Quyết định 289/QĐ-UBND

Quyết định 289/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 289/QĐ-UBND toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 289/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 02 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG VỀ PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN 2030.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa” giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2478/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (sau đây gọi tắt là Phong trào) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU

Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào với các hình thức phong phú, đa dạng; góp phần củng cố, nâng cao nhận thức về Phong trào và trách nhiệm thực hiện Phong trào của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể; nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội về nội dung, ý nghĩa thiết thực của Phong trào nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trong gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

II. NHIỆM VỤ

1. Thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào.

2. Thông tin, tuyên truyền về thực hiện các phong trào cụ thể trong Phong trào TDĐKXDĐSVH:

a) Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt”.

b) Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”.

c) Phong trào xây dựng “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

d) Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

đ) Phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trn đạt chun văn minh đô thị”.

3. Thông tin, tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các phong trào:

a) “Gương sáng văn hóa”.

b) “Gia đình văn hóa” tiêu biểu.

c) “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” tiêu biểu.

d) “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu.

đ) “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” tiêu biểu.

III. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

1. Thông tin, tuyên truyền của Ban Chỉ đạo các cấp

Hình thành mạng lưới thông tin, tuyên truyền về Phong trào trong hệ thống Ban Chỉ đạo các cấp; làm đầu mối cung cấp và tiếp nhận thông tin, nội dung tuyên truyền về Phong trào; định hướng, kết nối các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào trên phạm vi toàn tỉnh.

- Thường xuyên tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo về thực hiện Phong trào.

- Kịp thời chuyển tải thông tin về các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Phong trào; thực trạng về Phong trào từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã.

- Xây dựng chuyên trang thông tin về Phong trào trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và của UBND các huyện, thành phố.

- Tổ chức các hoạt động hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án, chương trình về Phong trào.

- Thông tin, tuyên truyền về Phong trào qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các lớp tập huấn về Phong trào của Ban Chỉ đạo các cấp.

2. Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình ở tỉnh và các địa phương cùng tham gia vào các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào; cổ vũ các cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào; phản ánh những vướng mc trong việc công nhận các danh hiệu văn hóa; tuyên truyền sâu rộng, tạo dư luận xã hội lành mạnh, thúc đẩy thực hiện Phong trào.

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về Phong trào trên các phương tiện thông tin báo chí; đưa tin, bài viết, ảnh thời sự, phóng sự phản ánh vthực hiện Phong trào.

- Xây dựng chuyên mục thông tin, tuyên truyền về Phong trào trên các trang tin điện tử của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

3. Thông tin, tuyên truyền xã hội

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào mang tính xã hội rộng rãi.

- Tổ chức 5 năm một lần Hội nghị toàn tỉnh biểu dương, khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu thực hiện Phong trào.

- Tổ chức phát động cuộc thi và trao giải thưởng báo chí toàn tỉnh về Phong trào 5 năm một lần.

- Hưởng ứng giải thưởng “Văn hóa doanh nghiệp” do Trung ương phát động.

4. Thông tin, tuyên truyền cổ động

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào gắn với xây dựng Nông thôn mới thông qua hình thức cổ động như:

- Tổ chức thi sáng tác, trưng bày ảnh nghệ thuật về Phong trào.

- Tổ chức biểu diễn lưu động các chương trình thông tin cổ động về Phong trào.

- Tổ chức các liên hoan văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng.

- Tổ chức 5 năm một lần liên hoan toàn tỉnh văn nghệ quần chúng giữa các “Thôn, t dân ph văn hóa” tiêu biu; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu.

5. Cung cấp miễn phí tài liệu nghiệp vụ, tài liệu Hỏi/Đáp về Phong trào

- Tài liệu về các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Phong trào.

- Tờ rơi, tập gấp về tiêu chuẩn, bảng chấm điểm công nhận các danh hiệu văn hóa.

- Bản tin của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Các tài liệu nghiệp vụ khác.

IV. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo

a) Tăng cường sự lãnh đạo, đầu tư phát triển các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào của các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể.

b) Nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào của Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp.

2. Giải pháp về hoàn thiện bộ máy

a) Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo và bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo các cp, nhm đáp ứng đủ điu kiện, năng lực đảm nhiệm chức năng tham mưu, phối hp các hoạt động thông tin, tuyên truyền và vai trò đầu mối cung cấp, tiếp nhận thông tin v Phong trào.

b) Phân công cán bộ theo dõi, phụ trách thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào trong các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp.

c) Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh và của Trung ương thường trú tại địa phương phân công phóng viên theo dõi và thường xuyên có tin, bài v Phong trào.

d) Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Đội thông tin lưu động của Trung tâm Văn hóa tỉnh, các Trung tâm Văn hóa và Thể thao cấp huyện, thành phố.

3. Giải pháp về nghiệp vụ

a) Tăng cường tập huấn nghiệp vụ báo chí về phương pháp viết tin, bài; về sáng tác, biên tập, dàn dựng tiết mục, chương trình thông tin cổ động về Phong trào.

b) Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực và bố trí sử dụng hợp lý nguồn nhân lực cho các cơ quan văn hóa, báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh, huyện, thành phố để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về Phong trào.

c) Tổ chức tập huấn, đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý, khai thác, sử dụng trang thông tin điện tử và thông tin mạng phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về Phong trào.

d) Tổ chức hoạt động tuyên truyền lưu động; xây dựng, dàn dựng các chương trình tuyên truyền lưu động về Phong trào với nội dung phong phú, thời lượng phù hợp.

đ) Cử cán bộ tham gia các lp bồi dưỡng nâng cao và chuyên sâu về kỹ năng tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ Gia đình văn hóa.

4. Cơ chế tài chính thực hiện Đề án

a) Bảo đảm ngân sách nhà nước đầu tư, hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo các cấp; tăng nguồn kinh phí cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào.

b)Thực hiện chế độ đặt hàng cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào theo các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị.

c) Khuyến khích các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tham gia các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Ban Chỉ đạo các cấp về Phong trào TDĐKXDĐSVH theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành theo các nội dung đã được hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các nguồn kinh phí xã hội hóa khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Xây dựng, trình Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh ban hành, chỉ đạo thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Phong trào.

b) Chủ trì, phối hp với Sở Tài chính kiểm tra, đôn đốc kinh phí cấp cho Ban Chỉ đạo các cấp; xem xét ban hành theo thẩm quyền hướng dẫn về cơ chế, chính sách tài chính cho việc thực hiện kế hoạch.

c) Tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện kế hoạch;

d) Chỉ đạo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh:

- Bảo đảm việc cung cấp các thông tin cơ bản về thực hiện Phong trào cho các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp huyện và cấp xã.

- Hướng dẫn các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào trên toàn địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trực quan và bằng tài liệu; chỉ đạo tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào ở các cấp.

- Tổng hp, báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định, kịp thời đề xuất các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch này.

2. Sở Tài chính: Tham mưu đề xuất bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo và phối hp với Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Lâm Đồng và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào theo kế hoạch này.

4. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào theo hệ thống ngành dọc từ tỉnh đến cấp huyện và cấp xã; phối hp các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào.

5. y ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh

a) Phê duyệt kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Phong trào của Ban Chỉ đạo cấp huyện, thành phố; bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và kinh phí thực hiện kế hoạch.

b) Có chính sách khuyến khích và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào.

c) Chỉ đạo y ban nhân dân cấp xã phối hp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo cùng cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ, các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào.

d) Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình và Trung tâm Văn hóa và Thể thao cấp huyện: Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Bộ VHTTDL (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 289/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu289/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2016
Ngày hiệu lực19/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 289/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 289/QĐ-UBND toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 289/QĐ-UBND toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu289/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Văn Đa
        Ngày ban hành19/02/2016
        Ngày hiệu lực19/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 289/QĐ-UBND toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Lâm Đồng 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 289/QĐ-UBND toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Lâm Đồng 2016

           • 19/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực