Quyết định 289/QĐ-TCTHADS

Quyết định 289/QĐ-TCTHADS năm 2015 sửa đổi Kế hoạch chỉ đạo, giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài kèm theo Quyết định 74/QĐ-TCTHADS do Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 289/QĐ-TCTHADS 2015 sửa đổi Quyết định 74/QĐ-TCTHADS


BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  289/QĐ-TCTHADS

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, GIẢI QUYẾT CÁC VIỆC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRỌNG ĐIỂM PHỨC TẠP, KÉO DÀI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 74/QĐ - TCTHADS NGÀY 27/01/2015 CỦA TỔNG  CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14/11/2008;

Căn cứ Nghị quyết 72/NQ-CP ngày 03/10/2014 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số điều của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thông báo số 841/TB-TCTHADS ngày 30/3/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo kết luận của Tổng cục trưởng tại cuộc họp giao ban ngày 26/3/2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 và Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo – Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung Kế hoạch chỉ đạo, giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-TCTHADS ngày 27/01/2015 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự:

1. Sửa đổi Phần II, mục 1, điểm 1.6.1 như sau:

“1.6.1. Hàng tháng báo cáo Lãnh đạo Tổng cục và định kỳ hàng quý báo cáo Lãnh đạo Bộ tiến độ rà soát, kiểm tra, chỉ đạo và kết quả giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm.

- Thời gian thực hiện: Hàng tháng, quý, năm.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Nghiệp vụ 3, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, Văn phòng Tổng cục”.

2. Sửa đổi Phần II, mục 1, điểm 1.6.4 như sau:

“1.6.4. Báo cáo tổng thể kết quả thực hiện Kế hoạch giải quyết và chỉ đạo giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm năm 2015.

- Thời gian thực hiện: Ngày 30/9/2015.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Nghiệp vụ 3, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, Văn phòng Tổng cục”.

3. Phần III, mục 1, điểm 1.1 được sửa đổi như sau:

“1.1. Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ trì, phối hợp với Trung tâm và các cơ quan chuyên môn trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự rà soát, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ theo nội dung Kế hoạch”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Nghiệp vụ 3, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để b/c);
- Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để phối hợp);
- Thanh tra Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Cục Bồi thường nhà nước (để phối hợp);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để thực hiện);
- Trang TTĐT THADS (để đăng tải);
- Lưu: VT, GQKNTC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Sỹ Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 289/QĐ-TCTHADS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu289/QĐ-TCTHADS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2015
Ngày hiệu lực08/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 289/QĐ-TCTHADS

Lược đồ Quyết định 289/QĐ-TCTHADS 2015 sửa đổi Quyết định 74/QĐ-TCTHADS


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 289/QĐ-TCTHADS 2015 sửa đổi Quyết định 74/QĐ-TCTHADS
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu289/QĐ-TCTHADS
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thi hành án dân sự
       Người kýHoàng Sỹ Thành
       Ngày ban hành08/04/2015
       Ngày hiệu lực08/04/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 289/QĐ-TCTHADS 2015 sửa đổi Quyết định 74/QĐ-TCTHADS

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 289/QĐ-TCTHADS 2015 sửa đổi Quyết định 74/QĐ-TCTHADS

           • 08/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực