Quyết định 2889/QĐ-UBND

Quyết định 2889/QĐ-UBND năm 2019 quy định về giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2889/QĐ-UBND 2019 giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2889/QĐ-UBND

An Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ LÚA THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 89 TC/TCT ngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 21/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét Tờ trình số 1953/TTr-CT ngày 04/11/2019 của Cục Thuế về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 là 4.500 đồng/kg (Bốn ngàn năm trăm đồng/kg).

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan thông tin đại chúng và các ngành có liên quan tổ chức triển khai Quyết định này đến nhân dân và các đối tượng nộp thuế để biết và chấp hành tốt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT. TU, HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Chánh, Phó CVP - Đinh Minh Hoàng;
- Lưu: VT, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2889/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2889/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2019
Ngày hiệu lực04/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(27/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2889/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2889/QĐ-UBND 2019 giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2889/QĐ-UBND 2019 giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2889/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành04/12/2019
        Ngày hiệu lực04/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (27/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2889/QĐ-UBND 2019 giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2889/QĐ-UBND 2019 giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp An Giang

            • 04/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực