Quyết định 2894/QĐ-UBND

Quyết định 2894/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Tổ công tác PCI tỉnh Hải Dương thực hiện Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Hải Dương”

Nội dung toàn văn Quyết định 2894/QĐ-UBND 2016 lập Tổ công tác PCI Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2894/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC PCI TỈNH HẢI DƯƠNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH (PCI) CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác PCI tỉnh Hải Dương thực hiện Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Hải Dương” (sau đây gọi tắt là Tổ công tác).

Điều 2. Thành viên Tổ công tác gồm:

1. Tổ trưởng: Ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Tổ phó:

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

3. Các thành viên:

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Giám đốc Sở Nội vụ;

- Giám đốc Sở Tư pháp;

- Chánh Thanh tra tỉnh;

- Giám đốc Sở Công Thương;

- Giám đốc Sở Xây dựng;

- Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

- Cục trưởng Cục thuế tỉnh;

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh;

- Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh.

Điều 3. Nhiệm vụ của Tổ công tác:

- Giúp UBND tỉnh nghiên cứu các giải pháp, xây dựng và cụ thể hóa Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Hải Dương và cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Hải Dương. Đng thời đề xuất giải quyết những vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện với UBND tỉnh đkịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh thực hiện Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cnh tranh (PCI) của tỉnh Hải Dương có hiệu quả.

- Thực hiện báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất về kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Hải Dương với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

- Tổ chức các cuộc họp đột xuất, thường kỳ, sơ kết, tổng kết, tham quan học tập, rút kinh nghiệm đ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hải Dương.

- Nắm bắt, tổng hợp tình hình, đôn đốc, giải quyết dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp.

- Thực hiện chỉ đạo, phối hợp triển khai biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và Chương trình hành động số 1889/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh; tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp, xử lý những trường hợp thanh, kiểm tra trùng lp, gây phin hà cho doanh nghiệp; điều phi các hoạt động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp trực tuyến.

- Kiến nghị UBND tỉnh có hình thức, biện pháp xử lý đối với các đơn vị đầu mối chủ trì, các cơ quan phối hợp thực hiện chỉ số thành phần khi chưa bảo đảm mục tiêu phấn đấu hoặc khi đánh giá chất lượng quản lý điều hành liên quan đến doanh nghiệp nht là thực hiện các thủ tục hành chính không có cải thiện, suy giảm; biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị đạt và vượt mục tiêu, được doanh nghiệp đánh giá cải thiện tốt.

Điều 4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của các thành viên Tổ công tác và Tchuyên viên giúp việc Tổ công tác.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh
- Trung tâm CB-TH VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KHTH, CV. Hùng (65b)
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2894/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2894/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2016
Ngày hiệu lực18/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2016
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2894/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2894/QĐ-UBND 2016 lập Tổ công tác PCI Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2894/QĐ-UBND 2016 lập Tổ công tác PCI Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2894/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành18/10/2016
        Ngày hiệu lực18/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2016
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2894/QĐ-UBND 2016 lập Tổ công tác PCI Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh Hải Dương

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2894/QĐ-UBND 2016 lập Tổ công tác PCI Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh Hải Dương

         • 18/10/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/10/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực