Quyết định 29/2013/QĐ-UBND

Quyết định 29/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Quyết định 06/2013/QĐ-UBND

Quyết định 29/2013/QĐ-UBND Quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 38/2014/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2013/QĐ-UBND Quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2013/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2013/QĐ-UBND NGÀY 05/02/2013 BAN HÀNH QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1743/STNMT-QLĐĐ ngày 28 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 của UBND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi điểm e khoản 1 Điều 25:

- Hỗ trợ bắt lại điện chiếu sáng trong nhà: 1.000.000 đồng.

- Hỗ trợ bắt lại đường ống cấp nước: 1.000.000 đồng (nếu có).

- Hỗ trợ làm lại thiết kế bản vẽ nhà khi di chuyển đến chỗ ở mới: 4.000.000 đồng (nếu có).

2. Sửa đổi khoản 4 Điều 25:

- Những trường hợp phải di chuyển nhà ở được hỗ trợ tiền thuê nhà: 1.200.000 đồng/tháng đối với hộ gia đình có từ 05 nhân khẩu trở xuống; đối với hộ gia đình lớn hơn 05 nhân khẩu thì cứ tăng thêm 01 nhân khẩu thì hỗ trợ thêm 200.000 đồng/tháng trong thời gian tối đa 6 tháng. Trường hợp những hộ di chuyển làm lán trại tạm để ở thì hỗ trợ 01 lần với mức hỗ trợ tối đa là 8.000.000 đồng.

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 28:

Thay cụm từ "… từ 30% diện tích trên tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng trở lên…" bằng cụm từ "…đang sử dụng…" tại khoản 1 Điều 28.

Điều 2. Bổ sung quy định về khen thưởng, xử lý vi phạm.

1. Hộ gia đình, cá nhân nhận tiền bồi thường và giải phóng bàn giao mặt bằng theo quy định của pháp luật thì được thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng như sau:

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân có tổng giá trị bồi thường từ 40 triệu đến dưới 100 triệu đồng:

- Giải tỏa bàn giao mặt bằng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận tiền bồi thường được thưởng 4 triệu đồng/hộ.

- Giải tỏa bàn giao mặt bằng trong thời hạn từ 11 đến 20 ngày kể từ ngày nhận tiền bồi thường được thưởng 2 triệu đồng/hộ.

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân có tổng giá trị bồi thường dưới 40 triệu đồng được thưởng 10% tổng giá trị bồi thường nếu giải tỏa bàn giao mặt bằng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận tiền bồi thường, 5% tổng giá trị bồi thường nếu giải tỏa bàn giao mặt bằng trong thời hạn từ 11 đến 20 ngày kể từ ngày nhận tiền bồi thường.

c) Đối với hộ gia đình, cá nhân có tổng giá trị bồi thường từ 100 triệu đồng trở lên:

- Giải tỏa bàn giao mặt bằng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận tiền bồi thường được thưởng 7 triệu đồng/hộ.

- Giải tỏa bàn giao mặt bằng trong thời hạn từ 10 đến 20 ngày kể từ ngày nhận tiền bồi thường được thưởng 5 triệu đồng/hộ.

2. Kinh phí khen thưởng được lấy từ ngân sách phân bổ cho công tác thi đua, khen thưởng trong năm.

Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật; các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2013.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Thủ trưởng các Ban ngành, Đoàn thể liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Các PVP, CV, VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, TM, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2013
Ngày hiệu lực01/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2013/QĐ-UBND Quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư Quảng Trị


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 29/2013/QĐ-UBND Quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư Quảng Trị
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu29/2013/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
     Người kýNguyễn Đức Cường
     Ngày ban hành08/11/2013
     Ngày hiệu lực01/12/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2014
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 29/2013/QĐ-UBND Quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư Quảng Trị

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2013/QĐ-UBND Quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư Quảng Trị