Quyết định 29/2015/QĐ-UBND

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2015/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 24 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Công chứng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chức năng chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 61/TTr-STP ngày 09/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trần thù lao công chứng được áp dụng đối với việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch; đánh máy, sao chụp; dịch giấy tờ, văn bản và các công việc khác liên quan đến việc công chứng do các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum thực hiện (có biểu giá chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Mức trần thù lao công chứng được quy định tại Quyết định này là mức thu tối đa. Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh tự quyết định mức thu thù lao công chứng đối với từng loại việc nhưng không được vượt quá mức trần được quy định tại Điều 1 Quyết định này và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc.

2. Cá nhân, tổ chức yêu cầu công chứng phải trả thù lao khi yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các mức thu thù lao công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đang thực hiện trái với quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức hành nghề công chứng; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pp (Cục B trợ tư pháp; Cục Kim tra văn bản QPPL);
-
Thường trực Tnh ủy;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy
ban MTTQVN tnh;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
-
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tnh;
-
Như Điều 4;
- Đ
ài PTTH tnh; Báo Kon Tum;
-
Công báo tnh; Cổng TTĐT tnh;
-
Lưu VT, NC4-KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

BẢNG GIÁ

MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Kèm theo Quyết định số 29/2015/QD-UBND ngày 24/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Số TT

NỘI DUNG

MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG

I

SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH.

 

1

Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh

250.000 đồng/hợp đồng

2

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản.

100.000 đồng/văn bn

3

- Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

50.000 đồng/hợp đồng

- Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất.

50.000 đồng/hợp đồng

- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

50.000 đồng/hợp đồng

- Hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vốn bằng tài sản khác.

50.000 đồng/hợp đồng

- Hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lãnh tài sản.

50.000 đồng/hợp đồng

- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản.

50.000 đồng/hợp đồng

- Hợp đồng vay tiền.

80.000 đồng/hợp đồng

- Văn bản thỏa thuận về tài sản của vợ chồng.

80.000 đồng/văn bản

4

- Di chúc.

40.000 đồng/văn bản

- Hợp đồng ủy quyn.

40.000 đồng/hợp đồng

- Hợp đồng mua bán, tặng cho xe ôtô.

40.000 đồng/hợp đồng

- Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

40.000 đồng/hợp đồng

- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch.

40.000 đồng/hợp đồng

5

Văn bản từ chối nhận di sản.

25.000 đồng/văn bản

6

- Giấy ủy quyền.

30.000 đồng/giấy

- Hợp đồng mua bán, tặng cho xe máy.

40.000 đồng/hợp đồng

7

Hợp đồng, giao dịch khác.

160.000 đồng/hợp đồng

II

ĐÁNH MÁY, SAO CHỤP VĂN BẢN

 

1

Thù lao đánh máy văn bản (trang A4)

4.000 đồng/trang

2

Thù lao sao chụp văn bn (trang A4)

300 đồng/trang

3

Thù lao sao chp văn bản (trang A3)

600 đồng/trang

III

DỊCH GIẤY TỜ, VĂN BẢN.

 

1

Dich từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam

120.000 đồng/trang

2

Dịch từ tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài

150.000 đồng/trang

IV

CÁC VIỆC KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CÔNG CHỨNG.

 

1

Công bố di chúc

80.000 đồng/trường hợp

2

Niêm yết thông báo hồ sơ thừa kế

120.000 đồng/lần

3

Sao lục hồ sơ lưu trữ theo qui định

40.000 đồng/hồ sơ/1 ln

4

Các việc khác

40.000 đồng/việc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2015
Ngày hiệu lực04/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 29/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu29/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quí
        Ngày ban hành24/06/2015
        Ngày hiệu lực04/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 29/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Kon Tum

            • 24/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực