Quyết định 2891/QĐ-UBND

Quyết định 2891/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2891/QĐ-UBND 2019 đơn giản thủ tục hành chính lưu thông hàng hóa tỉnh Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2891/-UBND

Tiền Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Công Thương gửi Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính kèm theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt về Bộ Công Thương theo quy định.

Điều 3. Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm kim tra, đôn đốc các sở, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP Lê Văn Hùng,
P. KSTTHC;
- Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT (Hiếu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

PHƯƠNG ÁN

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

I. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

1. Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá - BCT-TGG-262039

- Nội dung đơn giản hóa:

+ Thành phần hồ sơ: Theo quy định về thành phần hồ sơ tại Điểm e, Khoản 2, Điều 27 của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ chưa thống nhất với quy định về điều kiện kinh doanh.

+ Lý do: Theo quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 27 của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP: “Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã s thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã hoc sẽ thuộc h thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên đa bàn; ... ” . Theo quy định này, nếu phân phối cho bao nhiêu thương nhân bán lẻ thì phải kê trong danh sách và phải kèm tất cả bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá trong khi Điểm c, Khoản 2, Điều 26 của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP quy định về điều kiện bán buôn sản phẩm thuốc lá chỉ yêu cầu có tối thiểu từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên.

- Kiến nghị thực thi: Sửa đổi quy định về thành phần hồ sơ tại Điểm e, Khoản 2, Điều 27 của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP theo hướng đơn giản hóa:

“Bảng kê danh sách thương nhân, kèm theo ti thiểu 02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) Giấy chứng nhận mã s thuế của thương nhân đã hoc sẽ thuc h thng phân phi sản phẩm thuốc lá trên đa bàn; ... ”.

- Lợi ích của phương án đơn giản hóa:

+ Thống nhất quy định giữa yêu cầu về điều kiện bán buôn sản phẩm thuốc lá có tối thiểu từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên thì chỉ cần kèm theo hồ sơ chứng minh của 02 thương nhân (mặc dù trong danh sách kê có đến 10 thương nhân);

+ Giảm được chi phí và thời gian cho thương nhân khi thực hiện thủ tục hành chính. Thực tế, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá là nhng giấy tờ rất quan trọng nên các thương nhân bán lẻ sẽ thường cung cấp cho thương nhân bán buôn bản sao có chứng thực để nộp hồ sơ (không cung cấp bản chính). Việc quy định phải nộp kèm tất cả giấy tờ của các thương nhân bán lẻ sẽ tốn nhiều chi phí thực hiện chứng thực và mất nhiều thời gian của thương nhân thực hiện TTHC khi phải thu thập đầy đủ của các thương nhân bán lẻ.

+ Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 17.477.400 đồng/năm.

+ Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 14.588.120 đồng/năm.

+ Chi phí tiết kiệm: 2.889.280 đồng/năm.

+ Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 16,53%

*Nội dung đơn giản hóa không thuộc thm quyn của UBND tỉnh.

2. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - BCT-TGG-275229 (TTHC thuộc thm quyn giải quyết của cp huyện)

- Nội dung đơn giản hóa:

+ Thành phần hồ sơ: Quy định về thành phần hồ sơ tại Điều 20 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP không phù hp với đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

+ Lý do: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thì cơ sở sản xuất nhỏ lẻ (trong đó có hộ kinh doanh theo Khoản 10 Điu 3 Nghị định s 15/2018/NĐ-CP) không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Nội dung này được Bộ Công Thương hướng dẫn tại Công văn số 3109/BCT-KHCN ngày 20/4/2018. Tuy nhiên trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Khoản 3 Điều 20 Nghị định s 105/2017/NĐ-CP) có quy định phải nộp bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ quy định thành phần hồ sơ bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phm tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP đối với trường hợp cơ sở sản xuất nhỏ lẻ.

- Li ích của phương án đơn giản hóa: Thống nhất quy định giữa Nghị định số 105/2017/NĐ-CP và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP , giúp các tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước không gặp vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hành chính này.

*Nội dung đơn giản hóa không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

II. LĨNH VỰC AN TOÀN THC PHM

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương - BCT-TGG-263588

- Nội dung đơn giản hóa:

+ Thành phần hồ sơ: Tại Điểm c Khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT có quy định thành phần hồ sơ “Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giy chứng nhận đăng ký kinh doanh hp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức)”, việc chỉ yêu cầu thành phần hồ sơ có dấu xác nhận của tổ chức là không phù hợp với thực tế.

Lý do: Một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện không có xác nhận của cơ sở nhưng lại có bản sao (có kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực thì lại không được tiếp nhận do hồ sơ quy định phải có xác nhận của cơ sở, gây mất thời gian cho doanh nghiệp khi phải bổ sung hồ sơ đúng yêu cầu theo quy định. (Trên thực tế, đ tạo điu kiện cho t chức, cá nhân, Sở Công Thương đã thực hiện tiếp nhận bản sao (có kèm bản chính đ đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực thay cho bản sao có du xác nhận của t chức.)

+ Đnghị bỏ thành phần hồ sơ “Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí”.

Lý do: Khi tổ chức, cá nhân đến thực hiện thì thủ tục hành chính thì đã nộp phí, lệ phí trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị nên việc quy định thêm thành phần hồ sơ này là không cần thiết.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đi cụm từ “có du xác nhận của t chức” tại Đim c Khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT thành “bản sao có dấu xác nhận của t chức hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính đ đối chiếu ”.

+ Bãi bỏ Điểm d Khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Bộ Công Thương (Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí)

- Lợi ích của phương án đơn giản hóa: Tạo thuận lợi cho các tổ chc, cá nhân và rút ngắn thời gian khi thực hiện thủ tục.

*Nội dung đơn giản hóa không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2891/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2891/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2019
Ngày hiệu lực12/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2891/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2891/QĐ-UBND 2019 đơn giản thủ tục hành chính lưu thông hàng hóa tỉnh Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2891/QĐ-UBND 2019 đơn giản thủ tục hành chính lưu thông hàng hóa tỉnh Tiền Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2891/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýLê Văn Nghĩa
        Ngày ban hành12/09/2019
        Ngày hiệu lực12/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2891/QĐ-UBND 2019 đơn giản thủ tục hành chính lưu thông hàng hóa tỉnh Tiền Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2891/QĐ-UBND 2019 đơn giản thủ tục hành chính lưu thông hàng hóa tỉnh Tiền Giang

            • 12/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực