Quyết định 289/2010/QĐ-UBND

Quyết định 289/2010/QĐ-UBND về chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Quyết định 289/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 34/2013/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực giao dịch sang tổ chức công chứng Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 05/07/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 289/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 289/2010/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 16 tháng 3 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;
Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;
Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 17/TTr-STP ngày 12 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo nội dung sau đây:

1. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản:

a) Đối với thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện nơi có tổ chức hành nghề công chứng: chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản mà Ủy ban nhân nhân thành phố, huyện, xã, phường, thị trấn đang thực hiện sang tổ chức hành nghề công chứng;

b) Đối với các huyện nơi chưa có tổ chức hành nghề công chứng: việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản của cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu được quyền lựa chọn tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật.

2. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản:

a) Đối với tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ;

b) Đối với Ủy ban nhân huyện, thành phố thực hiện việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 (năm mươi) triệu đồng theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lưu Xuân Vĩnh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 289/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 289/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/03/2010
Ngày hiệu lực 26/03/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/07/2013
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 289/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 289/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 289/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 289/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Thuận
Người ký Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành 16/03/2010
Ngày hiệu lực 26/03/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/07/2013
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 289/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lịch sử hiệu lực Quyết định 289/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận