Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND về quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2017/NQ-HĐND Quy định mức chi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2017/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 21 tháng 9 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Xét Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Khóa VII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21 tháng 9 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

QUY ĐỊNH

MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21 /2017/HĐND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của HĐND tỉnh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

1. Mức chi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thực hiện theo Khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Riêng đối với mức chi thuê chuyên gia giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp: 400.000 đồng/lần (ý kiến tham gia bằng văn bản).

2. Mức chi có tính đặc thù để triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp và Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành

a) Chi xây dựng đề cương chi tiết của Chương trình: 720.000 đồng/đề cương; tổng hợp hoàn chỉnh đề cương của chương trình: 1.200.000đồng/chương trình.

b) Chi các cuộc họp triển khai các hoạt động trong Chương trình (họp góp ý, tổ chức xét duyệt kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề; họp góp ý nội dung Đề án xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật; họp góp ý, thẩm định Quy chế hoạt động của mạng lưới tư vấn pháp luật; chi các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Chương trình): Người chủ trì: 150.000 đồng/buổi; đại biểu được mời tham dự: 100.000 đồng/người/buổi; bài tham luận: 240.000 đồng/bài viết; bài nhận xét góp ý chỉnh sửa: 160.000 đồng/người/bản.

c) Chi xây dựng các chuyên đề của Chương trình: 240.000 đồng/chuyên đề.

d) Lấy ý kiến thẩm định Chương trình: 240.000 đồng/bài viết.

đ) Chi xây dựng các báo cáo Chương trình: 400.000 đồng/báo cáo.

e) Chi bồi dưỡng cho luật gia, tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp: 30.000 đồng/giờ tư vấn.

Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu29/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2017
Ngày hiệu lực01/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Quyết định 29/2017/NQ-HĐND Quy định mức chi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 29/2017/NQ-HĐND Quy định mức chi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Phú Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu29/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHuỳnh Tấn Việt
        Ngày ban hành21/09/2017
        Ngày hiệu lực01/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 29/2017/NQ-HĐND Quy định mức chi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2017/NQ-HĐND Quy định mức chi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Phú Yên

            • 21/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực