Quyết định 29/2016/QĐ-UBND

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2016/QĐ-UBND phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú hoạt động Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2016/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 29 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tnh tại Ttrình số 55/TTr-CAT-PA72 ngày 25/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trưởng ban quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao;
- Cục QLXNC - Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND
tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các Trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, P.NC-NgV, QĐQPPL03-16, D27/5

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm thực hiện của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

2. Doanh nghiệp, tổ chức và các cơ sở lưu trú có người nước ngoài cư trú, hoạt động.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Đảm bảo chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

3. Bảo đảm chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, không chồng chéo theo nguyên tắc Công an tỉnh chủ trì quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp; UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện thống nhất ở địa phương theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và nhiệm vụ được phân công tại Quy chế này.

4. Không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan liên quan.

Điều 4. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hp.

2. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất.

3. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết.

4. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành do Công an tỉnh chủ trì.

5. Thông qua Quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trên cơ sở Quy chế này.

6. Các hình thức khác.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 5. Phối hợp trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành

a) Trên cơ sở, chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế công tác.

b) Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

2. Trách nhiệm của Sở Tư pháp: Phối hợp các sở, ban, ngành nghiên cứu rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

Điều 6. Phối hợp trong công tác kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh của người nước ngoài

1. Công an tỉnh có trách nhiệm: Thường xuyên trao đổi, cung cấp cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu.

b) Danh sách và dữ liệu người nước ngoài chưa được xuất cảnh, chưa được nhập cảnh do Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo.

c) Mu dấu kiểm chứng nhập cảnh, xuất cảnh và chứng nhận tạm trú do Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo.

d) Danh sách và dữ liệu hộ chiếu của người nước ngoài tại Việt Nam bị mất, bị hủy giá trị sử dụng.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm: Thường xuyên trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh

a) Tình hình người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh; người nước ngoài vi phạm pháp luật hoặc các trường hợp có nghi vấn, phức tạp tại các cửa khẩu do Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý.

b) Thông tin nhân sự người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh qua các cửa khẩu do Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý.

c) Mu dấu kiểm chứng nhập cảnh, xuất cảnh, chứng nhận tạm trú cấp cho kiểm soát viên và mã số kiểm soát viên tại các đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Điều 7. Phối hợp quản lý tạm trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước

1. Trách nhiệm của cơ sở cho người nước ngoài tạm trú

a) Hướng dẫn và làm thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Công an xã, phường, thị trấn khi có người nước ngoài tạm trú theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

b) Có biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự khi cho người nước ngoài tạm trú; có trách nhiệm phòng ngừa, phát hiện, tố giác, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật của người nước ngoài trong thời hạn tạm trú.

c) Ghi đầy đủ nội dung phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài (theo mẫu hiện hành) và nộp tại công an xã, phường, thị trấn sở tại. Đối với cơ sở lưu trú đã nối mạng Internet hoặc mạng máy tính với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thì truyền thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh. Trường hợp chưa nối mạng thì phải cung cấp nội dung khai báo ngay trong ngày khi có thủ tục tạm trú bằng văn bản và gửi trực tiếp. Trường hợp người nước ngoài tạm trú trong khu vực biên giới hoặc Khu kinh tế liên quan đến địa bàn biên giới thì đồng thời thông báo cho Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn đó biết.

d) Lưu giữ phiếu khai báo tạm trú tại cơ sở của mình để xuất trình với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu. Thời gian lưu giữ phiếu khai báo tạm trú ít nhất là 6 tháng kể từ ngày người nước ngoài rời khỏi cơ sở lưu trú.

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an huyện, thị xã thực hiện thống nhất quy trình, thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo thủ tục hành chính nhanh gọn nhất.

b) Chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra việc kê khai, khai báo, các điều kiện được quy định tại Quy chế này và các văn bản pháp luật khác có liên quan trong quá trình người nước ngoài tạm trú.

c) Xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở có người nước ngoài tạm trú vi phạm Quy chế này và các quy định của pháp luật Việt Nam về tạm trú của người nước ngoài.

d) Theo dõi tình hình, tổng hợp kết quả thực hiện đăng ký tạm trú và tình hình an ninh trật tự có liên quan đến tạm trú của người nước ngoài tại cơ sở có người nước ngoài tạm trú, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu báo cáo.

3. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

a) Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện Quy định này đến các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.

b) Thẩm định, phê duyệt đối với công trình phục vụ cho người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định của pháp luật.

c) Xem xét điều kiện người nước ngoài tạm trú tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

d) Xác nhận danh sách tạm trú của người nước ngoài tại các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

đ) Định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng và 01 năm hoặc đột xuất thông báo Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền về tình hình tạm trú của người nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Phối hợp với cơ quan Công an về phương án giải quyết các vướng mắc trong đăng ký, quản lý tạm trú của người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

e) Phối hợp, trao đi với Công an tỉnh về tình hình tạm trú của lao động nước ngoài tại các khu kinh tế, khu công nghiệp; kiến nghị, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

4. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan quản lý người nước ngoài ra, vào, hoạt động, tạm trú ở khu vực biên giới.

5. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

a) Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và người nước ngoài trong việc làm thủ tục về chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tliên quan đến cấp giấy phép lao động hoặc các loại giấy tkhác theo quy định.

b) Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác lãnh sự nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

6. Trách nhiệm của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Xác nhận các trường hợp người nước ngoài không thuộc đối tượng phải có Giấy phép lao động theo quy định của pháp luật lao động. Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các ngành liên quan hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động về sử dụng người nước ngoài.

7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

a) Tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Quy chế này đến các phường, xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tạm trú trên địa bàn.

b) Thực hiện quản lý Nhà nước về tạm trú của người nước ngoài tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở, khu kinh tế... trên địa bàn theo Quy chế này và các văn bản quy phạm pháp luật về tạm trú của người nước ngoài.

c) Tổ chức rà soát, thống kê số người nước ngoài đăng ký tạm trú trên địa bàn.

Điều 8. Phối hợp quản lý người nước ngoài làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

1. Trách nhiệm của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

a) Tiếp tục thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo các văn bản quy định của Trung ương và của tỉnh.

b) Chủ trì tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng lao động đtham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

c) Chủ trì, phi hợp các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

d) Trong quá trình thẩm định, xét duyệt các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến lao động người nước ngoài mà cần phải kiểm tra, xác minh hoạt động của các cơ quan, tchức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài thì có văn bản đề nghị Công an tỉnh cung cấp, trao đổi các thông tin, tài liệu liên quan.

đ) Phối hợp trao đi các thông tin, tài liệu, tình hình liên quan với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ về việc cấp giấy phép lao động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động nước ngoài và người lao động nước ngoài đthực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh (gia hạn tạm trú, cấp thị thực, thẻ tạm trú) cho người nước ngoài và giải quyết những vấn đề phát sinh về công tác lãnh sự, những vấn liên quan đến an ninh, trật tự trong cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế

a) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo ủy quyền của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

b) Phối hợp với chính quyền địa phương nắm, quản lý tình hình liên quan đến doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài trong các khu kinh tế, khu công nghiệp và người lao động nước ngoài trên địa bàn. Kịp thời cung cấp, trao đổi cho Công an tỉnh các thông tin, tình hình có liên quan người lao động nước ngoài để chủ động phối hợp giải quyết.

c) Trong trường hợp cần thiết, có văn bản đề nghị Công an tỉnh xác minh, cung cấp, trao đổi thông tin doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài và người nước ngoài để xem xét, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án.

d) Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh về nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

3. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Thường xuyên trao đổi cho các sở, ban, ngành, địa phương về thông tin, tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động, cơ hội chính trị hoạt động lợi dụng nhằm gây rối an ninh trật tự, xâm phạm an ninh quốc gia và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

b) Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế nắm, thu thập thông tin, tình hình, hoạt động, cư trú của người nước ngoài làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các khu kinh tế, khu công nghiệp. Tổ chức tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn; xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật của người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

c) Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, Công an tỉnh có văn bản trả lời kết quả xác minh gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế các vấn đề quy định tại Điểm d Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều này.

4. Các sở: Công Thương, Ngoại vụ, Tư pháp, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; Cục thuế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức sử dụng lao động người nước ngoài: có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công an tỉnh quản lý người nước ngoài làm việc với đơn vị, địa phương mình theo các văn bản quy định của Trung ương và của tỉnh.

Điều 9. Phối hợp quản lý các đoàn vào tổ chức các hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài, các phóng viên báo chí, truyền hình nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

1. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

a) Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép triển khai, hoạt động.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan nắm tình hình, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam.

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Phối hợp với Sở Ngoại vụ trong việc tham mưu UBND tỉnh các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh; nắm tình hình, phát hiện và xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam.

b) Cấp, cấp đổi thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú và cấp giấy phép vào khu vực biên giới, khu vực cấm cho người nước ngoài.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài, các phóng viên báo chí, truyền hình nước ngoài vào làm việc có trách nhiệm phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh trong quản lý hoạt động của người nước ngoài.

Điều 10. Phối hợp quản lý hoạt động, cư trú của lưu học sinh

1. Trách nhiệm của cơ sở tiếp nhận đào tạo và phục vụ lưu học sinh

a) Trực tiếp quản lý lưu học sinh trong toàn bộ thời gian lưu học sinh học tập, sinh sống tại tỉnh Bình Phước; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các việc liên quan đến lưu học sinh trong thời gian học tập, sinh sống tại địa phương.

b) Thực hiện công tác khai báo tạm trú của lưu học sinh trong thời gian lưu học sinh học tập, sinh sống tại Bình Phước theo các quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy chế này.

c) Định kỳ hàng quý thông báo tình hình học tập, sinh sống của lưu học sinh về Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan theo quy định.

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh: Thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với lưu học sinh

a) Phối hợp với các cơ sở tiếp nhận đào tạo và phục vụ lưu học sinh nắm, quản lý việc học tập, hoạt động, sinh sống của lưu học sinh trong thời gian học tập tại Bình Phước, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các trường hp vi phạm pháp luật Việt Nam của lưu học sinh theo quy định pháp luật và đảm bảo yêu cầu chính trị, đi ngoại.

b) Cấp đổi thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, gia hạn tạm trú và cấp giấy phép vào khu vực biên giới, khu vực cấm cho lưu học sinh học tập trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo đúng quy định của pháp luật.

c) Phối hợp cơ sở tiếp nhận đào tạo và phục vụ lưu học sinh kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh và học tập, cư trú của lưu học sinh; xử lý kịp thời đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định của pháp luật về học tập, sinh sống của lưu học sinh.

d) Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình của lưu học sinh về Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan chức năng theo đúng quy định.

3. Trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tổ chức phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các nội dung công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với quá trình học tập, sinh sống của lưu học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 11. Phối hợp quản lý hoạt động du lịch của người nước ngoài

1. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch; các tuyến, điểm du lịch; khu du lịch và cơ sở lưu trú du lịch.

b) Phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành quy định của pháp luật về khai báo tạm trú của người nước ngoài của các cơ sở lưu trú du lịch.

c) Trong trường hợp cần thiết, phối hợp với Công an tỉnh xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh, trật tự đối với khách du lịch nước ngoài ở Bình Phước đảm bảo yêu cầu pháp luật, đối ngoại.

2. Trách nhiệm của cơ sở lưu trú, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế

a) Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy chế này.

b) Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin cho các lực lượng chức năng về tình hình liên quan đến người nước ngoài du lịch trên địa bàn; phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam khi có yêu cầu.

3. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Chủ trì thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài du lịch:

a) Tham mưu, hướng dẫn các sở, ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh, trật tự hoạt động du lịch của người nước ngoài tại Việt Nam.

b) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan nắm số liệu, tình hình, hoạt động của người nước ngoài du lịch trên địa bàn để phục vụ công tác quản lý, tham mưu, hướng dẫn các lực lượng chức năng liên quan trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự đối với người nước ngoài du lịch. Kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Bình Phước.

c) Chủ trì phối hợp kiểm tra, thanh tra việc khai báo thông tin tạm trú của người nước ngoài của các cơ sở lưu trú, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

d) Trao đi với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan thông tin, tài liệu vi phạm quy định pháp luật của các cơ sở lưu trú du lịch để có biện pháp quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật.

đ) Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú, cấp giấy phép vào khu vực biên giới, khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

a) Phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các quy định pháp luật Việt Nam về xuất, nhập cảnh và công tác đảm bảo an ninh, trật tự hoạt động du lịch của người nước ngoài tại Việt Nam.

b) Phối hợp với các sở, ngành chức năng hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý cư trú của các cơ sở lưu trú và các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài du lịch trên địa bàn.

Điều 12. Phối hợp quản lý người nước ngoài trong đoàn khách vào thăm và làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh

1. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

a) Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, các sở, ngành liên quan nắm nội dung, thành phần, chương trình làm việc của đoàn; phối hợp với Công an tỉnh xem xét mục đích, tính chất nhạy cảm của đoàn để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh quyết định cho phép đoàn vào.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong xây dựng kế hoạch đón tiếp, làm việc với đoàn.

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu cho UBND tỉnh các vấn đề liên quan công tác đảm bảo an ninh trong việc cấp phép cho đoàn vào; phối hợp với các đơn vị liên quan trong xử lý các tình huống đột xuất khi có yêu cầu.

b) Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các đoàn trong quá trình làm việc tại địa bàn.

Điều 13. Phối hợp quản lý người nước ngoài thăm thân, giải quyết việc riêng

1. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Chủ trì phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện các quy định pháp luật về quản lý người nước ngoài thăm thân, giải quyết việc riêng.

b) Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

c) Cấp thị thực, gia hạn chứng nhận tạm trú, cấp giấy phép vào khu vực biên giới, khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp Công an tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài thăm thân, giải quyết việc riêng.

Trong thời hạn 12 gikể từ khi phát hiện người nước ngoài bị tai nạn, tử vong... phải thông báo cho Sở Ngoại vụ biết để trao đi với cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao thông báo cho cơ quan đại diện nước mà người đó là công dân.

Điều 14. Phối hợp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của người nước ngoài cư trú, hoạt động tại tỉnh

1. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nắm tình hình cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

2. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

a) Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Công an và Bộ, ngành chủ quản trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ và làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.

b) Xây dựng, bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế làm việc, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước, quy chế quan hệ, tiếp xúc, làm việc với người nước ngoài. Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng và triển khai sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động, cư trú của người nước ngoài nói chung, công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật của người nước ngoài nói riêng.

c) Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh những thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của người nước ngoài đến làm việc tại các đơn vị thuộc quyền (nhân sự, nội dung, thời gian, chương trình làm việc, đặc biệt là những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến an ninh quốc gia...); phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong xác minh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của người nước ngoài.

Điều 15. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài. Định kỳ tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện, chấp hành của các cơ quan, doanh nghiệp, tchức, cá nhân có liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Điều 16. Phối hợp trong phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tại địa phương.

2. Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua Trang thông tin điện tử cơ quan, qua sinh hoạt Ngày pháp luật và các hình thức tuyên truyền khác.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài ở địa phương.

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thực hiện việc quản lý cư trú của người nước ngoài ở địa phương theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

c) Phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài ở địa phương.

d) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài ở địa phương.

đ) Ngoài nhiệm vụ nêu tại các Điểm a, b, c và d Khoản này, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn còn có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc nắm tình hình hoạt động của cơ sở lưu trú và quản lý việc cư trú, hoạt động của người nước ngoài ở địa phương.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Công an tỉnh là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công an theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Công an tỉnh để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2016
Ngày hiệu lực09/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2016/QĐ-UBND phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú hoạt động Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 29/2016/QĐ-UBND phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú hoạt động Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu29/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành29/06/2016
        Ngày hiệu lực09/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 29/2016/QĐ-UBND phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú hoạt động Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2016/QĐ-UBND phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú hoạt động Bình Phước

           • 29/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực