Quyết định 289/QĐ-TANDTC

Quyết định 289/QĐ-TANDTC năm 2017 về Hệ thống sổ nghiệp vụ trong hệ thống Tòa án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 289/QĐ-TANDTC 2017 Hệ thống sổ nghiệp vụ sửa đổi trong hệ thống Tòa án


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 289/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG SỔ NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG TÒA ÁN

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ vào Điều 27 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật thống kê năm 2015;

Đbảo đảm thống nhất và đúng pháp luật trong việc ghi chép, theo dõi, thống kê công tác chuyên môn nghiệp vụ của Tòa án;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Hệ thống sổ nghiệp vụ sửa đổi, bổ sung trong hệ thống Tòa án (kèm theo Danh mục 40 sổ nghiệp vụ và Hướng dẫn sử dụng).

Điều 2. Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án quân sự Trung ương; các Tòa án nhân dân cấp cao; Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tòa án nhân dân các quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh và tương đương chịu trách nhiệm triển khai áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ:

1. Tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ Tòa án nhân dân các cấp sử dụng Hệ thống sổ nghiệp vụ.

2. Kiểm tra, đôn đốc việc áp dụng các loại sổ nghiệp vụ trong hệ thống Tòa án.

3. Hàng năm, phối hợp với Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao in và phát hành Hệ thống sổ trong toàn hệ thống Tòa án.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 57/2009/QĐ-TA ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành hệ thống snghiệp vụ của ngành Tòa án nhân dân.

Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án quân sự Trung ương; Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh án Tòa án nhân dân các quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh và tương đương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các Đ/c Thẩm phán TANDTC;
- Lưu: VP, Vụ TH TANDTC
.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN

Lê Hồng Quang

 

DANH MỤC

CÁC LOẠI SỔ NGHIỆP VỤ TRONG HỆ THỐNG TÒA ÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 289/QĐ-TANDTC ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

I. CÁC S NGHIỆP VỤ DÙNG CHO VIỆC THEO DÕI TÌNH HÌNH THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

1. Sthụ lý và giải quyết các vụ án hình sự sơ thẩm;

2. Sổ thụ lý và giải quyết các vụ án hình sự phúc thẩm;

3. Sổ thụ lý và giải quyết các vụ án hình sự giám đốc thẩm, tái thẩm;

4. Stheo dõi số bản án, quyết định về hình sự;

5. Sổ theo dõi người bị kết án phạt tù đang tại ngoại;

6. Sổ thụ lý và theo dõi việc ra quyết định thi hành án hình sự;

7. Sổ theo dõi miễn, giảm thời hạn chấp hành phạt tù và miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước;

8. Sổ theo dõi việc thi hành án hình sự.

II. CÁC SỔ NGHIỆP VỤ DÙNG CHO VIỆC THEO DÕI TÌNH HÌNH THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ

1. Sthụ lý và giải quyết các vụ việc dân sự sơ thẩm;

2. Sổ thụ lý và giải quyết các vụ việc dân sự phúc thẩm;

3. Sổ thụ lý và giải quyết các vụ việc dân sự giám đốc thẩm, tái thẩm;

4. Sổ theo dõi số bản án, quyết định về dân sự.

III. CÁC SNGHIỆP VỤ DÙNG CHO VIỆC THEO DÕI TÌNH HÌNH THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

1. Sthụ lý và giải quyết các vụ việc hôn nhân gia đình sơ thẩm;

2. Sổ thụ lý và giải quyết các vụ việc hôn nhân gia đình phúc thẩm;

3. Sổ thụ và giải quyết các vụ việc hôn nhân gia đình giám đốc thẩm, tái thẩm;

4. Sổ theo dõi số bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình.

IV. CÁC SNGHIỆP VỤ DÙNG CHO VIỆC THEO DÕI TÌNH HÌNH THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC KINH DOANH THƯƠNG MẠI

1. Sổ thụ lý và giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại sơ thm;

2. Sthụ lý và giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại phúc thẩm;

3. Sthụ lý và giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại giám đốc thm, tái thm;

4. Sổ theo dõi số bản án, quyết định về kinh doanh thương mại.

V. CÁC S DÙNG CHO VIỆC THEO DÕI TÌNH HÌNH THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU TUYÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

1. Sthụ lý và kết quả giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản;

2. Số thụ lý và kết quả giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị việc giải quyết yêu cầu tuyên b phá sản;

3. Sổ thụ lý và kết quả giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản theo thủ tục đặc biệt.

VI. CÁC SỔ NGHIỆP VỤ DÙNG CHO VIỆC THEO DÕI TÌNH HÌNH THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC LAO ĐỘNG

1. Sổ thụ lý và giải quyết các vụ việc lao động sơ thẩm;

2. Sổ thụ lý và giải quyết các vụ việc lao động phúc thẩm;

3. Sổ thụ lý và giải quyết các vụ việc lao động giám đốc thẩm, tái thẩm;

4. S theo dõi sbản án, quyết định về lao động.

VII. CÁC SỔ NGHIỆP VỤ DÙNG CHO VIỆC THEO DÕI TÌNH HÌNH THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

1. Sổ thụ lý và giải quyết các vụ án hành chính sơ thm;

2. Sthụ lý và giải quyết các vụ án hành Chính phúc thẩm;

3. Sthụ lý và giải quyết các vụ án hành chính giám đốc thẩm, tái thẩm;

4. Stheo dõi số bản án, quyết định về hành chính.

VIII. CÁC S THEO DÕI TÌNH HÌNH THLÝ, GIẢI QUYẾT VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN

1. Sổ thụ lý và giải quyết việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân;

2. Sổ thụ lý và giải quyết đơn đề nghị hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc min chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại tại Tòa án nhân dân;

3. Sthụ lý và giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị các quyết định của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

IX. SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT ĐƠN KHỞI KIN, ĐƠN TƯ PHÁP

1. Sthụ lý đơn khởi kiện;

2. Sthụ lý và giải quyết đơn yêu cầu giám đốc thẩm, tái thẩm;

X. CÁC LOẠI S KHÁC

1. Striệu tập phiên tòa;

2. Sgiao nhận hồ sơ vụ án;

3. Sổ Công văn đi;

4. SCông văn đến.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 289/QĐ-TANDTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu289/QĐ-TANDTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2017
Ngày hiệu lực15/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 289/QĐ-TANDTC

Lược đồ Quyết định 289/QĐ-TANDTC 2017 Hệ thống sổ nghiệp vụ sửa đổi trong hệ thống Tòa án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 289/QĐ-TANDTC 2017 Hệ thống sổ nghiệp vụ sửa đổi trong hệ thống Tòa án
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu289/QĐ-TANDTC
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người ký***
        Ngày ban hành15/12/2017
        Ngày hiệu lực15/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 289/QĐ-TANDTC 2017 Hệ thống sổ nghiệp vụ sửa đổi trong hệ thống Tòa án

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 289/QĐ-TANDTC 2017 Hệ thống sổ nghiệp vụ sửa đổi trong hệ thống Tòa án

             • 15/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực