Quyết định 29/2016/QĐ-UBND

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND lập thẩm định quản lý thực hiện quy hoạch đô thị xây dựng Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quản lý thực hiện quy hoạch đô thị xây dựng Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2016/QĐ-UBND lập thẩm định quản lý thực hiện quy hoạch đô thị xây dựng Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2016/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 57/TTr-SXD ngày 05/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và cấp giấy phép quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

QUY ĐỊNH

VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 28/5/2016 của UBND tỉnh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về công tác lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng (sau đây gọi tắt là quy hoạch) trên địa bàn tỉnh.

2. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định này và các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quy định chung

1. Chủ trương lập quy hoạch: Trước khi tiến hành lập quy hoạch, cơ quan tổ chức lập quy hoạch phải có văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương quy hoạch. Cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch ban hành văn bản chủ trương để tổ chức lập quy hoạch.

2. Trình tự tổ chức lập và quản lý thực hiện quy hoạch

a. Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch.

b. Lập, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình.

c. Lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch.

d. Tổ chức quản lý thực hiện quy hoạch bao gồm: Công bố, công khai quy hoạch, đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa, cung cấp thông tin quy hoạch.

3. Dự án đầu tư do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện xây dựng công trình có quy mô nhỏ hơn 5 ha hoặc nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư thì tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng. Bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế cơ sở hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật phải phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch đối với khu vực chưa có quy hoạch phân khu; đảm bảo việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với không gian kiến trúc khu vực. Trường hợp không đảm bảo các yêu cầu nêu trên, chủ đầu tư dự án phải tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định. Nguyên tắc này được áp dụng đối với lập quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù và lập quy hoạch đô thị, không áp dụng đối với quy hoạch chi tiết khu dân cư đô thị và nông thôn.

4. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch xây dựng chịu trách nhiệm về những nội dung nghiên cứu và tính toán chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật thể hiện trong thuyết minh và hồ sơ bản vẽ của đồ án quy hoạch được phê duyệt.

Điều 4. Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng

1. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng sau:

a. Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện.

b. Quy hoạch chung các khu vực theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V, quy hoạch chung các đô thị loại IV, loại III.

c. Quy hoạch chung khu chức năng đặc thù, trừ các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ.

d. Quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch phân khu khu chức năng đặc thù.

đ. Quy hoạch chi tiết các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh; quy hoạch chi tiết các khu chức năng đặc thù: khu du lịch, di tích văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh, cụm công nghiệp, kho tàng, công trình đầu mối giao thông; các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch sau đây: Quy hoạch chung xã, quy hoạch chi tiết khu dân cư đô thị và nông thôn, các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng.

3. Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đối với các đồ án quy hoạch vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung khu chức năng đặc thù và quy hoạch chung xã.

Điều 5. Lập nhiệm vụ quy hoạch và dự toán chi phí quy hoạch

1. Nhiệm vụ quy hoạch và dự toán chi phí quy hoạch do chủ đầu tư lập hoặc thuê đơn vị tư vấn lập.

2. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và các quy định có liên quan.

3. Xác định dự toán chi phí lập quy hoạch thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và các quy định liên quan.

Điều 6. Tổ chức lập đồ án quy hoạch

1. Sở Xây dựng tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng liên huyện, quy hoạch chung đô thị theo hướng đạt chuẩn đô thị loại III đến loại I; quy hoạch chung khu chức năng đặc thù không thuộc các khu vực do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý đầu tư; quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết khu vực có ý nghĩa quan trọng do Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho trường hợp cụ thể.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc phạm vi quản lý đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung đô thị theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V, các đô thị loại V, đô thị loại IV; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

4. Ủy ban nhân dân xã tổ chức lập quy hoạch chung xã, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn và quy hoạch chi tiết các khu chức năng khác do xã làm chủ đầu tư dự án trên địa bàn xã. Trường hợp không đủ năng lực, kinh nghiệm để tổ chức lập quy hoạch, Ủy ban nhân dân cấp xã có thể đề nghị cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện thay.

5. Ủy ban nhân dân phường, thị trấn tổ chức lập quy hoạch chi tiết các dự án được cấp thẩm quyền giao làm chủ đầu tư.

6. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng thuộc các thành phần kinh tế tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao làm chủ đầu tư hoặc chuẩn bị đầu tư.

Điều 7. Tổ chức thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch

1. Sở Xây dựng tổ chức thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, trừ khoản 2 điều này.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, đồ án quy hoạch chi tiết của các dự án thuộc phạm vi quản lý đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

3. Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện tổ chức thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 8. Thẩm quyền cấp Giấy phép quy hoạch

1. Giám đốc Sở Xây dựng cấp Giấy phép quy hoạch cho các dự án thuộc các đồ án quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, các dự án tại địa bàn thuộc đồ án quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận, các đồ án nằm ngoài quy hoạch sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp Giấy phép quy hoạch cho các dự án thuộc các khu vực do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý đầu tư.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy phép quy hoạch cho các dự án thuộc đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện và hướng dẫn thực hiện Quy định này.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các phần việc liên quan trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch theo quy định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2016
Ngày hiệu lực28/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2016/QĐ-UBND lập thẩm định quản lý thực hiện quy hoạch đô thị xây dựng Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 29/2016/QĐ-UBND lập thẩm định quản lý thực hiện quy hoạch đô thị xây dựng Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu29/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýPhan Cao Thắng
       Ngày ban hành18/05/2016
       Ngày hiệu lực28/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 29/2016/QĐ-UBND lập thẩm định quản lý thực hiện quy hoạch đô thị xây dựng Bình Định

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2016/QĐ-UBND lập thẩm định quản lý thực hiện quy hoạch đô thị xây dựng Bình Định