Quyết định 2888/QĐ-UBND

Quyết định 2888/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 2888/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Đăng kiểm Sở Giao thông Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2888/-UBND

Hưng Yên, ngày 03 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2373/TTr-SGTVT ngày 26/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải (Có Danh mục kèm theo).

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm công khai nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính có trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định này theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và gửi nội dung công khai đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện công khai theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính có số thứ tự là 01 thuộc Lĩnh vực I, phần Danh mục thủ tục hành chính và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính này được ban hành kèm theo Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tnh Hưng Yên, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 2019/QĐ-CTUBND ngày 17/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh (Mã số hồ sơ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính của thủ tục này là: BGTVT-HYE-285493).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Chủ tịch, các
PCT UBND tỉnh;
- Lãnh
đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- VNPT H
ưng Yên;
- Trung tâm TH - CB t
nh;
- Lưu: VT, KST
TTh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KIM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

Stt

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Hình thức thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (Điền dấu “x” vào ô thích hợp)

Căn cứ pháp lý

Được tiếp nhận hồ sơ

Được trả kết quả

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP TỈNH

I.

Lĩnh vực Đăng kiểm

1

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thiết kế.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên.

Địa chỉ: Đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

- Giá dịch vụ thẩm đnh thiết kế xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo: 300.000 đồng/chiếc.

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận thiết kế xe cơ giới cải tạo: 50.000 đồng/01 Giấy chng nhận (riêng đi với xe ô tô con dưới 10 chỗ: 100.000 đồng/ 01 Giấy chứng nhận).

x

x

- Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện Giao thông cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ;

- Thông tư s42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn;

- Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2888/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2888/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2018
Ngày hiệu lực03/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2888/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2888/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Đăng kiểm Sở Giao thông Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2888/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Đăng kiểm Sở Giao thông Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2888/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Phóng
        Ngày ban hành03/12/2018
        Ngày hiệu lực03/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2888/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Đăng kiểm Sở Giao thông Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2888/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Đăng kiểm Sở Giao thông Hưng Yên

            • 03/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực