Quyết định 29/2012/QĐ-UBND

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về chuyển đổi trường Trung học phổ thông bán công sang trường Trung học phổ thông công lập của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2012/QĐ-UBND chuyển đổi trường Trung học phổ thông bán công


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2012/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN ĐỔI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÁN CÔNG SANG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi trường Trung học phổ thông bán công sang trường Trung học phổ thông công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển đổi trường Trung học phổ thông bán công sang trường Trung học phổ thông công lập. Cụ thể như sau:

- Việc chuyển đổi để đảm bảo có đủ hệ thống trường lớp, duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, tiến tới phổ cập trung học; đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người học, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhân lực của địa phương và tranh thủ sự đầu tư của xã hội cho giáo dục. Đảm bảo các hoạt động giáo dục của nhà trường ổn định và phát triển, cơ sở vật chất được Nhà nước bảo trợ theo quy định của pháp luật; không gây gián đoạn quá trình học tập của người học; phù hợp với thu nhập của các tầng lớp nhân dân, các đối tượng chính sách xã hội; từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và chế độ, chính sách đối với người dạy, người học và những người đã có nhiều đóng góp trong quá trình hình thành và phát triển nhà trường theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Việc triển khai, thực hiện chuyển đổi loại hình trường đảm bảo không gây tác động lớn tới giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.

1. Cơ chế quản lý đối với các trường sau khi chuyển đổi

1.1. Về tổ chức hoạt động: Sau khi chuyển đổi, trường hoạt động theo Điều lệ, qui chế tổ chức và hoạt động của trường THPT, theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ qui định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

1.2. Về nhân sự:

+ Giữ nguyên số biên chế như hiện nay (mỗi trường 05 biên chế: Hiệu trưởng, 02 phó hiệu trưởng, kế toán, thủ quĩ).

+ Đội ngũ giáo viên, nhân viên: Ký hợp đồng lao động theo qui định của Bộ Luật Lao động. Cụ thể như sau:

- Đối với giáo viên cơ hữu: Giữ nguyên các chế độ, quyền lợi đang được hưởng đồng thời được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo và các chế độ khác theo qui định của nhà nước. Khi điều kiện cho phép sẽ tổ chức tuyển dụng vào viên chức theo quy định.

- Đối với giáo viên thỉnh giảng: Tiền công và các chế độ khác của giáo viên thỉnh giảng được thực hiện trên cơ sở thoả thuận giữa nhà trường với giáo viên và theo qui định của pháp luật.

- Đối với nhân viên: Tiền lương, tiền công và các chế độ khác được thực hiện trên cơ sở thoả thuận giữa nhà trường với người lao động và theo qui định của pháp luật.

1.3. Về tài sản: Thuộc sở hữu Nhà nước và được quản lý, sử dụng theo qui định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

1.4. Về tài chính:

- Nhà nước tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ một phần kinh phí chi thường xuyên, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị giáo dục.

- Mức thu học phí: Giữ nguyên mức thu như hiện nay và sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

- Được huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để nâng cao chất lượng giáo dục.

1.5. Về học sinh:

Được hưởng các quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ trường THPT; Được chuyển đến học tại các trường: THPT dân lập, tư thục, các trường THPT công lập chuyển đổi từ các trường THPT bán công, các trung tâm giáo dục thường xuyên khi có nhu cầu và có đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Lộ trình thực hiện

Quý I năm 2013 hoàn thành việc chuyển đổi thí điểm 02 trường: Trường THPT Kinh Môn II (huyện Kinh Môn) và Trường THPT Gia Lộc II (huyện Gia Lộc).

Sau khi sơ kết, rút kinh nghiệm sẽ lập kế hoạch chuyển đổi những trường còn lại trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để hoàn thành việc chuyển đổi tất cả các trường THPT bán công sang công lập trong năm 2013.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện chuyển đổi thí điểm 02 trường bán công sang công lập: Trường THPT Kinh Môn II (huyện Kinh Môn) và Trường THPT Gia Lộc II (huyện Gia Lộc), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi các Trường THPT bán công còn lại sang công lập sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, sơ kết, rút kinh nghiệm Trường THPT Kinh Môn II và Trường THPT Gia Lộc II.

3. Hướng dẫn các trường thực hiện nhiệm vụ sau khi chuyển đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Hiệu trưởng các Trường trung học phổ thông bán công căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2012
Ngày hiệu lực31/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2012/QĐ-UBND chuyển đổi trường Trung học phổ thông bán công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 29/2012/QĐ-UBND chuyển đổi trường Trung học phổ thông bán công
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu29/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Mạnh Hiền
        Ngày ban hành21/12/2012
        Ngày hiệu lực31/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 29/2012/QĐ-UBND chuyển đổi trường Trung học phổ thông bán công

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2012/QĐ-UBND chuyển đổi trường Trung học phổ thông bán công

         • 21/12/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 31/12/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực