Quyết định 29/2013/QĐ-UBND

Quyết định 29/2013/QĐ-UBND Thành lập Phòng Đầu tư trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2013/QĐ-UBND Thành lập Phòng Đầu tư trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 29/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 17 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP PHÒNG ĐẦU TƯ TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 454/TTr-VPUBND ngày 16/4/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 796/TTr-SNV ngày 13/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Đầu tư trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai.

Phòng Đầu tư là phòng chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, có trách nhiệm giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, thẩm tra về trình tự, thủ tục và có ý kiến đánh giá độc lập đối với các hồ sơ do các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các cơ quan, tổ chức liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định liên quan đến lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Biên chế của Phòng Đầu tư do Chánh Văn phòng bố trí trong tổng biên chế hiện có của Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện, sắp xếp lại tổ chức, biên chế, quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bổ sung Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó VP UBND tỉnh (CNN);
- Lưu: VT, CNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2013
Ngày hiệu lực27/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2013/QĐ-UBND Thành lập Phòng Đầu tư trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 29/2013/QĐ-UBND Thành lập Phòng Đầu tư trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu29/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành17/05/2013
       Ngày hiệu lực27/05/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 29/2013/QĐ-UBND Thành lập Phòng Đầu tư trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2013/QĐ-UBND Thành lập Phòng Đầu tư trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Đồng Nai

           • 17/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực