Quyết định 289/QĐ-TTCP

Quyết định 289/QĐ-TTCP năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 289/QĐ-TTCP 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


THANH TRA CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 289/QĐ-TTCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ NĂM 2020

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử TTCP;
- Lưu: VT, PC.

TỔNG THANH TRA
Đoàn Hồng Phong

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 289/QĐ-TTCP ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN B

1

Nghị định

Số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

Được thay thế bằng Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

15/8/2019

2

Nghị định

Số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013

Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3

Nghị định

Số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

4

Nghị định

Số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

Được thay thế bằng Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

10/12/2020

5

Nghị định

Số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013

Quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Được thay thế bằng Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

20/12/2020

6

Thông tư

Số 05/2011/TT-TTCP ngày 10/01/2011

Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra

Căn cứ ban hành là Luật Thanh tra năm 2004, Luật Khiếu nại năm 1998, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 và Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 hết hiệu lực thi hành.

01/7/2011

7

Thông tư liên tịch

Số 12/2011/TTLT-TTCP- VKSNDTC-TANDTC- KTNN-BQP-BCA ngày 15/12/2011

Quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng

Căn cứ ban hành là Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 120/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng hết hiệu lực thi hành.

01/7/2019

8

Thông tư

Số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013

Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra

Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

15/5/2015

9

Thông tư

Số 02/2013/TT-TTCP ngày 02/4/2013

Quy định về việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ.

Căn cứ ban hành là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

01/7/2016

10

Thông tư

Số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013

Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Được thay thế bằng Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

10/5/2021

11

Thông tư

Số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013

Quy định quy trình giải quyết tố cáo.

Căn cứ ban hành là Nghị định số 76/2012/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo.

28/5/2019

12

Thông tư

Số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013

Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

Căn cứ ban hành là Nghị định số 75/2012/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

10/12/2020

13

Thông tư

Số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

14

Thông tư

Số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013

Hướng dẫn thi hành quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Căn cứ ban hành là Nghị định số 78/2013/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

20/12/2020

15

Thông tư

Số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Căn cứ ban hành là Nghị định số 90/2013/NĐ-CP và Nghị định số 59/2013/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

15/8/2019

16

Thông tư

Số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014

Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.

17

Thông tư

Số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014

Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi.

Căn cứ ban hành là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012) và Nghị định số 158/2007/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

15/8/2019

18

Thông tư liên tịch

Số 01/2015/TTLT-TTCP- BNV ngày 16/3/2015

Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

19

Thông tư

Số 04/2015/TT-TTCP ngày 09/7/2015

Quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra.

Căn cứ ban hành là Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

01/01/2019

20

Thông tư liên tịch

Số 70/2016/TTLT-TTCP ngày 06/5/2016

Quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng.

Căn cứ ban hành là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012), Luật Tố cáo năm 2011, Nghị định số 59/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 76/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo năm 2011 hết hiệu lực thi hành.

01/01/2019

21

Quyết định

1860/2007/QĐ-TTCP ngày 09/6/2007

Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/202z1/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

01/5/2021

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 289/QĐ-TTCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu289/QĐ-TTCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2021
Ngày hiệu lực26/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 289/QĐ-TTCP

Lược đồ Quyết định 289/QĐ-TTCP 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 289/QĐ-TTCP 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu289/QĐ-TTCP
       Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
       Người kýĐoàn Hồng Phong
       Ngày ban hành26/05/2021
       Ngày hiệu lực26/05/2021
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 289/QĐ-TTCP 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 289/QĐ-TTCP 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

           • 26/05/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/05/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực