Quyết định 2893/QĐ-UBND

Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2893/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa Thái Bình


Ủy BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2893/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI BÌNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: S63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: số 2594/QĐ-BVHTTDL ngày 09/7/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi b trong lĩnh vc thể dục thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; số 2741/QĐ-BVHTTDL ngày 25/7/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 136/TTr-SVHTTDL ngày 29/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục: 06 (sáu) thủ tục hành chính mới ban hành; 19 (mười chín) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 03 (ba) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình tại Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh (file điện tử);
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành:

STT

Tên TTHC

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Gofl

07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà Triển lãm Thông tin tỉnh, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Không

Quyết định số 2594/QĐ-BVHTTDL , ngày 09/7/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Dù lượn và Diều bay

07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Không

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Quyền anh

07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Không

4

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Mô tô nước trên biển

07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Không

5

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lặn biển thể thao giải trí

07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà Triển lãm Thông tin tỉnh, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Không

Quyết định số 2594/QĐ-BVHTTDL , ngày 09/7/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6

Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Không

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

STT

Tên TTHC

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Căn cứ pháp lý

A

Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

1

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(Thủ tục số 40, Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ.

- Phí, lệ phí.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 2741/QĐ-BVHTTDL , ngày 25/7/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2

Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương.

(Thủ tục số 41, Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

 

- Trình tự thực hiện

- Thành phần hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết

- Phí, lệ phí

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Yêu cầu, điều kiện.

- Căn cứ pháp lý.

B

Thể dục thể thao

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Billards & Snooker (Thủ tục số 62, Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

- Cách thức thực hiện.

- Thành phần hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 2594/QĐ-BVHTTDL , ngày 09/7/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

 

 

 

4

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể Thể dục thể thao thao tổ chức hoạt động Thể dục thể hình và Fitness

(Thủ tục số 63, Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

- Tên thủ tục.

- Cách thức thực hiện.

- Thành phần hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Yêu cầu, điều kiện.

- Căn cứ pháp lý.

5

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Vũ đạo thể thao giải trí

(Thủ tục số 64, Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

- Tên thủ tục.

- Cách thức thực hiện.

- Thành phần hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Yêu cầu, điều kiện.

- Căn cứ pháp lý.

6

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bơi, Lặn

(Thủ tục số 65, Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

- Cách thức thực hiện.

- Thành phần hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Yêu cầu, điều kiện.

- Căn cứ pháp lý.

7

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Khiêu vũ thể thao

(Thủ tục số 66, Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Đối tượng thực hiện

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Yêu cầu, điều kiện

- Căn cứ pháp lý

8

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Võ cổ truyền, Vovinam

(Thủ tục số 67, Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Đối tượng thực hiện

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Yêu cầu, điều kiện

- Căn cứ pháp lý

 

Quyết định số 2594/QĐ-BVHTTDL , ngày 09/7/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Quần vợt

(Thủ tục số 68, Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Đối tượng thực hiện

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Yêu cầu, điều kiện

- Căn cứ pháp lý

10

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thẩm mỹ

(Thủ tục số 69 , Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Đối tượng thực hiện

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Yêu cầu, điều kiện

- Căn cứ pháp lý

11

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

(Thủ tục số 70, Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Đối tượng thực hiện

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Yêu cầu điều kiện

- Căn cứ pháp lý

12

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karate

(Thủ tục số 72 , Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

- Tên thủ tục

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Đối tượng thực hiện

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Yêu cầu, điều kiện

- Căn cứ pháp lý

13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

(Thủ tục số 73, Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Đối tượng thực hiện

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Yêu cầu điều kiện

- Căn cứ pháp lý

Quyết định số 2594/QĐ-BVHTTDL , ngày 09/7/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

14

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

(Thủ tục số 74, Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Đối tượng thực hiện

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Yêu cầu, điều kiện

- Căn cứ pháp lý

15

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

(Thủ tục số 75, Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

 

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Đối tượng thực hiện

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Yêu cầu, điều kiện

- Căn cứ pháp lý

16

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

(Thủ tục số 76, Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh).

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Đối tượng thực hiện

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Yêu cầu, điều kiện

- Căn cứ pháp lý

17

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

(Thủ tục số 77, Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Đối tượng thực hiện

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Yêu cầu, điều kiện

- Căn cứ pháp lý

18

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

(Thủ tục số 78, Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Đối tượng thực hiện

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Yêu cầu, điều kiện.

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 2594/QĐ-BVHTTDL , ngày 09/7/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

19

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga

(Thủ tục số 79 , Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

- Trình tự thực hiện.

- Cách thức thực hiện.

- Thành phần hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Yêu cầu, điều kiện.

- Căn cứ pháp lý.

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy định việc bãi bỏ TTHC

1

Cấp giấy xác nhận xe ô tô đạt chuẩn vận chuyển khách du lịch

 (Thủ tục số 90, Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

2

Công nhận ban vận động thành lập Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao tỉnh

(Thủ tục số 80, Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh)

 Quyết định số 2594/QĐ-BVHTTDL ngày 09/7/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao

(Thủ tục số 71, Phần II Phụ lục Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh).

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2893/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2893/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2018
Ngày hiệu lực06/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2893/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2893/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2893/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa Thái Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2893/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýPhạm Văn Xuyên
       Ngày ban hành06/11/2018
       Ngày hiệu lực06/11/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2893/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2893/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa Thái Bình