Quyết định 2881/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2881/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý Công nghiệp Ủy ban tỉnh Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2881/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 13 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI, KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH VÀ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-BCT ngày 16/01/2023 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1568/TTr-SCT ngày 29/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực Quản lý Công nghiệp, Thương mại, Kỹ thuật năng lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hủy bỏ quy trình điện tử/ quy trình dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục được công bố bãi bỏ tại Quyết định này và thông báo cho các đơn vị liên quan theo yêu cầu sau:

1. Khóa chức năng tiếp nhận hồ sơ của các quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được công bố bãi bỏ chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định công bố được UBND tỉnh ký ban hành.

2. Hủy bỏ quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính/ dịch vụ công trực tuyến được công bố bãi bỏ chậm nhất sau thời gian bằng thời hạn giải quyết các hồ sơ chuyển tiếp của các quy trình điện tử này. Trường hợp quá thời hạn giải quyết mà vẫn còn tồn đọng hồ sơ chuyển tiếp, thì kết thúc quy trình điện tử giải quyết các hồ sơ này; đồng thời có thông báo danh sách các hồ sơ này cho đơn vị giải quyết hồ sơ trước khi hủy bỏ quy trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh QB;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Mạnh Hùng

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI, KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH VÀ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực Công nghiệp địa phương

1

1.006572

Thủ tục Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Quảng Bình

Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Quy chế Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Quảng Bình

2

1.006657

Thủ tục hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương

Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định Nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

II

Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam

3

1.009645.000.00.00.H46

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

4

1.009646.000.00.00.H46

Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

III

Lĩnh vực Điện

5

2.000543.000.00.00.H46

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Công bố chuẩn hóa TTHC theo Quyết định số 67/QĐ-BCT ngày 16/01/2023 của Bộ Công Thương về việc công bố TTHC bị hủy bỏ hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

6

2.000526.000.00.00.H46

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp bị mất hoặc bị hỏng thẻ

Công bố chuẩn hóa TTHC theo Quyết định số 67/QĐ-BCT ngày 16/01/2023 của Bộ Công Thương về việc công bố TTHC bị hủy bỏ hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

IV

Lĩnh vực Dịch vụ thương mại

7

1.006656

Thủ tục hỗ trợ kinh phí xúc tiến thương mại địa phương

Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định Nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2881/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2881/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(18/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2881/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2881/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý Công nghiệp Ủy ban tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2881/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý Công nghiệp Ủy ban tỉnh Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2881/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người ký***
        Ngày ban hành13/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (18/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2881/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý Công nghiệp Ủy ban tỉnh Quảng Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2881/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý Công nghiệp Ủy ban tỉnh Quảng Bình

              • 13/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực