Quyết định 29/2015/QĐ-UBND

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND về thành lập khu vực trực thuộc các phường của thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2015/QĐ-UBND thành lập khu vực trực thuộc phường thị xã Long Mỹ Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2015/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 12 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHU VỰC TRỰC THUỘC CÁC PHƯỜNG CỦA THỊ XÃ LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập khu vực trực thuộc các phường của thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập khu vực trực thuộc các phường của thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Thành lập khu vực trực thuộc các phường của thị xã Long Mỹ

a) Thành lập 06 khu vực trực thuộc phường Trà Lồng gồm: Khu vực Long An, khu vực Long An 1, khu vực Long Khánh; khu vực Khánh Hưng 1; khu vực Khánh Hưng 2 và khu vực Long Trị 2.

b) Thành lập 05 khu vực trực thuộc phường Thuận An gồm: Khu vực 2, khu vực 3, khu vực 4, khu vực 5, khu vực 6.

c) Thành lập 05 khu vực trực thuộc phường Bình Thạnh gồm: Khu vực Bình Thạnh C, khu vực Thạnh Hiếu, khu vực An Hòa, khu vực Bình An, khu vực Bình Thạnh B.

d) Thành lập 03 khu vực trực thuộc phường Vĩnh Tường gồm: Khu vực Bình Tân, khu vực Bình Hòa, khu vực Bình Hiếu.

(Đính kèm Phụ lục chi tiết).

2. Kết quả sau khi thành lập khu vực trực thuộc các phường của thị xã Long Mỹ

Sau khi thành lập một số khu vực trực thuộc các phường của thị xã Long Mỹ thì tổng số ấp, khu vực của thị xã Long Mỹ là: 46 ấp, khu vực (trong đó 27 ấp, 19 khu vực); tổng số ấp, khu vực của toàn tỉnh là 539 ấp, khu vực (trong đó 473 ấp và 66 khu vực).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

PHỤ LỤC

THÀNH LẬP KHU VỰC TRỰC THUỘC CÁC PHƯỜNG CỦA THỊ XÃ LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG
(Kèm theo Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

STT

Thành lập khu vực trực thuộc các phường

Ấp hiện trạng

Khu vực trực thuộc các phường

Ranh giới khu vực
trực thuộc các phường

Vị trí địa lý của khu vực
 trực thuộc các phường

Diện tích

Số hộ

Số nhân khẩu

Diện tích

Số hộ

Số nhân khẩu

I

Phường Trà Lồng

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thành lập khu vực Long An, trên cơ sở hiện trạng của ấp Long An

87,63

233

817

87,63

233

817

Ranh giới của khu vực Long An: Theo ranh giới ấp Long An hiện trạng.

Phía Đông giáp ấp Phương An A, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; phía Tây giáp với ấp Long An 1 (hiện trạng), ấp Long Khánh (hiện trạng), phường Trà Lồng; phía Nam giáp với ấp Phương An 2, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; phía Bắc giáp ấp Khánh Hưng 1 (hiện trạng), phường Trà Lồng.

2

Thành lập khu vực Long An 1, trên cơ sở hiện trạng của ấp Long An 1

98,76

189

792

98,76

189

792

Ranh giới của khu vực Long An 1: Theo ranh giới ấp Long An 1 hiện trạng.

Phía Đông giáp khu vực Long An, phường Trà Lồng; phía Tây giáp với khóm 2, phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; phía Nam giáp với ấp Phương An 2, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; phía Bắc giáp ấp Long Khánh (hiện trạng), phường Trà Lồng.

3

Thành lập khu vực Long Khánh, trên cơ sở hiện trạng của ấp Long Khánh

104,24

237

803

104,24

237

803

Ranh giới của khu vực Long Khánh: Theo ranh giới ấp Long Khánh hiện trạng.

Phía Đông giáp khu vực Long An và ấp Khánh Hưng 1 (hiện trạng), phường Trà Lồng; phía Tây giáp với khóm 2, phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; phía Nam giáp với khu Vực Long An 1, Phường Trà Lồng; phía Bắc giáp với ấp Khánh Hưng 2 (hiện trạng), ấp Khánh Hưng 1 (hiện trạng), ấp Long Trị 2 (hiện trạng), phường Trà Lồng.

4

Thành lập khu vực Khánh Hưng 1, trên cơ sở hiện trạng của ấp Khánh Hưng 1

155,74

207

799

155,74

207

799

Ranh giới của khu vực Khánh Hưng 1: Theo ranh giới ấp Khánh Hưng 1 hiện trạng.

Phía Đông giáp ấp Phương An A, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; phía Tây giáp với ấp Khánh Hưng 2 (hiện trạng), phường Trà Lồng; phía Nam giáp với khu vực Long An, khu vực Long Khánh, phường Trà Lồng; phía Bắc giáp ấp Long Hưng 1, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

5

Thành lập khu vực Khánh Hưng 2, trên cơ sở hiện trạng của ấp Khánh Hưng 2

160,63

188

771

160,63

188

771

Ranh giới của khu vực Khánh Hưng 2: Theo ranh giới ấp Khánh Hưng 2 hiện trạng.

Phía Đông giáp với khu vực Khánh Hưng 1, khu vực Long Khánh, phường Trà Lồng; phía Tây giáp với ấp Long Trị 2 (hiện trạng), phường Trà Lồng; phía Nam giáp với khu vực Long Khánh, phường Trà Lồng; phía Bắc giáp ấp Long Hưng 2, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

6

Thành lập khu vực Long Trị 2, trên cơ sở hiện trạng của ấp Long Trị 2

102,07

148

698

102,07

148

698

Ranh giới của khu vực Long Trị 2: Theo ranh giới ấp Long Trị 2 hiện trạng.

Phía Đông giáp với khu vực Khánh Hưng 2, phường Trà Lồng; phía Tây giáp với ấp Tân Trị 2, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; phía Nam giáp với khóm 2, phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; phía Bắc giáp ấp Long Trị 1, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

II

Phường Thuận An

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thành lập khu vực 2, trên cơ
sở hiện trạng ấp 2

30,73

775

2.557

30,73

775

2.557

Ranh giới của khu vực 2: Theo ranh giới ấp 2 hiện trạng.

Phía Đông giáp ấp 6 (hiện trạng), phường Thuận An; phía Tây giáp ấp 5 (hiện trạng), phường Thuận An; phía Nam giáp ấp 4 (hiện trạng) và ấp 3 (hiện trạng), phường Thuận An; phía Bắc giáp ấp 1 (hiện trạng), phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ.

2

Thành lập khu vực 3, trên cơ sở hiện trạng ấp 3

291,57

507

1.839

291,57

507

1.839

Ranh giới của khu vực 3: Theo ranh giới ấp 3 hiện trạng.

Phía Đông giáp ấp 4 (hiện trạng), phường Thuận An; phía Tây giáp ấp 6, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ; phía Nam giáp ấp 5, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ; phía Bắc giáp khu vực 2 và ấp 5 (hiện trạng), phường Thuận An.

3

Thành lập khu vực 4, trên cơ sở hiện trạng ấp 4

370,92

679

2.918

370,92

679

2.918

Ranh giới của khu vực 4: Theo ranh giới ấp 4 hiện trạng.

Phía Đông giáp ấp 4, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ; phía Tây giáp khu vực 3, phường Thuận An và ấp 5, xã Thuận Hòa; phía Nam giáp ấp Long Bình 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ; phía Bắc giáp khu vực 2 và ấp 6 (hiện trạng), phường Thuận An.

4

Thành lập khu vực 5, trên cơ sở hiện trạng ấp 5

336,17

941

4.212

336,17

941

4.212

Ranh giới của khu vực 5: Theo ranh giới ấp 5 hiện trạng.

Phía Đông giáp khu vực 2, phường Thuận An; phía Tây giáp ấp 6, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ; phía Nam giáp khu vực 3, phường Thuận An và ấp 6, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ; phía Bắc giáp ấp 1 (hiện trạng), phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ.

5

Thành lập khu vực 6, trên cơ sở hiện trạng ấp 6

196,42

410

1.471

196,42

410

1.471

Ranh giới của khu vực 6: Theo ranh giới ấp 6 hiện trạng.

Phía Đông giáp ấp 4, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ; phía Tây giáp khu vực 2 và khu vực 4, phường Thuận An; phía Nam giáp khu vực 4, phường Thuận An; phía Bắc giáp ấp 1 (hiện trạng) và ấp Bình Thạnh (hiện trạng), phường Bình Thạnh.

III

Phường Bình Thạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thành lập khu vực Bình Thạnh
 C, trên cơ sở một phần diện tích ấp Bình Thạnh

323,59

466

1.866

323,59

466

1.666

Ranh giới khu vực Bình Thạnh C: Lấy kênh xáng Lái Hiếu làm ranh giới mới của khu vực Bình Thạnh C, các đoạn ranh giới còn lại của Khu vực Bình Thạnh C theo ranh giới ấp Bình Thạnh hiện trạng.

Phía Đông giáp ấp 8, xã Long Trị và ấp 4, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ; phía Tây giáp khu vực 6, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ; phía Nam giáp ấp 4, xã Long Trị A và khu vực 6, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ; Bắc giáp ấp Bình Hiếu (hiện trạng), phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ.

2

Thành lập khu vực Thạnh Hiếu, trên cơ sở một phần ấp Bình Hiếu; một phần ấp Bình An và một phần ấp Bình Thạnh

Ấp Bình
Hiếu: 173,7 ha; ấp Bình An: 13,36 ha; ấp Bình Thạnh: 103,53 ha

ấp Bình Hiếu: 145 hộ; ấp Bình An: 140 hộ; ấp Bình Thạnh: 221 hộ

ấp Bình Hiếu: 365 người; ấp Bình An: 303 người; ấp Bình Thạnh 733 người.

290,59

506

1.401

Ranh giới khu vực Thạnh Hiếu: Lấy kênh Xáng Lái Hiếu và kênh Ông Cả làm ranh giới mới của khu vực Thạnh Hiếu, các đoạn ranh giới còn lại của Khu vực Thạnh Hiếu theo ranh giới ấp Bình Hiếu hiện trạng.

Phía Đông giáp ấp 8, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ; phía Tây giáp ấp Bình An (hiện trạng), phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ; phía Nam giáp khu vực Bình Thạnh C, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ; Bắc giáp ấp Bình Hiếu (hiện trạng), phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ.

3

Thành lập khu vực An Hòa, trên cơ sở gồm một phần ấp Bình Hòa và một phần ấp Bình An

ấp Bình Hòa: 164,68 ha; ấp Bình An: 144,68 ha

ấp Bình  Hòa: 83 hộ; ấp Bình An: 315 hộ

ấp Bình  Hòa: 371 người; ấp Bình An: 795 người

309,36

398

1.166

Ranh giới khu vực An Hòa: Lấy kênh Lộ Ba Xi, rạch Cựa Gà làm ranh giới mới của khu vực An Hòa, các đoạn ranh giới còn lại theo ranh giới của ấp Bình Hòa và ấp Bình An hiện trạng.

Phía Đông giáp khu vực Thạnh Hiếu, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ; phía Tây giáp ấp 10, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy; phía Nam giáp ấp Bình An (hiện trạng), phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ; phía Bắc giáp ấp Bình Hòa (hiện trạng) phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ.

4

Thành lập khu vực Bình An, trên cơ sở một phần ấp Bình An

206,16

445

1.710

206,16

445

1.710

Ranh giới khu vực Bình An: Lấy rạch Cựa Gà làm ranh giới mới của khu vực Bình An, các đoạn ranh giới còn lại theo ranh giới của ấp Bình An hiện rạng.

Phía Đông giáp khu vực Thạnh Hiếu, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ; phía Tây giáp ấp 6, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ; phía Nam giáp ấp 1 (hiện trạng), phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ; phía Bắc giáp khu vực An Hòa, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ.

5

Thành lập khu vực Bình Thạnh B, trên cơ sở hiện trạng ấp 1, phường Bình Thạnh

265,37

998

3.546

265,37

998

3.546

Ranh giới khu vực Bình Thạnh B: Theo ranh giới của ấp 1, phường Bình Thạnh hiện trạng.

Phía Đông giáp khu vực Thạnh Hiếu, phường Bình Thạnh và khu vực 6, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ; phía Tây giáp ấp 5, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ; phía Nam giáp khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ; phía Bắc giáp khu vực Bình An, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ.

IV

Phường Vĩnh Tường

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thành lập khu vực Bình Tân, trên cơ sở một phần ấp Bình Tân hiện trạng

539,83

494

2.436

539,83

494

2.436

Ranh giới của khu vực Bình Tân: Lấy kênh Út Cà Bul làm ranh giới mới giữa khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Tường, các đoạn ranh giới còn lại của khu vực Bình Tân theo ranh giới của ấp Bình Tân hiện trạng.

Phía Đông giáp ấp Bình Thuận, xã Long Bình; phía Tây giáp ấp 11, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy; phía Nam giáp ấp Bình Hòa (hiện trạng), ấp Bình Hiếu (hiện trạng) phường Vĩnh Tường; phía Bắc giáp ấp Bình Thuận, xã Long Bình.

2

Thành lập khu vực Bình Hòa, trên cơ sở một phần ấp Bình Hòa hiện trạng

206,74

370

2.002

206,74

370

2.002

Ranh giới của khu vực Bình Hòa: Lấy kênh Lộ Ba Xi làm ranh giới mới của khu vực Bình Hòa, các đoạn ranh giới còn lại của khu vực Bình Hòa theo ranh giới của ấp Bình Hòa hiện trạng.

Phía Đông giáp khu vực Bình Tân, ấp Bình Hiếu (hiện trạng), phường Vĩnh Tường; phía Tây giáp ấp 11, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy; phía Nam giáp khu vực An Hòa, phường Bình Thạnh; ấp Bình Hiếu (hiện trạng), phường Vĩnh Tường; phía Bắc giáp khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Tường.

3

Thành lập khu vực Bình Hiếu, trên cơ sở một phần ấp Bình Hiếu hiện trạng

249,21

449

2.690

249,21

449

2.690

Ranh giới của khu vực Bình Hiếu: Lấy kênh Ông Cả làm ranh giới mới của khu vực Bình Hiếu, các đoạn ranh giới còn lại của khu vực Bình Hiếu theo ranh giới của ấp Bình Hiếu hiện trạng.

Phía Đông giáp ấp Bình Trung, xã Long Bình; ấp 1, xã Long Trị; phía Tây giáp khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường; phía Nam giáp khu vực Thạnh Hiếu, phường Bình Thạnh; phía Bắc giáp khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Tường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2015
Ngày hiệu lực22/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2015/QĐ-UBND thành lập khu vực trực thuộc phường thị xã Long Mỹ Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 29/2015/QĐ-UBND thành lập khu vực trực thuộc phường thị xã Long Mỹ Hậu Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu29/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýTrần Công Chánh
        Ngày ban hành12/10/2015
        Ngày hiệu lực22/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 29/2015/QĐ-UBND thành lập khu vực trực thuộc phường thị xã Long Mỹ Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2015/QĐ-UBND thành lập khu vực trực thuộc phường thị xã Long Mỹ Hậu Giang

            • 12/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực