Quyết định 2896/QĐ-UBND

Quyết định 2896/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 2896/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2896/QĐ-UBND

Long An, ngày 13 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ văn bản số 602/BKHĐT-TCTK ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 436/TTr-CTK ngày 21/7/2015 của Cục Thống kê tỉnh Long An,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các Sở ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NCTH, KT, VX;
- Lưu: VT.
KH_phattrienthongke

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Kèm theo Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Long An)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp và tham mưu

Thời Gian thực hiện

Sản phẩm chính

1

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược

 

 

 

 

1.1

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược

VP.UBND tỉnh

Cục Thống kê, Sở Nội vụ

Tháng 8/2015

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo

1.2

Phân công nhiệm vụ trong Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo

VP. UBND tỉnh, Cục Thống kê, Sở Nội vụ

 

Bản phân công

2

Hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý và điều phối các hoạt động thống kê

 

 

 

 

2.1

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến và tuyên truyền Luật Thống kê (sửa đổi) và các văn bản liên quan

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành

2016

Bản kế hoạch

2.2

Xây dựng cơ chế cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Hệ thống thống kê tập trung với thống kê Sở ngành

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành

2016

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê

3

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê

 

 

 

 

3.1

Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê

 

 

 

 

-

Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã

Cục Thống kê

Cục Thống kê; Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, xã

Hàng năm (2016 - 2020)

Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã được cập nhật hàng năm từ năm 2016- 2020 và góp ý văn bản bổ sung hoàn chỉnh

3.2

Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các cuộc điều tra thống kê của địa phương

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành

Hàng năm

Phương án các cuộc điều tra

3.3

Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê

 

 

 

 

-

Cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng Cục Thống kê)

Cục Thống kê Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, xã

2015,  2020

- Văn bản góp ý

- Triển khai thực hiện

-

Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở, ngành

Các Bộ, ngành, UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành

2015, 2020

- Văn bản góp ý

- Triển khai thực hiện

4

Đổi mới, hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê

 

 

 

 

4.1

Xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thống kê

Cục Thống kê

2015, 2020

- Văn bản góp ý

- Triển khai thực hiện

4.2

Xây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp, phổ biến các chỉ tiêu thống kê trong các hệ thống chỉ tiêu thống kê đã ban hành

 

 

 

 

-

Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành, UBND các cấp

Hàng năm (2015-2020)

Bộ chỉ tiêu

5

Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê

 

 

 

 

5.1

Đầu tư thiết bị công nghệ thông tin cho công tác thống kê sở, ngành

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính

Sở, ban, ngành; UBND các huyện, xã

2015-5016

- Văn bàn chỉ đạo của UBND tỉnh

5.2

Xây dựng và vận hành hệ cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã, tích hợp vào cơ sở dữ liệu kinh tế-xã hội của địa phương

Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, xã

Hàng năm (2016-2020)

Cơ sở dữ liệu các chỉ tiêu của Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã được thu thập và công bố

6

Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê

 

 

 

 

6.1

Triển khai các hoạt động phân tích và dự báo thống kê

Tổng cục Thống kê

Cục Thống kê, các Sở, ban, ngành

Từ năm 2016

- Các khóa đào tạo

6.2

Nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện phân tích và dự báo thống kê

Tổng cục Thống kê

Cục Thống kê, các Sở, ban, ngành

Từ năm 2016

- Các báo cáo phân tích và dự báo

7

Phát triển nhân lực làm công tác Thống kê

 

 

 

 

7.1

Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác thống kê Sở, ban, ngành, địa phương; thống kê xã phường

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương

2015

- Văn bản chỉ đạo của UBND tinh.

- Báo cáo của các Sở, ban, ngành

- Báo cáo của UBND cấp huyện

7.2

Xác định nhu cầu đào tạo nhân lực làm công tác thống kê

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, xã

2012-2015

- Báo cáo nhu cầu đào tạo nhân lực thống kê phân theo trình độ, hình thức đào tạo và theo năm

7.3

Đào tạo nhân lực làm công tác thống kê

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương

Hàng năm

- Các khóa đào tạo

- Các báo cáo đào tạo

8

Tổ chức theo dõi, đánh giá và tổng kết thực hiện Chiến lược

 

 

 

 

8.1

Tổ chức theo dõi thường xuyên việc thực hiện Chiến lược

UBND tỉnh

Cục Thống kê, Sở, ban, ngành

Hàng năm

- Hình thành hệ thống theo dõi thực hiện Chiến lược

- Các báo cáo kết quả theo dõi thực hiện Chiến lược

8.2

Sơ kết, tổng kết thực hiện Chiến lược

UBND tỉnh

Cục Thống kê, Sở, ban, ngành

2017;2020

- Báo cáo sơ kết (2017), báo cáo tổng kết (2020) việc thực hiện Chiến lược tại địa phương

- Văn bản đóng góp với Trung ương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2896/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2896/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2015
Ngày hiệu lực13/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2896/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2896/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2896/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2896/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐỗ Hữu Lâm
        Ngày ban hành13/08/2015
        Ngày hiệu lực13/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2896/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam Long An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2896/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam Long An

           • 13/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực