Quyết định 2890/QĐ-UBND

Quyết định 2890/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2890/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua tỉnh Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2890/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang (Phương án kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nội vụ gửi Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính kèm theo phương án thủ tục hành chính sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt về Bộ Nội vụ theo quy định.

Điều 3. Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP Lê Văn Hùng,
P. KSTTHC;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT (Hiếu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

PHƯƠNG ÁN

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Nhóm thủ tục thi đua khen thưởng

- Tặng tởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc;

- Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề;

- Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề;

- Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất;

- Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình;

- Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại.

2. Nội dung đơn giản hóa

Về quy định thời điểm nhận hồ sơ, thời gian thẩm định, thời gian thông báo kết quả khen thưởng (Điều 48, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017): đề nghị bổ sung thêm thời hạn giải quyết hồ sơ khen thưởng của Văn phòng UBND tỉnh: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) và hồ sơ theo quy định, Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng.

Lý do: Vì hiện nay, thời hạn trình giải quyết hồ sơ khen thưởng của Văn phòng UBND tỉnh không có quy định trong Nghị định nên các cơ quan, đơn vị được khen thưởng đôi lúc không kịp thời, làm ảnh hưởng đến công tác động viên, tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc (do Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 không có quy định thời hạn giải quyết hồ sơ khen thưởng của Văn phòng UBND tỉnh).

3. Kiến nghị thực thi

Bổ sung điều khoản quy định nội dung trên.

4. Li ích phương án đơn giản hóa

Kịp thời động viên, tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc; tăng cường tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.

Nội dung đơn giản hóa không thuộc thm quyn của UBND tỉnh.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2890/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2890/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2019
Ngày hiệu lực12/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2890/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2890/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua tỉnh Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2890/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua tỉnh Tiền Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2890/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýLê Văn Nghĩa
        Ngày ban hành12/09/2019
        Ngày hiệu lực12/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2890/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua tỉnh Tiền Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2890/QĐ-UBND 2019 đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua tỉnh Tiền Giang

            • 12/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực