Quyết định 29/2014/QĐ-UBND

Quyết định 29/2014/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU về xây dựng và phát triển đô thị mới Phú Mỹ do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2014/QĐ-UBND xây dựng phát triển đô thị mới Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2014/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 01 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TU NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA TỈNH ỦY VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ MỚI PHÚ MỸ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về xây dựng và phát triển đô thị mới Phú Mỹ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành tại Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2014 và ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1266/SKHĐT-QHĐP ngày 27 tháng 6 năm 2014 về việc ban hành chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị mới Phú Mỹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về xây dựng và phát triển đô thị mới Phú Mỹ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TU NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA TỈNH ỦY VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ MỚI PHÚ MỸ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị mới Phú Mỹ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Nhằm thực hiện thắng lợi quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đô thị mới Phú Mỹ, đó là: Phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế so sánh, khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh phát triển đô thị mới Phú Mỹ với tính chất là trung tâm công nghiệp, cảng biển, dịch vụ, là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Phát triển đô thị mới Phú Mỹ đặt trong mối quan hệ tổng thể phát triển mạng lưới đô thị của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Phát triển đô thị mới Phú Mỹ gắn liền với việc bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm phát triển bền vững; bảo đảm được quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2014 thành thị xã Phú Mỹ và đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

Tập trung nguồn vốn ngân sách và huy động các nguồn vốn đầu tư khác để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của đô thị mới Phú Mỹ đảm bảo đồng bộ và hiện đại; huy động các nguồn lực để khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu dân số và lao động. Phấn đấu đến năm 2014 xây dựng và phát triển đô thị mới Phú Mỹ thành thị xã Phú Mỹ, đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III và tiếp tục phát triển đô thị mới Phú Mỹ trở thành một đô thị hiện đại, trung tâm công nghiệp và cảng biển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; trở thành hạt nhân kinh tế mạnh, có sức lan tỏa lôi kéo sự phát triển của các vùng phụ cận.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Mục tiêu cụ thể đến năm 2015:

Xây dựng đô thị mới Phú Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV (thị xã) đạt các tiêu chí phân loại đô thị quy định tại Nghị định §ố 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ, như sau:

- Đô thị mới Phú Mỹ trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng, là đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và của cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn bộ vùng phía Tây của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động khu vực nội thị từ 70% trở lên;

- Có cơ sở hạ tầng đã, đang được xây dựng từng bước đồng bộ;

- Quy mô dân số khoảng 150.000 người, riêng khu vực nội thị khoảng 85.518 người; diện tích đất phát triển khu nội thị 18.863 ha; mật độ dân số khu vực nội thị đạt 5.330 người/km2.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

Tiếp tục xây dựng phát triển đô thị mới Phú Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III (thành phố loại III thuộc tỉnh) đạt các tiêu chí phân loại đô thị quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ, như sau:

- Hoàn thiện các chức năng của một Trung tâm công nghiệp, cảng biển, đồng thời trở thành một trong các trung tâm văn hóa, khoa học kỹ thuật, dịch vụ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; là đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển chung của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam;

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động khu vực nội thành của thành phố từ 75% trở lên;

- Có cơ sở hạ tầng được xây dựng từng mặt đồng bộ và hoàn chỉnh;

- Quy mô dân số đạt 200.000 người, trong đó dân số nội thị khoảng 160.000 người; diện tích đất phát triển khu nội thị khoảng 20.000 ha.

- Mật độ dân số khu vực nội thị đạt 7.000 người/km2.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch:

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển các ngành và lĩnh vực của tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Thành, quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Phú Mỹ đã được phê duyệt, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lập mới các quy hoạch chi tiết xây dựng, các phân khu chức năng nói trên, tạo căn cứ pháp lý để triển khai tốt các chương trình, dự án đầu tư nhằm xây dựng và phát triển đô thị mới Phú Mỹ.

2. Về phát triển kinh tế:

- Công nghiệp: Tiếp tục thu hút đầu tư phát triển nhanh, mạnh để lấp đầy các khu công nghiệp đã thành lập, ưu tiên các dự án có quy mô vốn đầu tư lớn, công nghệ hiện đại; mở rộng khu công nghiệp Phú Mỹ III và khu phát triển dịch vụ hậu cần sau cảng (logistics). Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để giao đất triển khai thực hiện dự án. Huy động các nguồn vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án. Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn để hình thành mạng lưới công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ cho các dự án lớn của Trung ương, dự án đầu tư nước ngoài, công nghiệp phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, tạo việc làm, thực hiện chiến lược chuyển dịch cơ cấu lao động sang khu vực phi nông nghiệp.

- Dịch vụ: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án thuộc hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa, cơ sở hạ tầng dịch vụ,...; dành một diện tích đất hợp lý để phát triển dịch vụ hậu cần sau cảng (logistics). Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ: Du lịch, vui chơi, giải trí, tài chính, ngân hàng, vận tải, kho bãi, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, nhà ở, văn phòng, chuyển giao công nghệ, tư vấn đầu tư,... để từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của một đô thị hiện đại.

- Nông, lâm, ngư nghiệp: Duy trì phát triển kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp có lựa chọn về ngành nghề ở vùng ngoại thị để cung cấp lương thực, thực phẩm cho khu vực nội thị, đồng thời duy trì sự cân bằng sinh thái.

3. Về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị:

- Xác định rõ khung kết cấu hạ tầng đồng bộ của một đô thị mà Nhà nước đầu tư để triển khai như: đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, trường học, bệnh viện, cây xanh, công viên, sân vận động,....

- Phát triển mạng lưới giao thông đô thị Phú Mỹ gắn kết với trục Quốc lộ 51, tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường vành đai IV, các tuyến đường kết nối với các khu công nghiệp, cảng biển, các tuyến đường tỉnh lộ khác.

- Đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở đô thị, nhất là nhà ở cho công nhân theo phương thức: Nhà nước quy hoạch, định hướng, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng đất đai, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện xây dựng nhà ở. Phát triển các khu dân cư đô thị mới, hiện đại trên cơ sở huy động tối đa nguồn lực của các doanh nghiệp, của dân cư.

4. Về phát triển văn hóa - xã hội:

- Giáo dục và đào tạo: tiếp tục triển khai đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, đầu tư trang thiết bị để nâng cao chất lượng dạy và học. Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tập trung hoàn thiện các trường dạy nghề phục vụ công tác đào tạo nghề cho người lao động, đặc biệt là đào tạo nghề có trình độ cao đáp ứng nhu cầu lao động trong các khu công nghiệp, cảng biển. Đẩy mạnh đào tạo nâng cao ý thức kỷ luật lao động và tác phong làm việc công nghiệp cho người lao động.

- Y tế: Đầu tư nâng cấp bệnh viện huyện Tân Thành đủ khả năng cấp cứu, khám và điều trị bệnh cho nhân dân, các chuyên gia và công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, cảng biển trên địa bàn. Đầu tư xây dựng mới kết hợp nâng cấp các trạm y tế hiện hữu đảm bảo đạt chuẩn quốc gia về y tế tuyến xã.

- Văn hóa, thể thao: Xây dựng hoàn thành đồng bộ cơ sở vật chất văn hóa, thể dục - thể thao đô thị; phát triển nâng cao chất lượng, quản lý tốt các hoạt động văn hóa quần chúng. Phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng trên cơ sở đẩy mạnh xã hội hóa, thành lập các tổ chức và câu lạc bộ thể thao để đa dạng hình thức tập luyện.

- Các vấn đề xã hội khác: Thực hiện tốt chính sách với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; quan tâm chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Giải quyết có hiệu quả việc làm cho người lao động, nhất là lao động thuộc các khu vực chuyển đổi từ nông thôn sang đô thị, các trường hợp phải giải tỏa đất phục vụ đầu tư dự án. Chủ động đấu tranh, giải quyết có hiệu quả các tệ nạn phát sinh trong quá trình đô thị hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho nhân dân.

5. Về bảo vệ môi trường:

Đến năm 2015 các khu công nghiệp và cụm công nghiệp phải xây dựng hoàn thành đồng bộ hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định. Các loại chất thải rắn phải được thu gom và xử lý, hoặc chôn lấp, tiêu hủy theo đúng quy trình, đúng địa điểm quy hoạch, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Hạn chế cấp phép đầu tư (mới và mở rộng) vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Tân Thành các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như nhuộm, thuộc da, sản xuất giấy, chế biến mủ cao su, tinh bột khoai mỳ, một số lĩnh vực thuộc ngành công nghiệp hóa chất..., đặc biệt tại các lưu vực sông, khu vực nhạy cảm và vùng ưu tiên bảo vệ môi trường.

Đầu tư các dự án bảo vệ môi trường như dự án thu gom và xử lý nước thải đô thị mới Phú Mỹ (nguồn vốn ODA), các dự án công viên, cây xanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các nhà máy và trên các tuyến đường đô thị.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc đầu tư các công trình xử lý, bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển các khu đô thị, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển.

6. Quốc phòng - An ninh:

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo quy định. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân hàng năm, đảm bảo chất lượng; chuẩn bị lực lượng tham gia các buổi diễn tập phòng thủ khu vực theo kế hoạch của Quân khu.

Vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Kiểm soát và bảo đảm an ninh, trật tự trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển, các khu dân cư ở cả đô thị và nông thôn.

Thực hiện đúng chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; giải quyết kịp thời các vụ khiếu kiện của nhân dân; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

7. Về nhiệm vụ, giải pháp huy động vốn:

Để đạt được mục tiêu Nghị quyết đề ra, cần đẩy mạnh huy động các nguồn vốn để đầu tư phát triển, cụ thể:

- Cân đối vốn ngân sách hàng năm để bố trí thực hiện các chương trình, dự án mà Nhà nước phải làm, trong đó tập trung đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trục chính đô thị mới Phú Mỹ theo quy hoạch, theo phân kỳ giai đoạn đầu tư và tiến độ triển khai dự án.

- Triển khai các giải pháp huy động vốn từ nhiều kênh, nhiều nguồn vốn để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng các khu đô thị, khu dân cư đô thị mới Phú Mỹ như các nguồn vốn ODA, BOT, BT và PPP, vốn của các tổ chức kinh tế và dân cư, vốn của các doanh nghiệp có cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

- Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài triển khai đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu công nghiệp, các dự án cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và các dịch vụ khác như thương mại, nhà ở, giáo dục, y tế, văn hóa thể thao,...

- Nghiên cứu các cơ chế, chính sách riêng để tạo vốn xây dựng và phát triển đô thị mới Phú Mỹ như: chính sách ưu đãi, khuyến khích hợp lý về đất đai, mặt bằng để đẩy mạnh xã hội hóa các công trình dịch vụ; nghiên cứu việc sử dụng toàn bộ các nguồn thu từ tiền thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Tân Thành để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Phú Mỹ; kiến nghị Chính phủ cho phép hàng năm trích một tỷ lệ % nhất định các khoản thu ngân sách từ chính các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp và cảng biển trên địa bàn để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Phú Mỹ.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, giải pháp Chương trình hành động đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành:

- Phổ biến, công bố chương trình xây dựng đô thị mới Phú Mỹ đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn, vận động, tuyên truyền các tổ chức và cá nhân có liên quan tích cực ủng hộ và phối hợp thực hiện chương trình xây dựng và phát triển đô thị mới Phú Mỹ.

- Khẩn trương lập và phê duyệt hoặc trình phê duyệt các quy hoạch, các chương trình dự án đầu tư trong chương trình xây dựng đô thị mới Phú Mỹ.

- Lập kế hoạch, xây dựng các chương trình dự án đầu tư, đề xuất thứ tự các công trình ưu tiên đầu tư nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của vốn đầu tư từ ngân sách, tạo được sức lan tỏa, thu hút các nguồn vốn khác để đầu tư.

- Kiện toàn, củng cố các cơ quan chuyên môn trực thuộc, nhất là các phòng, ban có liên quan đến công tác quản lý tài chính, kế hoạch, đầu tư xây dựng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư trong thời gian tới.

- Tổ chức tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư để triển khai nhanh chóng các dự án đầu tư nguồn vốn trong và ngoài ngân sách.

- Nghiên cứu xây dựng và đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp để thực hiện chương trình nhanh chóng, hiệu quả và thuận lợi.

- Quản lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của đô thị.

- Chủ trì lập đề án thành lập đô thị Phú Mỹ khi hội đủ các điều kiện theo quy định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và trình Bộ Xây dựng ra quyết định thành lập.

- Xây dựng các phương án chia tách, thành lập đơn vị hành chính theo mô hình đô thị, chuẩn bị các điều kiện về tổ chức, nhân sự, triển khai các phương án xây dựng cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị.

- Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều lệ quản lý đô thị.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tự:

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan cân đối các nguồn vốn trình Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên bố trí vốn đầu tư để xây dựng và phát triển đô thị mới Phú Mỹ theo Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy.

- Chủ trì kiểm tra, rà soát và đôn đốc các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của tỉnh triển khai trên địa bàn Phú Mỹ, bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đô thị mới Phú Mỹ.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành trong việc nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách huy động nhiều nguồn vốn khác nhau để đầu tư phát triển đô thị Phú Mỹ.

3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành trong nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách về huy động vốn đầu tư phát triển đô thị Phú Mỹ như: Sử dụng các nguồn thu từ tiền thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Tân Thành để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Phú Mỹ; huy động các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển.

4. Sở Xây dựng:

- Tăng cường hỗ trợ huyện Tân Thành trong việc triển khai lập và phê duyệt các quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn thuộc thẩm quyền lập và phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện cũng như Ủy ban nhân dân tỉnh để sớm hoàn thành việc phủ kín các quy hoạch chi tiết xây dựng thuộc phạm vi đô thị mới Phú Mỹ, nhằm thuận lợi cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành trong công tác cấp giấy phép xây dựng công trình, công tác thanh tra xây dựng và thực hiện các công tác quản lý đô thị, nhằm bảo đảm quá trình đô thị hóa Phú Mỹ đúng quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị văn minh, hiện đại.

- Chủ trì đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển các khu dân cư, khu đô thị thuộc đô thị mới Phú Mỹ; các chương trình nhà ở cho chuyên gia, công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn đô thị Phú Mỹ.

5. Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan Trung ương thực hiện đề án nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác nhóm cảng biển số 5 và các bến cảng thuộc khu vực Cái Mép - Thị Vải đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

- Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Trung ương sớm triển khai các dự án đầu tư phát triển tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Vũng Tàu, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Vũng Tàu và các dự án phát triển giao thông đường thủy, đường sắt, đường bộ khác trên địa bàn có liên quan đến xây dựng và phát triển đô thị mới Phú Mỹ.

- Chủ trì đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch phát triển các tuyến đường giao thông liên tỉnh, liên huyện đi qua địa bàn đô thị Phú Mỹ, phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển đô thị mới Phú Mỹ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư các dự án thuộc ngành giao thông, đảm bảo đầu tư đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị mới Phú Mỹ.

6. Sở Công thương:

- Chủ trì đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Phú Mỹ; định hướng các ngành nghề, lĩnh vực thu hút đầu tư vào từng cụm công nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững, lâu dài trong khu vực đô thị và khu vực ngoại thị đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái đô thị và môi trường sống các khu dân cư.

- Xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến thu hút đầu tư phát triển các siêu thị, trung tâm thương mại, khu phố thương mại, hệ thống chợ và phát triển các ngành dịch vụ khác trên địa bàn đô thị mới Phú Mỹ.

7. Ban Quản lý các khu công nghiệp: tiếp tục thực hiện xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư để lấp đầy các khu công nghiệp hiện có. Hỗ trợ, đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đẩy mạnh đầu tư hạ tầng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư các dự án bảo vệ môi trường của các chủ đầu tư dự án trong khu công nghiệp.

8. Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn: Chủ trì phối hợp với huyện Tân Thành trong việc quy hoạch và xác định giới hạn quy mô các ngành nghề sản xuất thuộc ngành nông nghiệp tại khu vực quy hoạch phát triển đô thị Phú Mỹ, đặc biệt là ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm, cơ sở giết mổ,... bảo đảm yêu cầu phát triển hài hòa và bền vững. Định hướng phát triển các ngành nông nghiệp chất lượng cao phục vụ các khu công nghiệp, cảng biển.

9. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:

- Có kế hoạch triển khai các chương trình xúc tiến du lịch, xúc tiến thu hút đầu tư phát triển các dự án du lịch tại Núi Dinh, Thị Vải, các dự án du lịch, vui chơi giải trí khác trên địa bàn đô thị mới Phú Mỹ.

- Đề xuất các chương trình, dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng văn hóa, thông tin trên địa bàn đô thị mới Phú Mỹ đế bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

- Đề xuất các chương trình, dự án đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng thể dục - thể thao trên địa bàn đô thị mới Phú Mỹ đảm bảo nhu cầu tập luyện thể dục - thể thao của nhân dân.

10. Sở Giáo dục - Đào tạo: chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành rà soát, quy hoạch hệ thống các trường học, đảm bảo nhu cầu chỗ học cho học sinh các cấp.

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Xây dựng chương trình dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng kịp thời việc cung cấp lao động cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển và các ngành kinh tế khác, thực hiện thành công nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu dân số, cơ cấu lao động trên địa bàn theo tiêu chuẩn đô thị và yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Đề xuất các chương trình, dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác đào tạo, dạy nghề trên địa bàn đô thị mới Phú Mỹ.

12. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất các chương trình, dự án đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng y tế trên địa bàn đô thị mới Phú Mỹ đảm bảo yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

13. Sở Thông tin Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất các chương trình, dự án đầu tư phát triển mạng lưới bưu chính, viễn thông trên địa bàn đô thị mới Phú Mỹ đảm bảo yêu cầu phục vụ cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

14. Sở Tài nguyên và Môi trường: phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường quản lý, giám sát việc bảo vệ môi trường trên địa bàn đô thị mới Phú Mỹ, đặc biệt là môi trường sông Thị Vải và trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu dân cư...

15. Sở Nội vụ: Lập phương án đào tạo, điều động bố trí cán bộ, công chức cho đô thị mới Phú Mỹ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

16. Các đơn vị liên quan khác:

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, các cơ quan văn hóa thông tin các cấp tổ chức thông báo và phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy và chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết.

- Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty cấp nước, Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị, Bưu điện tỉnh... phối hợp triển khai đầu tư các dự án cấp điện, cấp nước, thoát nước, mạng điện thoại,... trên địa bàn đô thị Phú Mỹ bảo đảm đồng bộ, kịp thời với các chương trình dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, phát triển các khu nhà ở, khu đô thị mới, khu dân cư trên địa bàn đô thị mới Phú Mỹ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành theo chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể của ngành, cơ quan, đơn vị mình triển khai thực hiện Chương trình hành động này.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư và các sở, ban, ngành có liên quan định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Chương trình hành động này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh, nếu có những phát sinh, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2014
Ngày hiệu lực11/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2014/QĐ-UBND xây dựng phát triển đô thị mới Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 29/2014/QĐ-UBND xây dựng phát triển đô thị mới Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu29/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýHồ Văn Niên
        Ngày ban hành01/07/2014
        Ngày hiệu lực11/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 29/2014/QĐ-UBND xây dựng phát triển đô thị mới Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2014/QĐ-UBND xây dựng phát triển đô thị mới Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu

           • 01/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực