuyên môn của Thanh tra tỉnh; cụ thể như sau:

1. Bên mời thầu: Thanh tra tỉnh.

2. Tên gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác chuyên môn.

3. Giá gói thầu: 1.090.000.000 đồng (một tỷ không trăm chín mươi triệu); trong đó:

3.1. Phần công việc đã thực hiện: Chi phí thẩm định giá (cân đối từ dự toán chi thường xuyên của đơn vị).

3.2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua xe ô tô 2 cầu, 7 chỗ ngồi, nhãn hiệu Toyota Fortuner V được phân chia thành 1 gói thầu, với giá gói thầu (đã bao gồm các khoản thuế theo quy định và chi phí giao xe tại bên mời thầu) 1.090.000.000 đồng (một tỷ, không trăm chín mươi triệu đồng);

Với đặc điểm kinh tế kỹ thuật xe ô tô phục vụ công tác chuyên môn theo Chứng thư thẩm định giá 007/2016/PMA-LĐ ngày 29/01/2016 của Công ty TNHH thẩm định giá Năm Thành Viên.

4. Nguồn vốn:

- Dự toán chi mua sắm, sửa chữa của ngân sách tỉnh: 720 triệu đồng;

- Số được trích lại từ số thu xử lý qua công tác thanh tra của Thanh tra tỉnh: 370 triệu đồng.

5. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

9. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2016.

10. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Thanh tra tỉnh (bên mời thầu) có trách nhiệm lập thủ tục mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chuyên môn theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCTUBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TC.

KT. CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 288/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu288/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2016
Ngày hiệu lực19/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 288/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 288/QĐ-UBND nhà thầu gói thầu dự toán mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chuyên môn Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 288/QĐ-UBND nhà thầu gói thầu dự toán mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chuyên môn Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu288/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành19/02/2016
        Ngày hiệu lực19/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 288/QĐ-UBND nhà thầu gói thầu dự toán mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chuyên môn Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 288/QĐ-UBND nhà thầu gói thầu dự toán mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chuyên môn Lâm Đồng

            • 19/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực