Quyết định 29/2014/QĐ-UBND

Quyết định 29/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức Phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2014/QĐ-UBND quản lý hoạt động của tổ chức Phi chính phủ nước ngoài An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2014/QĐ-UBND

An Giang, ngày 30 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 12/2012/NĐ-CP đăng ký quản lý">05/2012/TT-BNG ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Văn bản số 544/SNgv-LS ngày 25 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về công tác quản lý hoạt động của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài (sau đây gọi tắt là PCPNN) và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý hoạt động PCPNN trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các tổ chức PCPNN hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang; các quỹ xã hội, quỹ tư nhân hoặc các tổ chức xã hội phi lợi nhuận khác được thành lập theo pháp luật nước ngoài, có hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc mục đích khác trên địa bàn tỉnh An Giang.

b) Các Sở, Ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức xã hội nghề nghiệp; các tổ chức hội được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang và các cơ quan, tổ chức khác (sau đây gọi tắt là các cơ quan, tổ chức) có liên quan đến công tác PCPNN trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN

1. Công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN do Tỉnh ủy trực tiếp lãnh đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, điều hành thống nhất; các cơ quan Trung ương và cơ quan quản lý trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ. Sở Ngoại vụ là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Bảo đảm hoạt động của các tổ chức PCPNN phù hợp với lợi ích quốc gia về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và chính sách đại đoàn kết dân tộc; không trái pháp luật và đạo đức xã hội, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

3. Chủ động định hướng, đề ra kế hoạch để tranh thủ nguồn viện trợ PCPNN trong từng thời kỳ, từng khu vực gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại của tỉnh.

4. Bảo đảm nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.

Chương II

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Điều 3. Quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN, cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam làm việc tại các tổ chức PCPNN, các chương trình, dự án do các tổ chức PCPNN tài trợ, thực hiện; giải quyết các vấn đề liên quan đến người, phương tiện thuộc các chương trình, dự án do các tổ chức PCPNN tài trợ trên địa bàn tỉnh

1. Sở Ngoại vụ

Cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý, theo dõi hoạt động của các tổ chức PCPNN và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tình hình hoạt động của các tổ chức PCPNN theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị đặt Văn phòng dự án trên địa bàn tỉnh của các tổ chức PCPNN đã được cấp Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án.

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận các tình nguyện viên nước ngoài đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài các chương trình, dự án đã ký kết và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCPNN, công tác viện trợ PCPNN.

e) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng hướng dẫn các cá nhân, tổ chức PCPNN về thủ tục xuất nhập cảnh, cư trú và giải quyết các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật.

g) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan hướng dẫn các ngành xây dựng các đề xuất chương trình, dự án làm cơ sở cho việc vận động viện trợ PCPNN.

h) Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến về việc gia hạn, sửa đổi, bổ sung địa bàn hoạt động và thu hồi Giấy đăng ký của các tổ chức PCPNN theo yêu cầu của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Bộ Ngoại giao.

i) Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.

k) Định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Bộ Ngoại giao về công tác quản lý hoạt động và tình hình vận động viện trợ của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN, có trách nhiệm:

a) Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN.

b) Thẩm định và tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các khoản viện trợ PCPNN theo quy định của Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị thuộc đối tượng được cấp ngân sách để thực hiện các khoản viện trợ PCPNN đã cam kết với bên tài trợ theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

d) Phối hợp với Sở Ngoại vụ xây dựng báo cáo về công tác quản lý hoạt động và tiếp nhận viện trợ của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.

3. Công an tỉnh

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình vận động, đàm phán, ký kết, tiếp nhận viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh.

b) Tham gia góp ý việc xem xét cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy đăng ký hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.

c) Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Bộ Ngoại giao biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tổ chức PCPNN, các đối tác trong nước của các tổ chức PCPNN có hoạt động vi phạm pháp luật.

4. Sở Tài chính

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiếp nhận viện trợ PCPNN thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý tài chính.

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị thuộc đối tượng được cấp ngân sách để thực hiện các khoản viện trợ PCPNN đã cam kết với bên tài trợ theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

c) Kiểm tra, quyết toán và phản ánh vào ngân sách nhà nước các khoản viện trợ do các tổ chức PCPNN tài trợ theo quy định.

 d) Kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, sử dụng, quản lý và thực hiện các khoản viện trợ PCPNN trong phạm vi chuyên môn của ngành.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác tuyển chọn, sử dụng, quản lý và thực hiện các chính sách đối với người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức PCPNN, các chương trình, dự án do các tổ chức PCPNN tài trợ trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật về lao động.

b) Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Phê duyệt, chủ trì tổ chức tiếp nhận, phân phối, sử dụng các khoản cứu trợ khẩn cấp không có địa chỉ cụ thể trên địa bàn tỉnh và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

7. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý hoạt động PCPNN có liên quan đến tôn giáo.

b) Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức PCPNN trong quá trình triển khai thực hiện dự án và các đơn vị tiếp nhận, sử dụng viện trợ PCPNN thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.

c) Tham gia thẩm định và có ý kiến đối với các dự án viện trợ PCPNN liên quan đến tôn giáo.

d) Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hoạt động PCPNN và viện trợ PCPNN.

8. Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh

Cơ quan đầu mối trong công tác vận động viện trợ PCPNN, có trách nhiệm:

a) Thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, giới thiệu, quảng bá hình ảnh An Giang đến các cá nhân, tổ chức PCPNN.

b) Chủ trì và phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác vận động viện trợ PCPNN.

9. Các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các Đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội và nghề nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động của các tổ chức PCPNN và viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm

a) Thực hiện và chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc chấp hành quy định của pháp luật về việc mời các tổ chức PCPNN vào làm việc. Kịp thời báo cáo, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với các tổ chức PCPNN.

b) Thông báo Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi tiếp nhận những khoản viện trợ PCPNN được phân bổ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình và kết quả thực hiện.

c) Chủ động xây dựng danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi vận động viện trợ PCPNN gửi về Sở Ngoại vụ và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

d) Báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động viện trợ PCPNN khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

đ) Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận viện trợ PCPNN có trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng và quản lý nguồn vốn, tài sản của bên tài trợ theo nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chương III

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Điều 4. Quyền lợi

Các tổ chức PCPNN đã được cấp Giấy đăng ký khi tham gia triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh được quyền thuê trụ sở và nhân viên, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động đối với nhân viên nước ngoài, nhập khẩu hàng hóa và các quyền lợi khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Trách nhiệm

Các tổ chức PCPNN đã được cấp Giấy đăng ký khi tham gia triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm:

1. Nộp hồ sơ thông báo hoạt động, báo cáo hoạt động định kỳ (chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 hàng năm đối với báo cáo 6 tháng và chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 năm tiếp sau đối với báo cáo năm) hoặc khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Tiến hành thủ tục xin cấp phép đặt trụ sở của Văn phòng dự án trên địa bàn tỉnh.

3. Tiến hành thủ tục xin tiếp nhận các tình nguyện viên nước ngoài đến thực hiện các chương trình, dự án hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Chương IV

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 6. Khen thưởng

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy định tại Quy chế này được khen thưởng theo quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 7. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cá nhân, tổ chức liên quan phản ánh bằng văn bản về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 29/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/07/2014
Ngày hiệu lực 09/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2014/QĐ-UBND quản lý hoạt động của tổ chức Phi chính phủ nước ngoài An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 29/2014/QĐ-UBND quản lý hoạt động của tổ chức Phi chính phủ nước ngoài An Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 29/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành 30/07/2014
Ngày hiệu lực 09/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 29/2014/QĐ-UBND quản lý hoạt động của tổ chức Phi chính phủ nước ngoài An Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2014/QĐ-UBND quản lý hoạt động của tổ chức Phi chính phủ nước ngoài An Giang

  • 30/07/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực