Quyết định 29/2015/QĐ-UBND

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2013/QĐ-UBND quy định về thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Long An

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2013/QĐ-UBND thu thủy lợi phí Long An đã được thay thế bởi Quyết định 76/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 49/2013/QĐ-UBND quy định thu thủy lợi phí Long An và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2013/QĐ-UBND thu thủy lợi phí Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 29/2015/QĐ-UBND

Long An, ngày 24 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2013/QĐ-UBND NGÀY 13/9/2013 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH VỀ THU THỦY LỢI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 67/2012/NĐ-CP">41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 67/2012/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2061/TTr-SNN ngày 13/7/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 của Quy định ban hành theo Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh như sau:

Bổ sung Mục III, IV, V vào bảng mức thu thủy lợi phí đối với diện tích trồng lúa, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và dược liệu, chi tiết như sau:

STT

Loại diện tích cây trồng

Đơn vị tính

Mức thu

Ghi chú

III

Trường hợp tưới tiêu bằng trọng lực chủ động

 

1

Đối với đất trồng lúa

đng/ha/vụ

732.000

 

2

Đối với diện tích rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày

đồng/ha/vụ

292.800

 

3

Đối với diện tích cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu (qua kênh cống)

đồng/ha/năm

585.600

 

IV

Trường hợp tưới tiêu bằng trọng lực chủ động 1 phần

 

1

Đối với đất trồng lúa

đng/ha/vụ

439.200

 

2

Đối với diện tích rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày

đồng/ha/vụ

175.680

 

3

Đối với diện tích cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu (qua kênh cống)

đồng/ha/năm

351.360

 

V

Trường hợp tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ

 

1

Đối với đất trồng lúa

đng/ha/vụ

824.000

 

2

Đối với diện tích rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày

đồng/ha/vụ

329.600

 

3

Đối với diện tích cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu

đồng/ha/năm

659.200

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ NN&PTNT;
- Cục KTVB - Bộ Tư Pháp;
- CT, PCT.UBND tỉnhSX;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng NC-KT;
- Lưu: VT, SNN, An.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 29/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/07/2015
Ngày hiệu lực 03/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2013/QĐ-UBND thu thủy lợi phí Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2013/QĐ-UBND thu thủy lợi phí Long An
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 29/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Nguyễn Thanh Nguyên
Ngày ban hành 24/07/2015
Ngày hiệu lực 03/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 29/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2013/QĐ-UBND thu thủy lợi phí Long An

Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2013/QĐ-UBND thu thủy lợi phí Long An