Quyết định 289/QĐ-BTTTT

Quyết định 289/QĐ-BTTTT năm 2013 mức chi hỗ trợ trưng bày, giới thiệu, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình phục vụ người đọc đối với xuất bản phẩm, ấn phẩm truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 tại điểm Bưu điện- Văn hóa xã do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 289/QĐ-BTTTT năm 2013 chi hỗ trợ đưa thông tin về cơ sở miền núi


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 289/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC CHI HỖ TRỢ TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU, BẢO QUẢN, PHỤC VỤ NGƯỜI ĐỌC VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHỤC VỤ NGƯỜI ĐỌC ĐỐI VỚI XUẤT BẢN PHẨM, ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 TẠI CÁC ĐIỂM BƯU ĐIỆN- VĂN HÓA XÃ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 187/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 05 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỉ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hồ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 của liên Bộ: Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức chi hỗ trợ

Mức chi hỗ trợ trưng bày, giới thiệu, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình phục vụ người đọc đối với xuất bản phẩm, ấn phẩm truyền thông thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015 (sau đây gọi tắt là Chương trình) tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam như sau:

1. Mức chi hỗ trợ áp dụng cho năm đầu tiên tham gia Chương trình (năm 2012) là 160.000 đồng/điểm/tháng.

2. Mức chi hỗ trợ áp dụng kể từ năm thứ hai (năm 2013) trở đi là 120.000 đồng/điểm/tháng.

Điều 2. Áp dụng mức chi hỗ trợ

1. Mức chi hỗ trợ này là căn cứ cho việc lập dự toán, xác định giá trị hợp đồng đặt hàng và thanh quyết toán kinh phí cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

2. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chủ động sử dụng kinh phí hỗ trợ, đảm bảo hoàn thành các nội dung của hợp đồng đặt hàng tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bạn Quản lý CTMTQG;
- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, KH-TC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 289/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu289/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2013
Ngày hiệu lực26/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 289/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 289/QĐ-BTTTT năm 2013 chi hỗ trợ đưa thông tin về cơ sở miền núi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 289/QĐ-BTTTT năm 2013 chi hỗ trợ đưa thông tin về cơ sở miền núi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu289/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Bắc Son
        Ngày ban hành26/03/2013
        Ngày hiệu lực26/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 289/QĐ-BTTTT năm 2013 chi hỗ trợ đưa thông tin về cơ sở miền núi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 289/QĐ-BTTTT năm 2013 chi hỗ trợ đưa thông tin về cơ sở miền núi

            • 26/03/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/03/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực