Quyết định 2890/QĐ-BGTVT

Quyết định 2890/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3 - đoạn tránh thị xã Bắc Kạn (Km150 + 250 đến Km156 + 200 và Km 156 + 900 đến Km 160+ 00) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2890/QĐ-BGTVT 2014 quyết toán vốn đầu tư Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2890/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐỐI VỚI DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QUỐC LỘ 3 - ĐOẠN TRÁNH THỊ XÃ BẮC KẠN (KM150 + 250 ĐẾN KM156 + 200 VÀ KM 156 + 900 ĐẾN KM 160+ 00)
(Không bao gồm chi phí GPMB do hội đồng GPMB QL3 Bắc Kạn thực hiện)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2635/QĐ-BGTVT ngày 16/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Quyết định số 631/QĐ-BGTVT ngày 14/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 2635/QĐ-BGTVT ngày 16/11/2011;

Xét báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và Tờ trình số 1241/BQLDA6-TCKT ngày 05/11/2013 của Ban QLDA 6 về việc xin phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3, đoạn tránh thị xã Bắc Kạn; Báo cáo kiểm toán số 431/2013/BC.XD-AASC.DA năm 2013 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Biên bản thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 18/7/2014 của Tổ công tác thẩm tra quyết toán Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3 - đoạn tránh thị xã Bắc Kạn (Km150 + 250 đến Km156 + 200 và Km 156 + 900 đến Km 160+ 00);

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 5 (Nay là Ban Quản lý dự án 6);

- Địa điểm xây dựng: thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch vốn được giao.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn

Được duyệt

Thực hiện

Tổng cộng:

155.046.186.439

137,655,345,404

- Vốn NSNN

 

137,655,345,404

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung

Dự toán

Giá trị được quyết toán

Tng cộng

150,718,208,802

144.620.282.889

- Xây lắp

124,926,969,394

121.682.724.798

- Chi phí khác

7,255,461,434

5.950.172.042

- Chi phí GPMB (phần ban thực hiện)

18,535,777,974

16.987.386.049

- Dự phòng

 

 

(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo).

Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung

Công trình thuộc
Chủ đầu tư quản lý

Công trình giao đơn vị khác quản

Tổng số:

 

144.620.282.889

- Tài sản c định

 

144.620.282.889

- Tài sản lưu động

 

 

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình hoàn thành là: 144.620.282.889 đồng.

- Xử lý các khoản công nợ là:

+ Tổng nợ phải thu là: 1.938.271.582 đồng;

+ Tổng nợ phải trả là: 8.903.209.068 đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo)

- Lưu giữ đầy đủ các hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

2. Trách nhiệm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam:

Thực hiện hạch toán tăng tài sản, nguồn hình thành tài sản và quản lý tài sản theo quy định.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án 6 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ KCHTGT;
- Kho bạc Nhà nước;
- Ban QLDA 6 (3 bản);
- UBND tỉnh Bắc Kạn;
- Lưu: VT, TC (Thái).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

PHỤ LỤC 01

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ THẨM TRA QUYẾT TOÁN
Dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3 đoạn tránh thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn
(Kèm theo Quyết định số 2890/QĐ-BGTVT ngày 31/07/2014 của Bộ GTVT)

Đơn vị tính: Đồng

TT

Nội dung

Số thẩm tra

I

CHI PHÍ XÂY LẮP

121.682.724.798

1

Gói thầu số 01

39.068.538.000

2

Gói thầu số 02

29.548.420.414

3

Gói thầu số 03

26.498.455.587

4

Gói thầu số 04

26.567.310.797

II

CHI PHÍ KHÁC

5.950.172.042

1

Chi phí khảo sát lập BCNCKT và chi phí thẩm định BCNCKT

267.957.000

2

Chi phí thẩm định BCNCKT

15.732.000

3

Khảo sát TKKT và lập HSMT

997.911.194

4

Khảo sát thiết kế bước TKKT, lập HSMT hệ thống thoát nước khu vực phía Nam thị xã Bắc Kạn

236.080.000

5

Chi phí thẩm tra TKKT + DT

58.842.554

6

Lệ phí thẩm định

17.340.497

7

Tư vấn giám sát

1.345.601.797

8

Chi phí Ban QLDA

2.318.698.000

9

Chi phí Bảo hiểm

312.416.000

10

Chi phí kiểm định chất lượng

57.094.000

11

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán

88.552.000

12

Chi phí kiểm toán

233.947.000

III

CHI PHÍ GPMB (phần ban QLDA 6 thực hiện)

16.987.386.049

IV

DỰ PHÒNG

-

 

TNG CỘNG

144.620.282.889

 

PHỤ LỤC 02

BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN CÔNG NỢ
Dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3 đoạn tránh thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

(Kèm theo Quyết định số 2890/QĐ-BGTVT ngày 31/07/2014 của Bộ GTVT)

Đơn vị tính: Đồng

TT

Nội dung

Giá trị quyết toán được phê duyệt

Giá trị đã thanh toán

Công nợ

Phải trả

Phải thu (để lại quyết toán sau)

I

CHI PHÍ XÂY LP

121.682.724.798

118.265.776.761

5.355.219.619

1.938.271.582

1

Gói thầu số 01 - Tiểu dự án 1

39.068.538.000

39.003.091.300

65.446.700

 

2

Gói thầu số 02 - Tiểu dự án 1

29.548.420.414

31.000.043.000

 

1.451.622.586

3

Gói thầu số 03 - Tiểu dự án 1

26.498.455.587

21.208.682.668

5.289.772.919

 

4

Gói thầu số 04 - Tiểu dự án 1

26.567.310.797

27.053.959.793

 

486.648.996

II

CHI PHÍ KHÁC

5.950.172.042

3.322.258.037

2.627.914.005

-

1

Chi phí khảo sát lập BCNCKT và chi phí thẩm định BCNCKT

267.957.000

267.957.000

 

 

2

Chi phí thẩm định BCNCKT

15.732.000

15.732.000

 

 

3

Khảo sát TKKT và lập HSMT

997.911.194

997.911.194

-

 

4

Khảo sát thiết kế bước TKKT, lập HSMT hệ thống thoát nước khu vực phía Nam thị xã Bắc Kạn

236.080.000

236.080.000

-

 

5

Chi phí thẩm tra TKKT + DT

58.842.554

58.842.554

-

 

6

Lệ phí thẩm định

17.340.497

17.340.497

-

 

5

Tư vấn giám sát

1.345.601.797

494.884.792

850.717.005

 

6

Chi phí Ban QLDA

2.318.698.000

636.000.000

1.682.698.000

 

7

Chi phí Bảo hiểm

312.416.000

312.416.000

-

 

8

Chi phí kiểm định chất lượng

57.094.000

57.094.000

-

 

9

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán

88.552.000

 

88.552.000

 

10

Chi phí kiểm toán

233.947.000

228.000.000

5.947.000

 

III

CHI PHÍ GPMB (phần ban QLDA 6 thực hiện)

16.987.386.049

16.067.310.606

920.075.443

 

IV

DỰ PHÒNG

-

 

 

 

TNG CỘNG

144.620.282.889

137.655.345.404

8.903.209.068

1.938.271.582

Ghi chú: Số liệu thanh toán lấy theo báo cáo của Ban QLDA 6

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2890/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2890/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực31/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2890/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2890/QĐ-BGTVT 2014 quyết toán vốn đầu tư Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2890/QĐ-BGTVT 2014 quyết toán vốn đầu tư Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2890/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Hồng Trường
        Ngày ban hành31/07/2014
        Ngày hiệu lực31/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2890/QĐ-BGTVT 2014 quyết toán vốn đầu tư Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2890/QĐ-BGTVT 2014 quyết toán vốn đầu tư Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3

            • 31/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực