Quyết định 29/2012/QĐ-UBND

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về giá cho thuê nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND giá cho thuê nhà ở xã hội nhà ở sinh viên được đầu tư đã được thay thế bởi Quyết định 31/2014/QĐ-UBND bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 18/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2012/QĐ-UBND giá cho thuê nhà ở xã hội nhà ở sinh viên được đầu tư


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 29/2012/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI, NHÀ Ở SINH VIÊN ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BXD ngày 30/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 71/2010/NĐ-CP về Luật nhà ở">16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 64/TTr-SXD ngày 08/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định giá cho thuê nhà ở xã hội, giá cho thuê nhà ở sinh viên thuộc các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Điều 16, Thông tư số 71/2010/NĐ-CP về Luật nhà ở">16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Đối với nhà ở xã hội:

- Các đối tượng được thuê nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 37 Luật Nhà ở;

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cho thuê, quản lý, sử dụng và vận hành khai thác nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

b) Đối với nhà ở sinh viên:

- Các đối tượng là học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là sinh viên) tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề không phân biệt công lập hay ngoài công lập thuê để ở trong thời gian học tập;

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cho thuê, quản lý sử dụng và vận hành khai thác nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều 2. Giá cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Giá cho thuê nhà ở xã hội đối với 1m2 sàn: 18.000đồng/1m2/1tháng.

Mức giá này sẽ được nhân với hệ số K (hệ số phân bổ theo tầng cao) như sau:

a) Bảng tính hệ số phân bổ theo tầng công trình:

1

Tầng cao

1

2

3

4

5

6

2

Hệ số

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

2. Chi phí cấu thành giá cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước bao gồm: Chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, chi phí quản lý vận hành nhà ở, chi phí bảo trì nhà ở.

Điều 3. Giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Giá cho thuê đối với 01 sinh viên: 135.000 đồng/1SV/1 tháng. Tiêu chuẩn diện tích ở đối với 01 sinh viên tối thiểu là 4 m2.

2. Chi phí cấu thành giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước bao gồm: Chi phí quản lý vận hành nhà ở, chi phí bảo trì nhà ở.

Điều 4. Nguyên tắc thu tiền thuê nhà:

1. Tiền thuê nhà được thu hàng tháng.

2. Các cơ quan quản lý nhà thu trực tiếp từ người sử dụng nhà.

3. Trong trường hợp Nhà nước có điều chỉnh tăng tiền lương cơ bản, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có Quyết định điều chỉnh tăng mức giá cho thuê nhà ở tương ứng với tỷ lệ tăng tiền lương.

Điều 5. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện thống nhất Quyết định này trên địa bàn. Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp quản lý vận hành cho thuê nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c),
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 6;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Website tỉnh, TT Công báo;
- VP UBND tỉnh; PCVP; Các P, TT;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 29/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/08/2012
Ngày hiệu lực 12/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/09/2014
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2012/QĐ-UBND giá cho thuê nhà ở xã hội nhà ở sinh viên được đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND giá cho thuê nhà ở xã hội nhà ở sinh viên được đầu tư
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 29/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Lắk
Người ký Lữ Ngọc Cư
Ngày ban hành 02/08/2012
Ngày hiệu lực 12/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/09/2014
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 29/2012/QĐ-UBND giá cho thuê nhà ở xã hội nhà ở sinh viên được đầu tư

Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2012/QĐ-UBND giá cho thuê nhà ở xã hội nhà ở sinh viên được đầu tư