Quyết định 29/2013/QĐ-UBND

Quyết định 29/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 20/2012/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2013/QĐ-UBND hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 29/2013/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊN TIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2012/QĐ-UBND NGÀY 03/7/2012 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 16/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 904/TTr-SKHCN ngày 31/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi như sau:

1.1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với xác lập quyền sở hữu công nghiệp:

- Đơn đề nghị hỗ trợ (theo Phụ lục 1 - trong đó xác định rõ đối tượng sở hữu công nghiệp đề nghị hỗ trợ).

- Bản sao công chứng Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ hoặc bản sao công chứng văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ cấp. Riêng đối với sáng chế là bản sao văn bằng bảo hộ.

1.2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến:

- Đơn đề nghị hỗ trợ (theo Phụ lục 2).

- Bản sao công chứng  giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định hiện hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Khoản 2 Điều 6 được sửa đổi như sau:

Các đối tượng nêu tại Điều 2 của Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND tỉnh khi có nhu cầu đề nghị hỗ trợ kinh phí phải gửi 01 bộ hồ sơ như quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 01 tháng 8 hằng năm (theo dấu nhận công văn đến của Sở Khoa học và Công nghệ) để tổng hợp.

Kinh phí hỗ trợ được giải quyết cho cá nhân, doanh nghiệp được thực hiện bắt đầu từ ngày 01 tháng 02 của năm kế tiếp.

3. Sửa đổi phụ lục trong Quy định kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam như sau:

Phụ lục 1: Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

Phụ lục 2: Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

Điều 2. Điều khoản xử lý chuyển tiếp:

- Đối với các văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc giấy chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến đã được cấp trước khi Quyết định sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thì chỉ hỗ trợ kinh phí đối với các hồ sơ hợp lệ đã nộp cho Sở Khoa học và Công nghệ; mức hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Đối với các hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí hợp lệ nộp sau thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì được thực hiện theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký. Các nội dung của Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam không thuộc phạm vi sửa đổi, bổ sung của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

PHỤ LỤC 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Quảng Nam

(54 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam. Điện thoại: 3811408)

1. Thông tin chung:

Tên tổ chức/cá nhân: ................................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................

Điện thoại: ................................... Fax (nếu có) ........................................................

Email: ........................................................................................................................

Số tài khoản: .............................................................................................................

Tại:............................................................., chi nhánh..............................................

2. Đối tượng đăng ký hỗ trợ:

- Nhãn hiệu thông thường: □

- Nhãn hiệu liên kết: □

- Nhãn hiệu nổi tiếng: □

- Nhãn hiệu tập thể: □

- Nhãn hiệu chứng nhận: □

- Kiểu dáng công nghiệp: □

- Giải pháp hữu ích: □

- Sáng chế: □

3. Hồ sơ kèm theo gồm:

- .................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

 

.................., ngày     tháng      năm 20...
Chữ ký, họ tên của tổ chức/cá nhân đăng ký

 

PHỤ LỤC 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊN TIẾN

Kính gửi: Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Quảng Nam

(54 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam. Điện thoại: 3811408)

1. Thông tin chung:

Tên tổ chức/cá nhân: .................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Điện thoại: ................................... Fax (nếu có) ........................................................

Email: .........................................................................................................................

Số tài khoản: ..............................................................................................................

Tại:............................................................., chi nhánh...............................................

2. Đối tượng đăng ký hỗ trợ:

Hệ thống quản lý chất lượng (nêu rõ tên hệ thống chất lượng được hỗ trợ).

3. Hồ sơ kèm theo gồm:

- ...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

 

.................., ngày     tháng      năm 20...
Chữ ký, họ tên của tổ chức/cá nhân đăng ký

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2013
Ngày hiệu lực24/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2013/QĐ-UBND hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 29/2013/QĐ-UBND hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu29/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Ngọc Quang
       Ngày ban hành14/11/2013
       Ngày hiệu lực24/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Sở hữu trí tuệ
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 29/2013/QĐ-UBND hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2013/QĐ-UBND hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp Quảng Nam

           • 14/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực