Quyết định 29/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định 29/2007/QĐ-BGTVT về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

Quyết định 29/2007/QĐ-BGTVT xếp loại đường xác định cước vận tải đường bộ năm 2007 đã được thay thế bởi Quyết định 25/2008/QĐ-BGTVT xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2008 và được áp dụng kể từ ngày 25/12/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2007/QĐ-BGTVT xếp loại đường xác định cước vận tải đường bộ năm 2007


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 29/2007/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP LOẠI ĐƯỜNG ĐỂ XÁC ĐỊNH CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ NĂM 2007

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2005 của Bộ GTVT về việc ban hành quy định xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ;

Căn cứ vào việc tăng cường sửa chữa cầu đường, việc thực hiện các dự án nâng cấp cải tạo trong thời gian qua và xét tình hình đường sá hiện nay;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố xếp loại đường bộ các tuyến đường do Trung ương quản lý để xác định cước vận tải đường bộ theo quy định (có bảng chi tiết kèm theo).

Căn cứ vào tiêu chuẩn, các Sở GTVT (GTCC) xếp loại đường địa phương để UBND tỉnh công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 114/QĐ-BGTVT ngày 11/01/2006.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng giám đốc các Khu Quản lý đường bộ, Giám đốc các Sở GTVT (GTCC) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng CP;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư Pháp;
- Công báo;
- Cục GĐ&QLCLCTGT;
- Các Sở GTVT (GTCC);
- Lưu: VT, CĐBVN (50).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ THƯỞNG

Ngô Thịnh Đức

 

PHÂN LOẠI

ĐƯỜNG BỘ NĂM 2007
(Kèm theo Quyết định số 29/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 06 năm 2007)

Tên Quốc lộ

Từ km Đến km

Địa phận Tỉnh

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Loại 6

Ghi chú

Đ.HCM (1)

Hòa Lạc _ Cam Lộ

0.0

575.0

0.0

0.0

0.0

0.0

575.0

106 - 255

Thanh Hóa

 

119.0

 

 

 

 

 

225 - 356

Nghệ An

 

132.0

 

 

 

 

 

356 - 437

Hà Tĩnh

 

81.0

 

 

 

 

 

437 - 638

Quảng Bình

 

201.0

 

 

 

 

 

638 - 680

Quảng Trị

 

42.0

 

 

 

 

 

Đ.HCM (2)

Thạnh Mỹ _ Ngọc Hồi

0.0

5.0

137.0

13.0

18.0

0.0

173.0

243 - 248

Quảng Nam

 

5.0

 

 

 

 

 

248 - 296

 

 

 

48.0

 

 

 

 

296 - 301

 

 

 

 

 

5.0

 

 

301 - 334

 

 

 

33.0

 

 

 

 

334 - 347

Kon Tum

 

 

 

 

13.0

 

 

347 - 360

 

 

 

 

13.0

 

 

 

360 - 416

 

 

 

56.0

 

 

 

 

Đ.HCM (Nhánh Tây)

Khe Gát _ Thạnh Mỹ

0.0

0.0

0.0

447.0

50.0

0.0

497.0

000 - 162

Quảng Bình

 

 

 

162.0

 

 

 

162 - 321

Quảng Trị

 

 

 

146.0

 

 

 

321 - 426

Thừa Thiên Huế

 

 

 

105.0

 

 

 

426 - 460

Quảng Nam

 

 

 

34.0

 

 

 

460 - 510

 

 

 

 

 

50.0

 

 

1

Ranh giới Lạng Sơn  - Bắc Giang _ Năm Căn

149.1

1012.1

483.0

182.2

22.0

0.0

1848.5

0102+300 - 0105+200

Bắc Giang

 

 

 

2.4

 

 

 

0112+900 - 0118+300

 

 

 

 

5.4

 

 

 

0118+300 - 0123+300

 

 

 

4.8

 

 

 

 

0123+300 - 0136+600

 

 

 

 

13.6

 

 

 

0136+600 - 0142+600

Bắc Ninh

 

 

6.9

 

 

 

 

0142+600 - 0156+600

Bắc Ninh

 

 

 

14.1

 

 

 

0189+100 - 0215+700

Hà Tây

 

 

27.8

 

 

 

 

0215+700 - 0238+000

Hà Nam

 

22.1

 

 

 

 

 

0238+000 - 0251+050

 

 

 

13.7

 

 

 

 

0251+050 - 0269+000

Ninh Bình

 

 

18.0

 

 

 

 

0262+000 - 0278+000

 

 

 

 

9.0

 

 

 

0278+000 - 0285+400

 

 

6.8

 

 

 

 

 

0285+400 - 0295

Thanh Hóa

 

 

 

 

 

 

Đang cải tạo nâng cấp

0295 - 0357

 

 

 

 

62.0

 

 

 

0357 - 0364

 

 

 

 

 

7.0

 

 

0364 - 0383

 

 

 

 

19.0

 

 

 

0383 - 0458

Nghệ An

 

 

 

 

 

 

Đang cải tạo nâng cấp

0458 - 0467

 

 

 

9.0

 

 

 

 

0467 - 0590

Hà Tĩnh

 

123.0

 

 

 

 

 

0590 - 0595

 

 

 

 

5.0

 

 

Đèo ngang

0595 - 0602

Quảng Bình

 

 

 

7.0

 

 

 

0602 - 0717

 

 

115.0

 

 

 

 

 

0717 - 0730

Quảng Trị

 

13.0

 

 

 

 

 

0730 - 0735

 

 

 

5.0

 

 

 

 

0735 - 0791A+500

 

 

57.5

 

 

 

 

 

0791A+500 - 0845

Thừa Thiên Huế

 

 

55.5

 

 

 

 

0811+400 - 0842+100

 

 

35.8

 

 

 

 

Nhánh Tây Huế

0845 - 0860

 

 

 

 

 

15.0

 

 

0860 - 0894

 

 

 

34.0

 

 

 

 

0894 - 0904+800

 

 

 

 

10.8

 

 

 

0904+800 - 0914

Đà Nẵng

 

 

 

9.0

 

 

Đèo Hải Vân

0914 - 0933

 

19.0

 

 

 

 

 

 

0933 - 0942

 

 

 

9.0

 

 

 

 

0942 - 1027

Quảng Nam

 

 

96.0

 

 

 

Tuyến tránh Vĩnh Điện+Câu Lâu 9 Km

1027 - 1125

Quãng Ngãi

 

98.0

 

 

 

 

 

1125 - 1143

Bình Đình

 

18.0

 

 

 

 

 

1143 - 1153

 

 

 

10.0

 

 

 

 

1153 - 1238

 

 

78.0

 

 

 

 

 

1238 - 1243

 

 

 

 

5.0

 

 

Đèo Cù Mông

1243 - 1248

Phú Yên

 

 

 

5.0

 

 

Đèo Cù Mông

1248 - 1280

 

 

32.0

 

 

 

 

 

1280 - 1313

 

 

 

40.0

 

 

 

Tuyến tránh Sông Cầu 7 Km

1313 - 1338

 

 

29.0

 

 

 

 

Tuyến tránh Phú Lâm 4 Km

1326 - 1338

 

 

 

12.0

 

 

 

Tuyến tránh Tuy Hòa

1338 - 1358

 

 

20.0

 

 

 

 

 

1358 - 1367

 

 

 

 

9.0

 

 

Đèo cả

1367 - 1373

Khánh Hòa

 

 

 

6.0

 

 

Đèo cả

1373 - 1519

 

 

140.0

 

 

 

 

 

1519 - 1525

 

 

 

6.0

 

 

 

 

1525 - 1541

Ninh Thuận

16.0

 

 

 

 

 

 

1541 - 1589+300

 

 

48.3

 

 

 

 

 

1589+300 - 1670

Bình Thuận

 

80.7

 

 

 

 

 

1670 - 1680

 

10.0

 

 

 

 

 

 

1680 - 1690

 

 

10.0

 

 

 

 

 

1690 - 1695

 

5.0

 

 

 

 

 

 

1695 - 1715

 

 

20.0

 

 

 

 

 

1715 - 1720

 

5.0

 

 

 

 

 

 

1720 - 1770+700

 

 

50.7

 

 

 

 

 

1770+700 - 1858+900

Đồng Nai

88.2

 

 

 

 

 

 

1858+900 - 1873+100

 

 

14.2

 

 

 

 

 

1924+800 - 1945

Long An

 

 

20.2

 

 

 

 

1945 - 1950

 

 

 

5.0

 

 

 

 

1950 - 1954+790

 

 

 

4.8

 

 

 

 

154+790 - 2025+113

Tiền Giang

 

 

70.2

 

 

 

 

2025+113 - 2031+045

Cầu Mỹ Thuận

5.9

 

 

 

 

 

Cầu Mỹ Thuận

2031+450 - 2066

Vĩnh Long

 

 

35.0

 

 

 

 

2066 - 2068+140

Phà Cần Thơ

 

 

 

 

 

 

Phà Cần Thơ

2068+140 - 2076+900

Cần Thơ

 

 

 

 

 

 

Đang cải tạo nâng cấp

2076+900 - 2107+742

Hậu Giang

 

 

 

 

 

 

Đang cải tạo nâng cấp

2107+742 - 2169+041

Sóc Trăng

 

 

 

 

 

 

Đang cải tạo nâng cấp

2169+041 - 2232+850

Bạc Liêu

 

 

 

 

 

 

Đang cải tạo nâng cấp

2232+850 - 2301+610

Cà Mau

 

 

 

 

 

 

Đang cải tạo nâng cấp

1 (Hà Nội - Lạng Sơn)

Hà Nội _ Lạng Sơn

80.7

80.1

0.0

0.0

0.0

0.0

160.8

000 - 022+180

Lạng Sơn

22.2

 

 

 

 

 

 

022+180 - 065

 

 

42.8

 

 

 

 

 

065 - 094+725

 

29.7

 

 

 

 

 

 

094+725 - 132

Bắc Giang

 

37.3

 

 

 

 

 

132 - 152+234

Bắc Ninh

20.2

 

 

 

 

 

 

152+234 - 160+772

Hà Nội

8.5

 

 

 

 

 

 

1 (Pháp Vân - Giẽ)

Pháp Vân _ Cầu Giẽ

32.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32.3

181+570 - 188+130

Hà Nội

6.6

 

 

 

 

 

 

188+130 - 213+608

 

25.7

 

 

 

 

 

 

1 (qua hầm Hải Vân)

Lăng Cô _ Liên Chiểu

0.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

12.0

00+000 - 01+017

Thừa Thiên Huế

 

 

1.0

 

 

 

 

01+017 - 05+330

 

 

 

4.3

 

 

 

 

05+330 - 12+047

Đà Nẵng

 

 

6.7

 

 

 

 

10

Bí Chợ _ Kim Sơn

0.0

144.9

0.0

44.7

0.0

31.9

221.5

000 - 006+650

Quảng Ninh

 

6.5

 

 

 

 

 

006+650 - 043+000

Hải Phòng

 

37.9

 

 

 

 

 

043+000 - 044+000

Hải Dương

 

1.0

 

 

 

 

 

044+000 - 058+138

Hải Phòng

 

14.1

 

 

 

 

 

058+138 - 090+780

Thái Bình

 

41.6

 

 

 

 

 

099+780 - 135+615

Nam Định

 

37.2

 

 

 

 

 

135+615 - 141+764

Ninh Bình

 

6.5

 

 

 

 

 

141+764 - 173+250

 

 

 

 

 

 

31.9

 

187 - 231+700

Thanh Hóa

 

 

 

44.7

 

 

 

100

Phong Thổ _ Nặm Cây

0.0

0.0

0.0

0.0

21.0

0.0

21.0

000 - 0.21

Lai Châu

 

 

 

 

21.0

 

 

12

Pa Nậm Cúm _ Điện Biên

0.0

0.0

0.0

49.0

63.0

83.0

195.0

000 - 022

Lai Châu

 

 

 

 

 

22.0

 

022 - 064

 

 

 

 

 

42.0

 

 

064 - 070

 

 

 

 

 

 

6.0

 

070 - 091

 

 

 

 

 

21.0

 

 

091 - 140

Điện Biên

 

 

 

49.0

 

 

 

140 - 195

 

 

 

 

 

 

55.0

Đang nâng cấp

12A

Ba Đôn _ Mụ Dạ

0.0

29.0

42.5

63.0

0.0

0.0

134.5

000 - 017

Quảng Bình

 

17.0

 

 

 

 

 

017 - 029

 

 

12.0

 

 

 

 

 

029 - 050

 

 

 

 

21.0

 

 

 

050 - 061

 

 

 

11.0

 

 

 

 

061 - 064

 

 

 

 

4.0

 

 

 

061 - 079

 

 

 

18.0

 

 

 

Tuyết mới

064 - 078+500

 

 

 

13.5

 

 

 

 

078+500 - 104

 

 

 

 

 

 

 

Đi chung đường HCM

104 - 142

 

 

 

 

38.0

 

 

 

12B

Ngã ba Ghềnh _ Mãn Đức

0.0

0.0

0.0

52.1

42.7

0.0

94.8

000 - 031+100

Ninh Bình

 

 

 

31.1

 

 

 

030+300 - 047

Hòa Bình

 

 

 

 

16.7

 

 

047 - 054

 

 

 

 

7.0

 

 

 

054 - 080

 

 

 

 

 

26.0

 

 

080 - 094

 

 

 

 

14.0

 

 

 

13

Vĩnh Bình _ Hoa Lư

52.0

47.1

0.0

13.1

0.0

0.0

112.2

000 - 052

Bình Dương

52.0

 

 

 

 

 

 

052 - 065+100

 

 

 

 

13.1

 

 

 

095+100 - 142+200

Bình Phước

 

47.1

 

 

 

 

 

14

Ngọc Hồi _ Chơn Thành

0.0

103.4

245.8

226.0

6.0

0.0

581.1

0420 - 0444

Kon Tum

 

 

 

24.0

 

 

Đang thi công DAĐ.HCM

0444 - 0480

Kon Tum

 

 

 

36.0

 

 

 

0480 - 0485

 

 

 

5.0

 

 

 

 

0485 - 0497

 

 

 

 

12.0

 

 

 

0497 - 0523

Gia Lai

 

 

 

26.0

 

 

 

0523 - 0534

 

 

11.0

 

 

 

 

 

0534 - 0542

 

 

 

 

8.0

 

 

 

0542 - 0548

 

 

 

6.0

 

 

 

 

0548 - 0581

 

 

 

 

33.0

 

 

 

0581 - 0594

 

 

 

13.0

 

 

 

 

0594 - 0600

 

 

 

 

6.0

 

 

 

0600 - 0608

 

 

 

8.0

 

 

 

 

0608 - 0618

Đắk Lắk

 

 

10.0

 

 

 

 

0618 - 0625

 

 

 

 

7.0

 

 

 

0625 - 0631

 

 

 

6.0

 

 

 

 

0631 - 0638

 

 

 

 

7.0

 

 

 

0638 - 0661

 

 

 

23.0

 

 

 

 

0661 - 0714

 

 

 

 

53.0

 

 

 

0714 - 0722

 

 

8.0

 

 

 

 

 

0722 - 0750

 

 

 

28.0

 

 

 

 

0750 - 0756

 

 

 

 

 

6.0

 

 

0756 - 0770

 

 

 

14.0

 

 

 

 

0770 - 0776

 

 

 

 

6.0

 

 

 

0776 - 0783

 

 

 

7.0

 

 

 

 

0783 - 0791

 

 

 

 

8.0

 

 

 

0791 - 8087+254

 

 

 

96.0

 

 

 

 

0887+250 - 0910

Bình Phước

 

 

22.8

 

 

 

 

0910 - 0946

 

 

36.0

 

 

 

 

 

0946 - 0953

 

 

 

7.0

 

 

 

 

0953 - 1001+360

 

 

48.4

 

 

 

 

 

14B

Cảng Tiên Sa _ Thành Mỹ

14.4

45.7

14.0

0.0

0.0

0.0

74.0

 

000 - 014+400

TP Đà Nẵng

14.4

 

 

 

 

 

 

 

014+400 - 024+100

 

 

9.8

 

 

 

 

 

 

024+100 - 032+126

 

 

8.0

 

 

 

 

 

 

032+126 - 060

Quảng Nam

 

27.9

 

 

 

 

 

 

060 - 073+971

 

 

 

14.0

 

 

 

 

14C

Ngã tư Plây Cấn _ Cửa Khẩu Bu Porang

0.0

0.0

0.0

17.5

143.0

225.8

386.3

 

000 - 106+800

Kon Tum

 

 

 

 

 

106.8

 

 

106+800 - 219

Gia Lai

 

 

 

 

 

112.0

 

 

219 - 287+500

Đăk Lăk

 

 

 

 

68.5

 

 

 

287+500 - 319

Đăk Nông

 

 

 

 

31.5

 

 

 

319 - 326

 

 

 

 

 

 

7.0

 

 

326 - 331+500

 

 

 

 

 

5.5

 

 

 

331+500 - 344

 

 

 

 

12.5

 

 

 

 

344 - 353

 

 

 

 

 

9.0

 

 

 

353 - 358

 

 

 

 

5.0

 

 

 

 

358 - 386+350

 

 

 

 

 

28.5

 

 

14D

Cầu Giăng (Thạnh Mỹ) _ Biên Giới Lào

0.0

0.0

0.0

74.3

0.0

0.0

74.3

 

000 - 074+300

Quảng Nam

 

 

74.3

 

 

 

14E

Ngã tư Hà Lam _ Khâm Đức

0.0

0.0

78.4

0.0

0.0

0.0

78.4

 

000 - 078+432

Quảng Nam

 

 

78.4

 

 

 

 

15

Tòng Đậu _ Cam Lộ

0.0

0.0

28.6

134.3

199.1

178

379.8

 

000 - 020

Hòa Bình

 

 

 

 

20.0

 

 

 

028 - 114

Thanh Hóa

 

 

 

 

86.0

 

 

 

206 - 230

Nghệ An

 

 

 

24.0

 

 

 

 

230 - 270

 

 

 

 

 

26.0

 

 

 

270 - 350

 

 

 

 

80.0

 

 

 

 

350 - 355

 

 

 

 

 

5.0

 

 

 

355 - 361

Hà Tĩnh

 

 

 

 

6.0

 

 

 

361 - 363

 

 

 

 

2.0

 

 

 

 

363 - 369

 

 

 

 

 

 

 

Đi chung QL8

 

369 - 386

 

 

 

 

 

17.0

 

 

 

386 - 388

 

 

 

 

2.0

 

 

 

 

388 - 396

 

 

 

 

 

8.0

 

 

 

396 - 413+800

Hà Tĩnh

 

 

 

 

 

17.8

 

 

413+800 - 423+100

 

 

 

 

 

 

 

Đi chung đường HCM

 

423+100 - 427+400

 

 

 

 

4.3

 

 

 

 

427+400 - 445+500

 

 

 

 

 

18.1

 

 

 

450 - 463

Quảng Bình

 

 

 

 

13.0

 

Đi chung đường HCM

 

463 - 477

 

 

 

13.6

 

 

 

Đi chung đường HCM

 

556 - 572

 

 

 

15.0

 

 

 

Đi chung đường HCM

 

572 - 576

 

 

 

 

4.0

 

 

Đi chung đường HCM

 

617 - 635

 

 

 

 

18.0

 

 

Đi chung đường HCM

18

Bắc Ninh _ Cầu Bắc Luân

48.9

117.1

128.3

6.7

0.0

0.0

301.0

 

000 - 026+433

Bắc Ninh

26.4

 

 

 

 

 

 

 

026+433 - 035

Hải Dương

8.6

 

 

 

 

 

 

 

035 - 046+300

 

 

 

11.3

 

 

 

 

 

046+300 - 125

Quảng Ninh

 

78.7

 

 

 

 

 

 

125 - 132+700

 

7.7

 

 

 

 

 

 

 

132+700 - 150

 

 

17.3

 

 

 

 

 

 

150 - 156+200

 

6.2

 

 

 

 

 

 

 

156+200 - 161+300

 

 

5.1

 

 

 

 

 

 

161+300 - 168

 

 

 

 

6.7

 

 

 

 

168 - 285

 

 

 

117.0

 

 

 

 

 

285 - 301

 

 

16.0

 

 

 

 

 

18 (Nội Bài - Bắc Ninh)

Nội Bài _ Bắc Ninh

0.0

32.7

0.0

0.0

0.0

0.0

32.7

 

-(001+593) - 015+457

Hà Nội

 

17.1

 

 

 

 

 

 

045+457 - 031+109

 

 

15.7

 

 

 

 

 

18C

Thị trấn Tiên Yên _ Cửa khẩu Hoành Mô

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

000 - 050

Quảng Ninh

 

 

 

 

50.0

 

 

19

Cảng Quy Nhơn _ Biên giới Campuchia

0.0

29.3

67.0

138.0

13.0

0.0

247.3

 

000 - 017+256

Bình Định

 

17.3

 

 

 

 

 

 

015 - 059

 

 

 

44.0

 

 

 

 

 

059 - 067

 

 

 

 

 

8.0

 

Đèo An Khê

 

067 - 076

Gia Lai

 

 

 

9.0

 

 

 

 

076 - 083

 

 

7.0

 

 

 

 

Thị xã An Khê

 

083 - 108

 

 

 

 

25.0

 

 

 

 

108 - 113

 

 

 

 

 

5.0

 

Đèo Măng Yang

 

113 - 131

 

 

 

 

18.0

 

 

 

 

131 - 136

 

 

 

5.0

 

 

 

 

 

136 - 145

 

 

 

 

9.0

 

 

 

 

145 - 163

 

 

 

18.0

 

 

 

 

 

163 - 168

 

 

5.0

 

 

 

 

 

 

168 - 180

 

 

 

 

10.0

 

 

Trùng QL14

 

180 - 247

 

 

 

 

67.0

 

 

 

1B

Đồng Đăng _ Cầu Gia Bẩy

5.5

0.0

0.0

40.0

100.8

0.0

146.3

 

000 - 100+750

Lạng Sơn

 

 

 

 

100.8

 

Km31-Km61 đi trùng với QL279

 

100 - 140

Thái Nguyên

 

 

 

40.0

 

 

 

 

140 - 145+500

 

5.5

 

 

 

 

 

 

1C

Đèo Rù Ri _ Ngã ba Thành

14.0

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

17.0

 

000 - 003

Khánh Hòa

 

 

 

3.0

 

 

 

 

003 - 007

 

14.0

 

 

 

 

 

 

1D

Quy Nhơn _ Sông Cầu

0.0

35.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

 

000 - 021

Bình Định

 

21.0

 

 

 

 

 

 

021 - 035

Phú Yên

 

14.0

 

 

 

 

 

2

Phủ Lỗ _ Thanh Thủy

5.0

60.6

105.0

138.1

0.0

0.0

308.7

 

000 - 008

Hà Nội

 

 

8.0

 

 

 

 

 

008 - 013

 

 

 

 

5.0

 

 

 

 

013 - 030+600

Vĩnh Phúc

 

 

 

17.6

 

 

 

 

030+600 - 050+650

 

 

20.1

 

 

 

 

 

 

050+650 - 070

Phú Thọ

 

19.4

 

 

 

 

 

 

070 - 109

 

 

 

 

39.0

 

 

 

 

109 - 115

 

 

 

6.0

 

 

 

 

 

115 - 129

Tuyên Quang

 

 

14.0

 

 

 

 

 

129 - 134

Tuyên Quang

5.0

 

 

 

 

 

 

 

134 - 140

 

 

5.0

 

 

 

 

 

 

140 - 173

 

 

 

 

32.0

 

 

 

 

173 - 179

 

 

6.0

 

 

 

 

 

 

179 - 205

 

 

 

 

24.5

 

 

 

 

205 - 225

Hà Giang

 

 

 

20.0

 

 

 

 

225 - 302

 

 

 

77.0

 

 

 

 

 

302 - 312+500

 

 

10.2

 

 

 

 

 

20

Dầu Giây _ Đơn Dương

0.0

98.1

57.4

48.5

16.0

22.0

242.0

 

000 - 009

Đồng Nai

 

9.0

 

 

 

 

 

 

009 - 018

 

 

 

9.0

 

 

 

 

 

018 - 062

 

 

44.0

 

 

 

 

 

 

062 - 070

 

 

 

8.0

 

 

 

 

 

070 - 075+600

 

 

5.6

 

 

 

 

 

 

075+600 -  079

Lâm Đồng

 

 

3.4

 

 

 

 

 

079 - 087

 

 

 

 

8.0

 

 

 

 

087 - 092

 

 

 

5.0

 

 

 

 

 

092 - 098

 

 

 

 

6.0

 

 

 

 

098 - 108

 

 

 

 

 

10.0

 

 

 

108 - 113

 

 

 

 

5.0

 

 

 

 

113 - 118

 

 

 

5.0

 

 

 

 

 

118 - 141

 

 

23.0

 

 

 

 

 

 

141 - 154+500

 

 

 

 

13.5

 

 

 

 

154+500 - 159+500

 

 

 

 

 

 

 

Đang cải tạo nâng cấp

 

159+500 - 172

 

 

12.5

 

 

 

 

 

 

172 - 181

 

 

 

 

9.0

 

 

 

 

181 - 199

 

 

 

18.0

 

 

 

 

 

199 - 210

 

 

 

 

 

 

 

Đang cải tạo nâng cấp

 

210 - 219

 

 

 

9.0

 

 

 

 

 

219 - 223

 

 

 

 

 

 

 

Đang cải tạo nâng cấp

 

223 - 230

 

 

 

 

7.0

 

 

 

 

230 - 234

 

 

4.0

 

 

 

 

 

 

234 - 240

 

 

 

 

 

 

 

Đang cải tạo nâng cấp

 

240 - 246

Lâm Đồng

 

 

 

 

6.0

 

 

 

246 - 268

 

 

 

 

 

 

22.0

 

21

TX Sơn Tây _ Cảng Hải Thịnh

10.3

64.5

57.5

39.4

35.0

0.0

206.7

 

000 - 005

Hà Tây

 

5.0

 

 

 

 

 

 

005 - 030

 

 

 

25.0

 

 

 

 

 

030 - 046

 

 

16.0

 

 

 

 

 

 

046 - 060

Hòa Bình

 

 

 

14.0

 

 

 

 

060 - 095

 

 

 

 

 

35.0

 

 

 

098 - 110+500

Hà Nam

 

12.5

 

 

 

 

 

 

110+500 - 120

 

10.3

 

 

 

 

 

 

 

120 - 134+950

 

 

15.4

 

 

 

 

 

 

134+950 - 148+500

Nam Định

 

13.5

 

 

 

 

 

 

148+500 - 150+500

 

 

2.0

 

 

 

 

Đường Trần Hưng Đạo

 

150+500 - 173+500

 

 

 

23.0

 

 

 

 

 

173+500 - 183+000

 

 

 

9.5

 

 

 

 

 

183+000 - 208+400

 

 

 

 

25.4

 

 

 

217

Đò Lèn _ Na Mèo

0.0

0.0

0.0

146.0

50.0

0.0

196.0

 

000 - 094

Thanh Hóa

 

 

 

94.0

 

 

 

 

094 - 107

 

 

 

 

 

13.0

 

 

 

107 - 159

 

 

 

 

52.0

 

 

 

 

159 - 195+500

 

 

 

 

 

37.0

 

 

21B

Ba La _ Ba Đa (Phủ Lý)

0.0

0.0

26.0

32.6

0.0

0.0

58.6

 

000 - 026

Hà Tây

 

 

26.0

 

 

 

 

 

026 - 041+600

 

 

 

 

15.6

 

 

 

 

041+500 - 058+500

Hà Nam

 

 

 

17.0

 

 

 

22

Ngã tư Quang Trung _ Mộc Bài

28.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

28.0

 

0.30 - 058+250

Tây Ninh

28.0

 

 

 

 

 

 

22B

Gò Dầu Hạ _ Sa Mát

0.0

27.2

10.1

0.0

0.0

0.0

37.3

 

000 - 033+200

Tây Ninh

 

 

 

 

 

 

Đang cải tạo nâng cấp

 

033+200 - 043+300

Tây Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

043+300 - 055

 

 

 

 

 

 

 

Đang cải tạo nâng cấp

 

055 - 070+040

 

 

15.0

 

 

 

 

 

 

070+040 - 072

 

 

 

 

 

 

 

Đang cải tạo nâng cấp

23

Ngã ba QL 32 _ Tiền Châu

0.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

15.0

 

012 - 027

Vĩnh Phúc

 

 

15.0

 

 

 

 

24

Thạch Trụ _ Kon Tum

0.0

0.0

0.0

168.2

0.0

0.0

168.2

 

000 - 069

Quảng Ngãi

 

 

 

69.0

 

 

 

 

069 - 168+200

Kon Tum

 

 

 

99.2

 

 

 

24B

Cầu Trà Khúc _ Cảng Sa Kỳ

0.0

0.0

18.0

0.0

0.0

0.0

18.0

 

000 - 018

Quảng Ngãi

 

 

18.0

 

 

 

 

25

Tuy Hòa _ Mỹ Thạnh

0.0

0.0

23.0

92.0

67.2

0.0

182.2

 

000 - 005

Phú Yên

 

 

 

5.0

 

 

 

 

005 - 010

 

 

 

 

 

5.0

 

 

 

010 - 030

 

 

 

 

20.0

 

 

 

 

030 - 035

 

 

 

 

 

5.0

 

 

 

035 - 040

 

 

 

 

5.0

 

 

 

 

040 - 045

 

 

 

 

 

5.0

 

 

 

045 - 062

 

 

 

 

17.0

 

 

 

 

062 - 070+183

 

 

 

 

 

8.2

 

 

 

069 - 113

Gia Lai

 

 

 

 

44.0

 

 

 

113 - 158

 

 

 

 

45.0

 

 

 

 

158 - 181

 

 

 

23.0

 

 

 

 

26

Ninh Hòa _ Buôn Ma Thuột

 

0.0

0.0

0.0

110.0

41.0

0.0

151.0

 

000 - 027

Khánh Hòa

 

 

 

27.0

 

 

Đang cải tạo nâng cấp

 

027 - 032

 

 

 

 

 

5.0

 

Đèo Phượng Hoàng

 

032 - 041

Đắk Lắk

 

 

 

 

9.0

 

Đang cải tạo nâng cấp

 

041 - 067

 

 

 

 

26.0

 

 

Đang cải tạo nâng cấp

 

067 - 094

Đắk Lắk

 

 

 

 

27.0

 

Đang cải tạo nâng cấp

 

094 - 151

 

 

 

 

57.0

 

 

Đang cải tạo nâng cấp

26B

Ninh Hòa _ Nhà máy đóng tàu Huyndai

0.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

14.0

 

001 - 015

Khánh Hòa

 

 

14.0

 

 

 

Tuyến QL1 - Huyndai

27

Ngã 3 Hòa Bình-Buôn Ma Thuột _ Phan Rang

0.0

56.0

46.5

119.5

28.5

22.0

272.5

 

000 - 006

Đắk Lắk

 

 

6.0

 

 

 

 

 

006 - 056

 

 

 

 

50.0

 

 

 

 

056 - 061

 

 

 

 

 

5.0

 

 

 

061 - 071

 

 

 

 

10.0

 

 

 

 

071 - 076

 

 

 

 

 

5.0

 

 

 

076 - 084

 

 

 

 

8.0

 

 

 

 

084 - 090

Lâm Đồng

 

 

6.0

 

 

 

 

 

090 - 106

 

 

16.0

 

 

 

 

 

 

106 - 116

 

 

 

10.0

 

 

 

 

 

116 - 125

 

 

9.0

 

 

 

 

 

 

125 - 146

 

 

 

21.0

 

 

 

 

 

146 - 174

 

 

28.0

 

 

 

 

 

 

174 - 181+500

 

 

 

 

7.5

 

 

 

 

181+500 - 184+500

 

 

3.0

 

 

 

 

 

 

184+500 - 206+500

 

 

 

 

 

 

22.0

 

 

206+500 - 225

Ninh Thuận

 

 

 

 

18.5

 

 

 

225 - 269

 

 

 

 

44.0

 

 

 

 

269 - 272+500

 

 

 

3.5

 

 

 

 

279

Đồng Đăng _ Tây Trang

0.0

0.0

10.0

244.9

413.2

142.0

810.0

 

(01)000 - 010

Quảng Ninh

 

 

 

 

 

 

Đang nâng cấp

 

(01)010 - 042

 

 

 

 

32.0

 

 

 

 

(02)037 - 065

Bắc Giang

 

 

 

28.0

 

 

 

 

(02)065 - 065

 

 

 

 

 

20.0

 

Đi chung QL 31

 

(02)065 - 085

 

 

 

 

20.0

 

 

 

 

(02)085 - 094

 

 

 

 

 

9.0

 

 

 

(03)143 - 153

Lạng Sơn

 

 

 

 

 

10.0

 

 

(03)153 - 153

Lạng Sơn

 

 

 

5.0

 

 

Đi chung QL1cũ

 

(03)153 - 168

 

 

 

 

 

 

15.0

 

 

(03)168 - 183

 

 

 

 

 

 

15.0

 

 

(03)183 - 183

 

 

 

 

30.0

 

 

Đi chung QL1B

 

(03)183 - 188

 

 

 

 

5.0

 

 

 

 

(03)188 - 229

 

 

 

 

 

41.0

 

 

 

(04)229 - 243+390

Bắc Cạn

 

 

 

 

14.3

 

 

 

(04)243+390 - 245+738

 

 

 

 

2.4

 

 

Đi chung QL3

 

(04)245 + 738 - 279

 

 

 

 

 

33.3

 

 

 

(04)279 - 299

 

 

 

 

 

20.0

 

 

 

(04)299 - 309

 

 

 

 

 

 

 

Đi chung QL3

 

(04)321 - 340

 

 

 

 

 

19.0

 

 

 

(05)000 - 096

Tuyên Quang

 

 

 

 

 

96.0

 

 

(06)000 - 036

Hà Giang

 

 

 

 

36.0

 

Đoạn Việt Vinh - Nghĩa Đô